Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало За ФМИ История Специалностите    English
Факултет по математика и информатика - Специалностите

При създаването на Факултета специалностите са 4: Математика - педагогически профил с 4-годишно обучение, Математика - производствен профил (блок А) с 3-годишно обучение, Математика - производствен профил (блок D) с 1-годишно обучение за придобиване на учителска правоспособност на завършили блок А и Математика и физика (тъй наречения V отдел) за придобиване на полувисше образование с възможност за получаване на висше в задочни форми. Освен в блок D в Пловдивския университет, най-изявени студенти, завършили блок А, продължават образованието си в Софийския университет – блокове В и С. Специалност Математика – производствен профил, която подготвя специалисти по информатика за нуждите на националното стопанство, за съжаление не получава развитие и през учебната 1975/76 година е последният прием. По-късно Математика и физика се прехвърля във Физическия факултет, а Математика – педагогически профил се трансформира на Математика с 5-годишно обучение. След 1980 година интересът към информатиката се възражда, в резултат на което се създават 3 специализации – Математически структури, Информатика и Учител, които студентите по математика могат да избират след завършване на втори курс. Разкрива се и специалността Математика и информатика (5-годишна редовна и 6-годишна задочна форма), подготвяща преподаватели по математика и информатика за средните училища. През учебната 1993/94 година ФМИ осъществява във филиала на ПУ в Хасково еднократен прием на студенти по специалността Информатика със специализация Компютърни технологии в бизнеса. Интеграцията между ПУ и Филиала в Пловдив на ТУ (София) води до създаването на специалност Информационни технологии с прием на студенти в учебните 1993/94 и 1995/96 години с финансиране по проект на ТЕМПУС. В учебните 1994/95 и 1995/96 години започва прием на студенти и по специалност Компютърни технологии с 5-годишно обучение.

В съответствие с новия Закон за висшето образование от учебната 1997/98 година се осъществява прием след средно образование по бакалавърски програми за специалностите Математика, Информатика, Математика и информатика. Първоначално само последната специалност, наред с редовна форма, приема студенти и в задочна форма, а от учебната 2000/01 година има задочна форма на обучение и в специалност Информатика. През учебната 2001/02 година започва прием и по специалността Приложна математика за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Най-новата бакалавърска специалност е Бизнес информационни технологии в редовна и задочна форма с начало от 2009/10 учебна година.

От учебната 1999/2000 г. във Факултета има обучение на студенти след висше образование и по магистърски програми по Информатика със специализации по Електронна търговия и Информационни технологии. От същата година се приемат висшисти за 1-годишно задочно обучение за придобиване на професионална квалификация Учител по информатика и информационни технологии. От 2001/2002 учебна година освен по различни магистърски програми по Информатика (Софтуерни технологии, Бизнес информатика с английски език), се обучават студенти и за магистър по Приложна математика. От 2004/05 учебна година се обявява прием и за магистърска програма Обучение по информатика и информационни технологии в училище, а в следващите години последователно възникват и Обучение по математика в училище, Обучение по информационни технологии в началното училище, Обучение по информационни технологии в прогимназията.

Обучението на студентите от специалността Физика и математика се извършва наравно между ФМИ и Физическия факултет. Освен това ФМИ обучава по математика и информатика студенти от различни специалности и в другите факултети на ПУ, във филиалите на ПУ в Кърджали и Смолян, в Техническия колеж на ПУ в Смолян и в различните форми за следдипломна квалификация и преквалификация на педагогически кадри от цялата страна.

Началото
Катедрите и звената

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ