Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2023 година Протокол № 41 / 22.03.2023 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 41 / 22.03.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 41 / 22.03.2023 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 22. март 2023 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Боян Георгиев Златанов, проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Анна Атанасова Малинова, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, проф. д-р Елена Петрова Сомова, проф. д-р Ивайло Пеев Старибратов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Николай Величков Павлов, проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева, проф. д-р Христо Стефанов Кискинов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Мариана Радкова Колева-Петрова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ 
Списъчен състав на ФС – 32; Редуциран състав – 32; Отсъстващи – 4; Присъстващи – 28.

ДНЕВЕН РЕД:  

1)  Гласуване структурата на Общото събрание на ФМИ.

2)  Избор на комисии за ОС на ФМИ.

3)  Учебни.

4)  Докторанти.

5)  Хонорувани.

6)  Разни.

7)  Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие следното предложение за структура на Общото събрание на ФМИ, което ще се проведе  на 05.04.2023 г. от 13:30 ч.:

Състав на Общото събрание на ФМИ:членове

Общо – 104 души, от които:

83 – Академичен състав – 79,81 %;       

16 – Студенти и докто­ран­­ти, предлагат се от Студентски съвет – 15,38% (не по-малко от 15%);

 5 – Административен персонал – 4,81% (не повече от 5%): Надя Милева; Гергана Колева; Тодор Чаушев;               Ангел Урилски; Милен Славов.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за Общото събрание на ФМИ на 5. април 2023 г. (сряда) от 13:30 ч., 2. аула-Нова сграда:

 • комисия по предложенията (3 души) с председател проф. д-р Христо Стефанов Кискинов и членове: доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева и доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.
 • мандатна комисия (3 души) – с председател доц. д-р Христина Николова Кулина и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева.
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и ас. д-р Маргарита Василева Гочева.
 • комисия за явно гласуване (11 души) – с председател доц. д-р Владимир Николаев Вълканов и членове: доц. д-р Генчо Димитров Стоицов; доц. д-р Емил Николов Хаджиколев; доц. д-р Петър Иванов Копанов; гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова; гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов; гл. ас. д-р Кирина Димитрова Бойкова; гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов; гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков; гл. ас. д-р Стоян Николов Черишаров; Ангел Василев Урилски, администратор на компютърни мрежи.
 • комисия за тайно гласуване (13 души) – с председател проф. д-р Николай Величков Павлов и членове: доц. д-р Иван Илиев Шотлеков; доц. д-р Кремена Василева Стефанова; доц. д-р Николай Маринов Касъклиев; доц. д-р Теменужка Пенева Пенева; доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова; гл. ас. д-р Атанас Василев Илчев; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков; гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова; гл. ас. д-р Йордан Георгиев Тодоров; гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова; Тодор Георгиев Чаушев; Милен Стаматов Славов, организатор на комп. зали.           

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: на ОС на ФМИ да се изберат:

 • 14 нехабилитирани преподаватели за попълване състава на ОС на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 22.05.2023 г. (понеделник),
 • 3-ма (трима) хабилитирани и 1 (един) нехабилитиран преподавател за участие в Академичния съвет  на ПУ „Паисий Хилендарски“ през следващия мандат.
 • 1 (един) хабилитиран преподавател от ФМИ за член на Контролния съвет на ПУ „ПаисийХилендарски“.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“ актуализирани учебни програми (общо 23 програми) за:

А) За бакалавърските специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...:

1. Специалност „Математика, информатика и информационни технологии“

 • Програмиране;
 • Въведение в уеб програмирането;
 • Обектно-ориентирано програмиране;
 • Компютърни системи и комуникации;
 • Операционни системи;
 • Събитийно програмиране.

2. Специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“

 • Програмиране;
 • Въведение в уеб програмирането;
 • Обектно-ориентирано програмиране;
 • Компютърни системи и комуникации;
 • Операционни системи.

Б) За бакалаврските специалности от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки :

1. Специалност „Софтуерно инженерство“, редовно обучение

 • Паралелно програмиране.

2. Специалност „Софтуерно инженерство“, редовно обучение

 • Паралелно програмиране.

В) За магистърските специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на  обучението по ...

 1. Специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище (1 г.)

 • Проектиране и приложение на алгоритми;
 • Приложения с графичен потребителски интерфейс;
 • Уеб технологии;
 • Дидактически технологии;  
 • Изучаване на графичен дизайн в училище.

2.  Специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище (2 г.)

 • Проектиране и приложение на алгоритми;
 • Приложения с графичен потребителски интерфейс;
 • Уеб технологии;
 • Дидактически технологии;  
 • Изучаване на графичен дизайн в училище.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за възстановяване на докторантурата на Михаела Михайлова Русев, редовен докторант по докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.04.2023 г., съгласно подадена молба и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.    

РЕШЕНИЕ 6: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) на учебната 2022/2023 година през Летния семестър:

 1. Илиан Руменов Иванов – с допълнителен хорариум 120 часа за провеждане на избираема дисциплина, редовно и задочно обучение през Летния семестър. (двоен хонорар)
 2. Благовест Атанасов Пижев (магистър) – с допълнителен хорариум 40 часа за водене на упражнения по дисциплината Програмиране на Oracle бази данни с Pl/SQL, участие в семестриални изпити.
 3. Мария Лесовска  (магистър) – с допълнителен хорариум 50 часа за провеждане на занятия по избираема дисциплина „Специализиран английски език“, редовно обучение през Летния семестър и изпитани студенти. (двоен хонорар)
 4. Ментори.
  * Йордан Божидаров Енев – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие: в срок до 28.04.2023 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) разпределението на часовете към катедрата по специалности, редовно и задочно обучениеза учебната 2023/2024 год.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ за избор на следните рецензенти във връзка с издаването от Пловдивско университетско издателство на учебник със заглавие  „Бизнес динамика“,  с автор гл. ас. д-р Асен Христов:

1. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – по направление 4.5 Математика;
2. Проф. д-р Ивайло Пеев Старибратов – по направление 1.3 Педагогика на обучението по… 

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за избор на следните рецензенти във връзка с издаването от Пловдивско университетско издателство на ръководство със заглавие  „UML моделиране“,  с автор гл. ас. д-р Ася Тодорова Тоскова:

1. Проф. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – по 4.6. Информатика и компютърни науки;
2. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – по 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“ за избор на следните рецензенти във връзка с издаването от Пловдивско университетско издателство на учебно ръководство със заглавие  „Ръководство за проектиране и стилизиране на уеб страници“,  с автор гл. ас. д-р Христо Тошков Христов:

1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – по 1.3. Педагогика на обучението по ...;
2. Доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова – по 4.6. Информатика и компютърни науки;
3. Доц. д-р Владимир Николаев Вълканов – по 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 11: Проф. Ангел Голев благодари на всички зам.-декани, преподаватели, служители и студенти, включили се в организацията за провеждането на тържествената промоция на Випуск 2022 на 18 март 2023 г. и информира членовете на ФС, че обявяването на конкурси за академични длъжности ще се гласува на следващия ФС на 19.04.2023 г. – за акад. длъжност „главен асистент“  и 1 (един) конкурс за акад. длъжност „доцент“ по 4.6. Информатика и компютърни науки;

РЕШЕНИЕ 12: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Симеон Деков Монов за академичната длъжност „Главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни технологии“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 19.04.2023 г. (сряда) от 13:00 ч.  

 

Подпис:....................................................

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис:....................................................

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ