Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2022 година Протокол № 4 / 20.01.2023 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 20.01.2023 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 4 / 20.01.2023 г.

Днес, 20.01.2023 г. (петък) от 12:00 ч. в каб. 345 се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: проф. д-р Николай Павлов, Председател на ФКА и членове: проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева, проф. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Стефка Анева и Надя Милева, секретар на ФКА към ФМИ.
            Дневен ред:

  1. Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ.
  2. Разни.

Проф. Николай Павлов, Председател на Комисията по атестиране на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:
Председателят на Комисията проф. д-р Николай Павлов обяви, че са получени документите общо на 8 (осем) преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.
Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател в негово присъствие по следния график:

  1. Гл. ас д-р Десислава Стоянова Войникова – 12:00 ч.
  2. Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов – 12:10 ч.
  3. Ас. Веселина Руменова Нанева – 12:20 ч.
  4. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова – 12:30 ч.
  5. Ас. Иван Иванов Желев – 12:40 ч.
  6. Ас. Виктор Пламенов Матански – 12:50 ч.
  7. Ас. Георги Димчев Спасов – 13:00 ч.
  8. Ас. Павел Александров Кюркчиев – 13:10 ч.

С всеки преподавател бе проведено събеседване и бяха отправени препоръки за бъдещата му работа по оценяваните дейности. 
            РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

Име, презиме, фамилия

Оценки по видове дейности

 

Препоръки

Учебна

Научна

Администра­тивна и др.

Студентско мнение

Обща

 

1

 

Гл.ас.д-р Десислава Стоянова Войникова

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

Атестираният да участва в обявения конкурс за  академичната длъжност „Доцент“.

 

 

2

 

 

Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да продължи публикационната си дейност и покрие минималните изисквания за придобиване на академичната длъжност „Доцент“

 

3

 

Ас. Веселина Руменова Нанева

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

Атестираният да ускори работата си по дисертационния си труд и придобие ОНС „Доктор“

 

4

 

Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

Атестираният да продължи публикационната си дейност и придобие академичната длъжност  „Доцент“.

 

5

 

Ас. Ива Желев Желев

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да увеличи публикационната си дейност и ускори работата си по дисертационния труд, и придобие ОНС „Доктор“

 

6

 

Ас. Виктор Пламенов Матански

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да засили публикационната си дейност, ускори работата по дисертационния труд и придобие ОНС „Доктор“

 

7

 

Ас. Георги Димчев Спасов

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да ускори работата си по дисертационния труд за придобиване на ОНС „Доктор“

 

8

 

Ас. Павел Александров Кюркчиев

 

положителна

 

положителна

 

отрицателна

 

положителна

 

положителна

Атестираният да ускори своята работа по дисертационния си труд и придобие ОНС „Доктор“

Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Николай Павлов, Председател на ФКА закри заседанието на Факултетната комисия по атестация на Факултета по математика и информатика.

КОМИСИЯ:

 

Подпис: ....................................

1. Проф. д-р Николай Павлов
 Председател на ФКА на ФМИ

 

 

Подпис: ..................................................

3. Проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева
Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ....................................

2. Проф. д-р Христо Кискинов
    Член на ФКА на ФМИ

 

 

Подпис: …….…………......
4. Доц. д-р Стефка Анева

 

20.01.2023 г.
гр. Пловдив

Протоколирал:
 /Надя Милева, секретар на ФМИ/                

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ