Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Математика, информатика и информационни технологии (бакалавър) Примерен вариант    English
Факултет по математика и информатика - Примерен вариант

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
специалност
 
МАТЕМАТИКА
, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
степен Бакалавър,

Задача 1. Относно ортонормирана координатна система триъгълник ABC има върхове A(-4, 0) , B(0, 2) и C(- 4, 4). Намерете:
а) координатите на медицентъра
G на Δ ABC;
б) тангенсът на ъгъл ABC
от Δ ABC;
в) ортогонално симетричната точка
на относно правата AC;
г) лицето на Δ
.

Задача 2.
Дадена е функцията .
1. Намерете локалните екстремуми
на функцията.
2. Изследвайте функцията и постройте графиката й.

3. Намерете лицето на фигурата, ограничена от функцията
, абцисната ос x [-1,1]

Задача 3. Напишете компютърна програма, която подпомага обработката на хотелските резервации на даден хотел. Хотелът разполага с единични стаи, двойни стаи и апартаменти. Програмата трябва да реализира следните действия:
1. Въвежда с контрол на стойностите броя на резервациите на клиентите, настанили се в хотела от 1 до 100
. За всяка резервация се въвеждат следните данни: име, презиме и фамилия на клиент (низ до 40 знака); ЕГН (низ до 10 знака); град (низ до 15 знака); вид стая (низ до 1знака); номер на стая (цяло число в интервала от 100 до 500) и брой дни престой (цяло число).
2. Извежда данни за всички резервации, подредени във възходящ ред по номер на стая. За всяка резервация на отделен ред на екрана се извеждат: номер на стая, вид стая, име, презиме и фамилия на клиент, град и брой дни престой. Полетата да бъдат разделени с точка и запетая
( “ ; ) и интервал. Например:
102
; единична; Петър Иванов Георгиев; Пловдив; 3
3. При въведен вид на стая, програмата да изведе общият брой резервации в хотела за дадения вид стая.

ТЕСТ

1. Посочете коя от изброените мерни единици за информация е най-голяма:
а) Гигабайт; б) Терабайт; в) Килобайт; г) Мегабайт.

2. Компютърът е току-що изключен. Какво се случва със съдържанието на ROM паметта?

а) Автоматично се записва на диска преди изключването; б) Съдържанието се губи, когато компютърът се изключи; в) Нищо. Съдържанието е фиксирано и не може да се променя; г) Зависи дали коректно е приключена работата с компютъра.

3. Един от принципите на компютърната архитектура на Фон Нойман е:

а) Информацията в компютъра се представя в осмична бройна система;

б) Информацията в компютъра се представя в десетична бройна система;

в)
Информацията в компютъра се представя в шестнадесетична бройна система;
г) Информацията в компютъра се представя в двоична бройна система;

4. Кое твърдение за съдържанието на клетка на електронна таблица е невярно?

а) може да се копира, но не и да се мести; б) може да се изчислява; в) може да съдържа адреси на клетки; г) може да съдържа дата.

5. Сборът на двоичните числа: 11101101 + 11001, превърнат в десетична бройна система е:

а) 260; б) 278; в) 252; г) 262.

6. При компютърна текстообработка преди да се зададе команда за копиране на даден текст, той трябва да бъде:

а) форматиран; б) съхранен; в) редактиран; г) маркиран.

7. Представянето на информация пред публика, чрез компютърни системи се нарича:

а) 3D анимация; б) мултимедия; в) компютърна презентация; г) компютърна мистификация.

8. Системите за управление на бази от данни са:

а) компютрите, чрез които се управлява базата от данни;

б) данните на електронен носител;

в) софтуерни системи, които се грижат за създаване, поддържане и експлоатация на базите от данни;

г) нито едно от посочените.

9. Документ в Интернет
, в който има връзка към друг документ се нарича:
а) хиперпротокол; б) хиперлинк;

в) хиперкард; г) хипертекст.

10.
Кое от изброените приложения не се използва за обработка на изображения?
а) Photoshop; б) MS Paint; в) Corel Draw; г) Visual Studio.

11. Как се наричат програмите, за които е позволено свободно да се копират, инсталират и разпространяват?

а)
shareware; б) demoware в) dataware г) freeware.
12.
В един бит (bit) може да се запише:
а) буква от A до Z; б) число от 0 до 255; в) цифра от 0 до 9; г) 0 или 1.

13.
В програма за пресмятане лице на правоъгълник действие умножение (a*b) погрешно е записано като събиране (a+b). Тогава:
а) компилаторът няма да посочи синтактична грешка; б) компилаторът ще посочи синтактична грешка;
в) компилаторът ще посочи семантична грешка; г) компилаторът няма да посочи никаква грешка, но резултатът от програмата няма да е правилен.

14.
Прикаченият файл към съобщение изпратено по електронната поща може да бъде:
а)
само в html формат; б) само текстов файл;
в)
само графичен файл; г) във всеки файлов формат.
15. От девет златни монети една е фалшива и е по-тежка от останалите. Разполагате с аптекарски везни с две блюда. С колко най-малко претегляния може да намерите фалшивата монета:

а) 2; б) 9; в) 3; г) 4.

Успешно представяне!

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ