Система Mathematica

Снежана Гочева-Илиева

Към читателя

ГЛАВА 1: Теоретична част

   1.1. Въведение

   1.2. Кратка характеристика на система Mathematica

   1.3. Основни правила за работа

   1.4. Специални символи и операции в  Mathematica

   1.5. Стандартни математически константи и функции

   1.6. Елементи на алгебрата: преобразуване на алгебрични и логически изрази

   1.7. Елементи на математическия анализ: производни, интеграли, граници, суми, уравнения

   1.8. Списъци,  масиви и операции

   1.9. Двумерна графика и генериране на звук

   1.10. Тримерна графика  

   1.11. Стандартни пакети за двумерна и тримерна графика

   1.12. Примери за двумерна и тримерна графика

   1.13. Двумерна графика чрез функцията   Show [Graphics [ примитив ] ]

   1.14. Тримерна графика  чрез функцията   Show [Graphics3D [ примитив ] ]

   1.15.  Примери за графики с примитиви

ГЛАВА 2: Практически лекции с Mathematica

   2.1. Решаване на уравнения и системи уравнения с функциите на Mathematica   

   2.2. Математически анализ: производни, интеграли, граници  

   2.3. Безкрайни числови редове и развития в ред

   2.4. Суми и произведения  

   2.5. Функции и процедури в Mathematica

   2.6. Списъци и обработка на списъци  

   2.7. Вектори и матрици - основи  

   2.8. Матрици

   2.9. Таблици, графики, проверка на тъждества

   2.10. Решаване на обикновени диференциални уравнения и системи