1.8. Списъци,  масиви и операции

Функция   Действие   
 
{a1,a2,.....}    Създава вектор с елементи a1,a2,...
{{b1,b2,...},{c1,c2,...}, ...}   Създава матрица с 1-ви ред b1,b2,.. 2-ри-c1,...
Table[ f , {imax}] Създава n -мерен вектор с еднакви елементи  f, n=imax
Table[ f , {i, imax}]Създава вектор с елементи f(i), i=1,...,imax.
Table[ f , {i, imin, imax}]Аналогично за i от imin до imax.
Table[ f , {i, imin, imax, istep}]Аналогично със стъпка istep.
TableForm[ списък ]Показва елементите на списъка вертикално и без разделители
ColumnForm[ списък ]   Показва в колони.
% // TableForm  Показва предходниая резултат вертикално.
 
Array[ a, n ]Дефинира масив {a[1],a[2],...,a[n]}
Range[ n ]Създава списъка {1,2,...,n}
Range[ n1,n2]Аналогично от n1,...,n2.
Range[ n1,n2,step ]Аналогично със стъпка step.
списък[ [ i ] ]    или   Part[списък, i ]Изчислява i-ти елемент на списъка.
списък[ [ i, j ] ] или Part[списък, i ,j ]  Същото за двумерен списък (матрица).
Lenght[ списък ]  Дава броя на елементите на списъка.
 
Table[ f, {i, imax}, {j, jmax} ]Двумерна таблица по индексите i, j.
Array[ a, {m,n}] Създава двумерна  n x m  матрица  a[i,j].
IdentityMatrix[ n ]Създава единична матрица с размерност n.
DiagonalMatrix[списък]Създава диагонална матрица с елементи от  списъка
Dimensions[ списък ]Дава размерностите на списъка.
MatrixForm[ списък ]Показва списъка в матричен вид.
 
c m  или  c*mУмножава константа c по матрица m.
a  .  b Умножава матриците  a и b.
Inverse[ m ]Обръща матрицата  m , ако е възможно.  
MatrixPower[ m, n ] Изчислява степен  n-та на матрицата m.
Det[ m ]Изчислява детерминантата на квадратна матрица m.
Transpose[ m ]Получава транспонираната матрица на m
Eigenvalues[ m ]Изчислява собств. стойности, ако е възможно.
Eigenvalues[ N [m] ] Същото числено.
Eigenvectors[ m ] Изчислява собств. вектори на матрицата m.
Eigenvectors[ N[ m ] ]Същото числено.
 
Apply [ Plus, списък ]  или
Plus @@ списък
Изчислява сумата на всичко елементи на списъка.
Apply [ Times, списък ]  или  Times @@ списък  Изчислява произведението на всички елементи на списъка.