1.5. Стандартни математически константи и функции

Име ЗначениеПримерни изрази и команди
 
        In (входна команда)Out (резултат)
 
!Факториел5!120
 
Pi  или  πЧислото ππ
N[%,8]
π
3.1415927
 
E  или е  Неперово число e//N2.71828
 
TrueЛогическа константа “Истина”True && FalseFalse
 
FalseЛогическа константа “Лъжа”!FalseTrue
 
I  или  iИмагинерна единицаp=                                    3 FormBox[StyleBox[Styl ... Alignments -> {Left}, ColumnLines -> 0.5, RowMinHeight -> 1.}], TableMasterGrid], TraditionalForm]-10 + 198 I
 
Re[ z ]Реална част на комплексно число zFormBox[StyleBox[StyleBox[StyleBox[Cell[TextData[Cell[BoxData[FormBox[Cell[TextData[Re[p]], Ta ... Alignments -> {Left}, ColumnLines -> 0.5, RowMinHeight -> 1.}], TableMasterGrid], TraditionalForm]-10
 
Im[ z ]Имагинерна част на zFormBox[StyleBox[StyleBox[StyleBox[Cell[TextData[Cell[BoxData[FormBox[Cell[TextData[Cell[BoxDa ... Alignments -> {Left}, ColumnLines -> 0.5, RowMinHeight -> 1.}], TableMasterGrid], TraditionalForm]198
 
Degree Мярка за градус  10 в радиани30Degree//NFormBox[StyleBox[StyleBox[StyleBox[Cell[TextData[Cell[BoxData[FormBox[Cell[0.523599, TableText ... Alignments -> {Left}, ColumnLines -> 0.5, RowMinHeight -> 1.}], TableMasterGrid], TraditionalForm]
 
Abs[ x ]Абсолютна стойност Abs[-45]  FormBox[StyleBox[StyleBox[StyleBox[Cell[TextData[Cell[BoxData[FormBox[Cell[45, TableText], Tab ... Alignments -> {Left}, ColumnLines -> 0.5, RowMinHeight -> 1.}], TableMasterGrid], TraditionalForm]
 
Sqrt[ x ]Корен квадратен от xSqrt[1024.] 32
 
Exp[ x ]Експоненциална функция                                x FormBox[StyleBox[StyleBox[Sty ... Alignments -> {Left}, ColumnLines -> 0.5, RowMinHeight -> 1.}], TableMasterGrid], TraditionalForm]Exp[                               2.5 - 3.125 FormBox[StyleBox[Sty ... MasterGrid], TraditionalForm]                                  2]0.731616
 
Log[x]Логаритъм натурален от xLog[1.]0
 
Log[b,x]Логаритъм от x при основа b Log[3, 9]2
 
Sin[x ]Синус от x      Sin[                               π FormBox[StyleBox[StyleBox[S ... ableMasterGrid], TraditionalForm]                                4]                                      1 FormBox[StyleBox[StyleBox[S ... asterGrid], TraditionalForm]                                Sqrt[2]
 
Cos[x]Косинус от x         Cos[                               π FormBox[StyleBox[StyleBox[S ... ableMasterGrid], TraditionalForm]                                6]                                    Sqrt[3] FormBox[StyleBox[StyleBo ... leMasterGrid], TraditionalForm]                                 2
 
Tan[x]Тангенс от x     Tan[                               π FormBox[StyleBox[StyleBox[S ... ableMasterGrid], TraditionalForm]                                4]1   
 
Cot[x]Котангенс от x   Cot[30Degree]    FormBox[StyleBox[StyleBox[StyleBox[Cell[TextData[Cell[BoxData[Sqrt[3]]]], TableText], TextAlig ... Alignments -> {Left}, ColumnLines -> 0.5, RowMinHeight -> 1.}], TableMasterGrid], TraditionalForm]
 
ArcSin[ x ]Аркуссинус от x    ArcSin[ Cos[                               π FormBox[StyleBox[StyleBox[S ... ableMasterGrid], TraditionalForm]                                6] ]                                   π FormBox[StyleBox[StyleBox[S ... ableMasterGrid], TraditionalForm]                                3
 
ArcCos[ x ]FormBox[StyleBox[StyleBox[StyleBox[Cell[TextData[Cell[BoxData[FormBox[Cell[TextData[{А& ... Alignments -> {Left}, ColumnLines -> 0.5, RowMinHeight -> 1.}], TableMasterGrid], TraditionalForm]ArcCos[ Tan[2.] ]FormBox[StyleBox[StyleBox[StyleBox[Cell[TextData[Cell[BoxData[FormBox[Cell[3.14159 - 1.41775 i ... Alignments -> {Left}, ColumnLines -> 0.5, RowMinHeight -> 1.}], TableMasterGrid], TraditionalForm]
 
ArcTan[ x ]Аркустангенс от x   FormBox[StyleBox[StyleBox[StyleBox[Cell[TextData[Cell[BoxData[ArcTan[ 1]]]], TableText], TextA ... Alignments -> {Left}, ColumnLines -> 0.5, RowMinHeight -> 1.}], TableMasterGrid], TraditionalForm]                               π FormBox[StyleBox[StyleBox[S ... ableMasterGrid], TraditionalForm]                                4
 
ArcCot[ x ]Аркускотангенс от x ArcCot[ 1 ]                                π FormBox[StyleBox[StyleBox[S ... ableMasterGrid], TraditionalForm]                                4
 
Round[x]Най-близкото цяло число до x         Round[2.6]   
Round[ -2.6]  
3  
-3
 
Mod[n, m]                                                ...                                                 mMod[ 26, 4]2
 
Random[ ]Случайно число в интервала [0,1)  Random[ ]
Random[ ]  
0.08779  
0.648845