Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2023 година Протокол № 45 / 19.07.2023 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 45 / 19.07.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 45 / 19.07.2023 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 19. юли 2023 г. /сряда/ се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

ДНЕВЕН РЕД:
1)  
Избор за заемане на академичната длъжност„Главен асистент”.
2)  
Научно жури за заемане на академичната длъжност „Доцевнт“.
3)  
Разни.

ПО ТОЧКА 1):
Във връзка с постъпили доклади от Председателите на научните журита, Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика в делови порядък взе следните решения:

РЕШЕНИЕ 1: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра инф. д-р Пенчо Йорданов Малинов за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 2:  Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Маргарита Василева Гочева за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 3: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Веселина Руменова Тавкова за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология) към катедра „Алгебра и геометрия“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 39 от 02.05.2023 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии в Интернет) към катедра „Софтуерни технологии“ на Факултет по математика и ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“: 

1) Проф. д-р Даниела Ананиева Лангова-Орозова  Тракийски Университет, гр. Стара Загора; област на          висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално                                      направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р инж. Кольо Златанов Онков – Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висшето                      образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6.                    Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Проф. д-р Даниела Иванова Дурева-Тупарова – Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр.                      Благоевград; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика;                          професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (информационни технологии).

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

1) Акад. проф. дтн Иван Петков Попчев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив;            област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално                    направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив; област        на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:          4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика-Алгоритми и приложения);

3) Доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив;          област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално                    направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика-Изкуствен интелект).

4) Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив;          област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално                    направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област          на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:          4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – външен; 

2) Проф. д-р Елена Петрова Сомова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив; област      на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:          4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – вътрешен. 

 

Подпис:

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултета по математика и информатика 

Подпис:
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ