1.6. Елементи на алгебрата: преобразуване на алгебрични и логичеси изрази

Функция   Действие   
 
променлива  = .Променливата изгубва стойност
Clear[ променлива, променлива, ... ]Променливите изгубват стойност
израз1 /.  променлива -> израз2 Замества променлива в израз1  с израз2
израз1 /.  {пром.1-> израз2, пром.2 -> израз2,...}Замества променливите в израз1  с израз2, 3, .. аналогично
израз  // ShortПоказва първия член от израза
Short [ израз , n ] Показва първите  n  члена от израза
Length [ израз  ]Дава броя на членовете в израза
If[ ако израз1, то израз 2, иначе израз 3]Логическа проверка
 
ExpandРазкрива скоби и прави приведение
Simplify[ израз  ]Опростява
Expand[ израз , Trig -> True]Развива тригонометрични изрази
Complex Expand[ израз  ]Развива комплексни изрази
LogicalExpand [ израз ]Обработва логически израз
 
Factor[ израз  ]Разлага израза на множители
Factor[ израз , Trig -> True ]Групира тригонометрични изрази
ExpandAll[ израз  ]Развива всичко
Together [ израз  ]Привежда под общ знаменател
Apart[ израз  ]Разлага на прости дроби
Cancel[ израз  ]Съкращава числител със знаменател
Collect [ израз , x ]Групира по степените на  x
FactorTerms [ израз , x  ]Извежда множителите, не зависещи от x
 
Numerator [ израз  ]Отделя числителя
Denominator [ израз  ]Отделя знаменателя
ExpandNumerator [ израз  ]Развива само числителя
ExpandDenominator [ израз  ]Развива само знаменателя
InterpolatingPolynomial[{{x1,f1},{x2,f2},  ...},x]Интерполира с полином по степените на  x