Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2023 година Протокол № 43 / 17.05.2023 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 43 / 17.05.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 43 / 17.05.2023 г. 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 17. май 2023 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Боян Георгиев Златанов, проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Анна Атанасова Малинова, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, проф. д-р Елена Петрова Сомова, проф. д-р Ивайло Пеев Старибратов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева, проф. д-р Христо Стефанов Кискинов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Кремена Василева Стефанова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Мариана Радкова Колева-Петрова.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: проф. д-р Николай Величков Павлов; Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ. 

Списъчен състав на ФС – 32; Редуциран състав – 32; Отсъстващи – 2; Присъстващи – 30.

ДНЕВЕН РЕД:
1)   Избор за заемане на академични длъжности.
2)   Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките на НАОА за професионално направление 4.6.          Информатика и компютърни науки.
3)  Учебни. 
4)  Докторанти. 
5)   Хонорувани. 
6)   Разни. 

РЕШЕНИЕ 1: Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет Паисий Хилендарски“ избра  доц. д-р Емил Николов Хаджиколев за академичната длъжност „професор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика-модели, алгоритми и приложения) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 2: Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет Паисий Хилендарски“ избра  доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева за академичната длъжност „професор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения) към катедра „Математически анализ” на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 3: Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Атанас Вълев Иванов за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) към катедра „Математически анализ“ на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на ДОКЛАД-САМООЦЕНКА за изпълнението на препоръките след решение на акредитационния съвет при програмна акредитация на професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски”, формулирани в решението на постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 26.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: в срок до 21.06.2023 г. (сряда) ръководителите на катедри  да представят в Деканата или изпратят по електронната поща (nmileva@gmail.com и geneva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния семестър на учебната 2023/2024 година (редовно и задочно обучение), като за редовно обучение се изпращат предложения само за І модул. За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се утвърдят следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър“ за втори семестър на уч. 2022/2023 година:
1. Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения. – доц. д-р Владимир Вълканов, гл.          ас. д-р Александър Петров; 
2. Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS – доц. д-р                    Владимир Вълканов, д-р Михаил Петров. 

РЕШЕНИЕ 7: ФС утвърди следните три избираеми дисциплини за ОКС „Магистър“ за втори (Летен) семестър на учебната 2022/2023 година:
1. „Въведение в разработката на Blockchain приложения с Python“, с летори доц. д-р Владимир Вълканов
     и док-т Ангел Георгиев;
2. „Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения“, с лектори доц. д-р Владимир                   Вълканов и гл. ас. д-р Александър Петров;
3. „Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS“,
     с лектори доц.д-р Владимир Вълканов и д-р Михаил Петров.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за утвърждаване на за следните задължителноизбираеми дисциплини от група А и група Б на специалностите МИИТ и ИТМОМ за нуждите на ПУ-Филиал гр. Смолян, учебна 2023/2024 година и учебните програми за тях:

1)  от група А – „Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове“;Дигитална компетентност и дигитална креативност“ и „Разработване на уроци за обучение в електронна среда“.

2)  от група БИзползване на динамичен софтуер в обучението по математика“, „Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии“, „Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение във връзка с индивидуалните планове за работа: съгласно Правилата за организация на учебния процес – 2023/2024 г. е необходимо да се попълни прогнозен индивидуален план за академичната 2023/2024 г. Планът се попълва в системата е-портал, а срокът за попълване е до 31.05.2023 г. включително.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на тема: „Изследвания за създаване на виртуален оператор в инфраструктура за интелигентно земеделие“ за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика на Иван Станимиров Стоянов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, с научен ръководител проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева:

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

1)   Чл. кор. проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, гр. София; област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)   Доц. д-р Ирина Александровна РадеваИнститут по информационни и комуникационни технологии – БАН, гр. София; област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

3)   Проф. д-р Владимир Василев Монов – Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН, гр. София; област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

1)   Проф. д-р Асен Кънчев РахневПловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)   Доц. д-р Емил Христов Дойчев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, област на висше образование; 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика-Софтуерни технологии).

Резервни членове:

1)   Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – външен;

2)   Доц. д-р Ваня Ангелова Иванова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика-Информационни технологии) – вътрешен.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: защитата на дисертационния труд на Иван Станимиров Стоянов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ с научен ръководител проф. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева на тема: „Изследвания за създаване на виртуален оператор в инфраструктура за интелигентно земеделие“ за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика да бъде на 28.06.2023 г.

РЕШЕНИЕ 12: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия през Летния семестър и ментори за провеждане на „Практика по специалността“ на И, БИТ, СТД, СИ, редовно обучение:
1)  Гл. ас. д-р Стоян Георгиев Златев – с допълнителен хорариум 40 часа за провеждане на занятия и                изпитани студенти, редовно обучение през Летния семестър. (двоен хонорар);
2)  Ангел Иванов Георгиев – с допълнителен хорариум 150 часа за водене на избираема дисциплина,               редовно обучение, 2 семестър и участие в семестриални изпити;
3)  Петър Маринов Диков - с хорариум 50 ч. за водене на упражнения по учебната дисциплина МУБП,               редовно обучение;
4)  Светозар Маринов Гледачев - с допълнителен хорариум от 100 ч. за водене на избираеми дисциплини,       Летен семестър, редовно и задочно обучение;
5)  Мария Методиева Горгорова – с допълнителен хорариум 50 ч. за водене на упражнения по                           дисциплината „Въведение в облачните технологии“, редовно и задочно обучение;
6)  Ментори, провеждащи преддипломен стаж на спец. И, БИТ, СИ, СТД, редовно, Летен семестър:

 • Ангел Георгиев Манчев – с хорариум 180 часа,
 • Андрей Бориславов Андреев  – с хорариум 180 часа,
 • Андрей Руменов Русев – с хорариум 180 часа,
 • Атанас Кирилов Григоров – с хорариум 180 часа,
 • Божидар Василев Кръстев – с хорариум 180 часа,
 • Валери Стефанов Иванов – с хорариум 180 часа,
 • Васил Иванов Косев  – с хорариум 180 часа,
 • Вилдан Дурмушалиева Коджаалиева – с хорариум 180 часа,
 • Георги Николов Петров – с хорариум 180 часа,
 • Гюнюл Февзиева Ферад – с хорариум 180 часа,
 • Димитър Иванов Кутованчев – с хорариум 180 часа,
 • Дончо Йончев Тодоров – с хорариум 180 часа,
 • Елка Стойкова Димова – с хорариум 180 часа,
 • Живко Ганчев Стефанов – с хорариум 180 часа,
 • Иван Евлогиев Евлогиев – с хорариум 180 часа,
 • Иван Митков Габров – с хорариум 180 часа,
 • Иван Николов Джеферов – с хорариум 180 часа,
 • Ивелин Ангелов Василев – с хорариум 180 часа,
 • Игнат Георгиев Москов  – с хорариум 180 часа,
 • Илияна Костадинова Стоянова - Стойкова  – с хорариум 180 часа,
 • Калин Иванов Дянков – с хорариум 180 часа,
 • Константин Евгениев Янчев – с хорариум 180 часа,
 • Лъчезар Петров Лечев  – с хорариум 180 часа,
 • Мария Ненкова Цочева – с хорариум 180 часа,
 • Моника Руменова Матева – с хорариум 180 часа,
 • Петко Иванов Стоев  – с хорариум 180 часа,
 • Петя Васкова Гълчавова-Банкова – с хорариум 180 часа,
 • Румяна Петрова Ваклинова – с хорариум 180 часа,
 • Симеон Кирилов Трифонов  – с хорариум 180 часа,
 • Станимир Петров Стойчев  – с хорариум 180 часа,
 • Юлиан Кирилов Боянов – с хорариум 180 часа,
 • Ясен Иванов Кацарски  – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следните предложения за хонорувани и щатни преподаватели с образователна и научна степен „доктор“, водещи учебни занятия, в специалностите: „МИИТ“, „ИТМОМ“, „Марк.-ЗО“, „БЕТ“ и „ИГ“ във Филиала на ПУ в гр. Смолян през учебната 2023/2024 година:

 

Име на преподавателя 

Спец. 

Дисциплина 

Сем. 

Хорариум 

Общо в упр. 

Общо часове 

л. 

у. 

за изпит 

Хонорувани преподаватели за учебната 2023/2024 г. за ПУ, Филиал - Смолян  

Факултет по  математика и информатика 

1

проф. д-р Антон Илиев

ИТМОМ
МИИТ

Алгоритми и структури от данни

ІV

30

 

2

62

96

Марк.-ЗО

Информационни системи и технологии

І

15

 

4

34

2

проф. д-р Асен Рахнев

ИТМОМ
МИИТ

Въведение в Уеб програмирането

ІІ

10

 

3

23

211

ИТМОМ
МИИТ

Алгебра

ІІІ

30

 

2

62

ИТМОМ
МИИТ

Информационни технологии в образованието

V

10

 

2

22

ИТМОМ
МИИТ

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

VІІІ

15

 

2

32

ИТМОМ

МИИТ

Избираема дисциплина или практикум № 2 - Компютърно счетоводство

IV

30

 

2

62

ИТМОМ МИИТ

Обзорни лекции

VІІІ

5

 

 

10

3

доц. д-р Стефка Анева

ИТМОМ МИИТ

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

45

 

2

92

216

ИТМОМ МИИТ

Училищен курс по информатика

VІІ

30

 

2

62

ИТМОМ МИИТ

Училищен курс по информационни технологии

VІІ

30

 

2

62

4

проф. д-р Ангел Голев

ИТМОМ МИИТ

Операционни системи

ІV

30

 

2

62

62

5

проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева

ИТМОМ МИИТ

Бази от данни

30

 

2

62

62

5

проф. д.н. Боян Златанов

ИТМОМ МИИТ

Математически анализ 1

І

30

 

3

63

198

ИТМОМ МИИТ

Избираема дисциплина или практикум № 1 - Въведение в математиката на парите

III

30

 

2

62

ИТМОМ МИИТ

Математически анализ 2

ІІ

30

 

3

63

ИТМОМ МИИТ

Обзорни лекции

VІІІ

5

 

 

10

6

проф. д-р Тодорка Терзиева

ИТМОМ МИИТ

Програмиране

І

30

 

3

63

126

ИТМОМ МИИТ

Обектно-програмирано ориентиране

ІІ

30

 

3

63

7

проф. д-р Христо Кискинов

ИТМОМ МИИТ

Дискретна математика

ІV

30

 

2

62

62

8

проф. д-р Атанаска Георгиева

ИТМОМ МИИТ

Диференциални уравнения

ІІІ

15

 

2

32

32

9

проф. д-р Тодорка Глушкова

ИТМОМ МИИТ

Уеб дизайн

ІV

30

 

2

62

62

10

доц. д-р Добринка Бойкина

МИИТ

Методи за решаване на математически задачи

V

30

15

1

76

183

ИТМОМ МИИТ

Методика на обучението по математика

45

15

2

107

11

доц. д-р Теменужка Пенева

МИИТ

Комплексен анализ

15

15

2

47

47

12

доц. д-р Александър Пенев

ИТМОМ МИИТ

Компютърна графика и презентации

V
VІІ

15

 

4

34

34

13

доц. д-р Добринка Грибачева

ИТМОМ МИИТ

Училищен курс по геометрия

V

30

 

2

62

187

ИТМОМ МИИТ

Училищен курс по алгебра

V

30

 

2

62

ИТМОМ МИИТ

Линейна алгебра

І

30

 

3

63

14

доц. д-р Христина Кулина

ИТМОМ МИИТ

Числени методи

V

30

15

2

77

281

Марк.-ЗО

Приложна математика

І

30

 

4

64

Марк.-ЗО

Статистика

ІV

30

15

3

78

ИТМОМ
МИИТ

Теория на вероятностите и математически статистика

ІV

30

 

2

62

15

проф. д-р Ивайло Старибратов

ИТМОМ

Увод в образователния мениджмънт

ІІІ

30

15

1

76

505

ИТМОМ

Финансов мениджмънт в училище

V

30

15

2

77

ИТМОМ МИИТ

ЗИД № 1 от тип Б: Използване на динамичен софтуер в обучението по математика

V

20

 

2

42

ИТМОМ

Управление на човешки ресурси в училище

15

 

1

31

ИТМОМ

Планиране и оптимизиране на учебния процес

30

 

1

61

ИТМОМ МИИТ

ЗИД № 1 от тип А: Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове

VI

30

 

2

62

ИТМОМ МИИТ

ЗИД № 2 от тип Б: Проектно-базирано обучение по математика и информационни технологии

15

 

2

32

ИТМОМ

Електронно училище

(е-училище)

VІІ

15

 

1

31

ИТМОМ

Управление на проекти и участие в образователни програми

VІІІ

15

 

1

31

ИТМОМ МИИТ

Обзорни лекции

VІІІ

5

 

 

10

НУПЧЕ

ИД 4: Мениджмънт на класната стая

V

15

15

7

52

16

проф. д.м.н. Манчо Манев

ИТМОМ МИИТ

Аналитична геометрия

ІІ

30

 

3

63

125

ИТМОМ МИИТ

Геометрия

ІІІ

30

 

2

62

17

гл. ас. д-р Ивелина Велчева

ИТМОМ, МИИТ

ЗИД № 2 от тип А: Дигитална компетентност и дигитална креативност

VІІІ

30

 

3

63

63

18

гл.ас. д-р Магдалена Веселинова

МИИТ

Компютърни системи и комуникации

ІІІ

30

15

1

76

76

19

проф. д-р Тодорка Терзиева

МИИТ

Събитийно програмиране

VІІІ

30

30

2

92

92

Доктори, извеждащи лекционни курсове 

1

гл.ас. д-р Христо Мелемов

ИТМОМ МИИТ

Училищен курс по анализ

V

30

 

 

60

60

2

гл.ас. д-р Валя Арнаудова

ИТМОМ МИИТ

Информационни технологии

І

30

 

 

60

190

ИТМОМ МИИТ

Въведение в Уеб програмирането

ІІ

20

 

 

40

ИТМОМ

Информационни технологии в образованието

V

20

 

 

40

ИТМОМ МИИТ

ЗИД № 1 от тип Б: Използване на динамичен софтуер в обучението по математика

V

10

 

 

20

ИТМОМ МИИТ

ЗИД № 1 от тип Б: Проектно базирано обучение по математика и информационни технологии

15

 

 

30

Хонорувани преподаватели 

3

д-р Анатоли Карабов

ИТМОМ МИИТ

Бази от данни

 

30

 

30

30

4

Гинка Хаджииванова

ИТМОМ МИИТ         БЕТ

Спорт

І
І    

І

 

30

1

31

133

ИТМОМ МИИТ         БЕТ

ИГ

Спорт

ІІ
ІІ     ІІ     ІІ

 

30

4

34

ИТМОМ МИИТ

ИГ

Спорт

ІІІ
ІІІ    ІІІ

 

30

6

36

ИТМОМ МИИТ   

Спорт

ІV
ІV  

 

30

2

32

5

Пенка Гунчева

ИТМОМ МИИТ

Линейна алгебра

І

 

30

 

30

75

ИТМОМ МИИТ

Математически анализ 1

І

 

30

 

30

Марк. - ЗО

Приложна математика

І

 

15

 

15

6

Емануила Величкова

ИТМОМ МИИТ

Английски език

І

 

45

 

45

93

ИТМОМ МИИТ

Английски език

ІІ

 

45

3

48

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие: да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложенията за:
      1)  Да бъдат избрани за „Гост-преподаватели“ на пълен (цял) щат и да бъдат сключени трудови                              договори  със следните преподаватели от ФМИ:

 • Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от  01.09.2023 г. до 30.06.2024 г., с годишен норматив 360 часа;
 • Проф. д-р Андрей Иванов Захариев към катедра „Математически анализ“, считано от 01.09.2023 г. до 30.06.2024 г., с годишен норматив 360 часа;
 • Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова-Краева към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.09.2023 г. до 30.06.2024 г., с годишен норматив 360 часа;
 • Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев към катедра „Компютърни технологии”, считано от 01.09.2023 г. до 30.06.2024 г., с годишен норматив 360 часа;
 • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов към катедра „Компютърни системи”, считано от 01.09.2023 г. до 30.06.2024 г., с годишен норматив 360 часа;
 • Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.09.2023 г. до 30.06.2024 г., с годишен норматив 360 часа.

       2)  Да бъде избрана за „Гост-преподавател“ на 1/2 (половин) щат и да бъде сключен трудов договор с                    проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева към катедра „Математически анализ“, считано от                      01.09.2023 г. до 30.06.2024 г., с годишен норматив 180 часа.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“ за избор на следните рецензенти във връзка с издаването от Пловдивско университетско издателство на учебник със заглавие  „Застрахователна математика“,  с автори гл. ас. д-р Мария Тонкова Василева-Чилибинова и проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев:

 1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев;
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
 3. проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ за избор на следните рецензенти във връзка с издаването от Пловдивско университетско издателство на учебник със заглавие  „Математически основи на микроикономиката“,  с автори ас. д-р Веселина Руменова Тавкова и гл. ас. д-р Асен Христов:
1. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – по направление 4.5 Математика;
2. Проф. д-р Ивайло Пеев Старибратов – по направление 1.3 Педагогика на обучението по…    

РЕШЕНИЕ 17: Гл. ас. д-р Слав Чолаков информира членовете на ФС за постиженията на отбора по математика на Националната студентска олимпиада по математика НСОМ,2023 в гр. Монтана – златен медал за студента Васил Желински и купа за ІІ-ро място в класирането по отбори. 

РЕШЕНИЕ 18: Проф. Ангел Голев информира членовете на ФС за:

 • Изпълнение на индивидуалните планове за работа на гост-преподавателите – в срок до 15.06.2023 г.;
 • На АС ще се гласува 10% увеличение на заплатите, както и допълнителните трудови споразумения за 30% ще – да важат до края на календарната година;
 • В срок до 15.06.2023 г. да се изготвят индивидуалните отчети за ДТВ „Наука“ на преподавателите за 2022 година.

РЕШЕНИЕ 19: Проф. Асен Рахнев напомни, че на 22.05.2023 г. от 13:00 ч. ще е ОС на ПУ и направи няколко разяснения за провеждането му.  

 

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ