Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Математика, информатика и информационни технологии (до 2022)    English
Факултет по математика и информатика - Математика, информатика и информационни технологии (до 2022)

 УЧЕБЕН ПЛАН (РЕДОВНО)

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛНОСТ 

„МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Специалност „Математика, информатика и информационни технологии” е от област на висше образование 1. Пе­да­го­гически науки по про­фесионалното направление 1.3. Педа­го­гика на обучението по … . Обуче­ни­е­то по спе­ци­алността за об­ра­зо­ва­телно-квалификационна сте­пен „Бака­ла­вър” има редовна форма с про­дължителност 4 години. За­вършилите ба­ка­лав­ри по тази специалност придобиват про­фе­си­о­нал­на квалификация „Учител по ма­те­ма­ти­ка, информатика и ин­формационни тех­но­ло­гии”.

Обща характеристика на специалността. Специалността осигурява базова широко­про­фил­на подготовка по математика, информатика и информационни технологии, както и по необ­хо­ди­мите за учителя психолого-педагогически и методически дисциплини. Завършилият спе­ци­ал­ност­та притежава фундаментални знания в математическите области: алгебра, геометрия, дифе­рен­циално и интегрално смя­та­не, вероятности и статистика, числени методи, теория на числата, диференциални урав­нения, както и в информатичните направления про­гра­ми­ра­не, компютърни системи и комуникации, операционни сис­теми, структури от данни и алгоритми, дискретна ма­тематика, обектно-ориентирано програмиране, ин­формационни технологии, бази от данни, ком­пю­търна графика и презентация, събитийно програмиране, уеб програмиране и дизайн и др. Освен това като учи­тел той има знания по: пси­хо­ло­гия; педагогика; методика на обучението по математика, информатика и ин­формационни тех­но­ло­гии; училищните курсове по алгебра, геометрия, анализ, информатика и ин­фор­ма­ци­онни тех­но­ло­гии. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях об­ласт в ма­тематиката, информатиката, информационните и комуникационни технологии, педагогиката, а с фа­кул­тативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на ико­но­ми­ка­та, биз­не­са, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. В процеса на обу­че­ние те са при­до­би­ли и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене и събиране на необ­ходима информация в литературни източници и в Интернет, разработване, оформяне и мул­ти­ме­дийно презентиране на различни про­екти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на ан­глийски език в областта на изучаваната спе­циалност и др.

Kомпетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бакала­вър­ска­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

-      да показва знания и разбиране на основни концепции, принципи, теории и резултати в ма­тема­ти­ческите и информатичните науки;

-      да разбира и обяснява значението на сложни твърдения, използващи математически оз­на­чения и език;

-      да демонстрира умения за правилни математически разсъждения, операции и из­чис­ле­ния;

-      да умее да конструира строги математически доказателства;

-      да демонстрира владеене на различни методи за математическо доказателство;

-      да умее да съставя компютърни програми на конкретен език за програмиране;

-      да демонстрира владеене на различни актуални информационни и комуникационни тех­но­логии;

-      да умее да използва компютърната техника и компютърните мрежи за намиране, оце­ня­ва­не, съх­раняване, обработване, представяне и обмен на информация.

Дипломираните студенти по специалността, в резул­тат от обучението си по дисциплините от психолого-педагогическия и методическия цикъл, трябва да придобият следните специфични уме­ния и компе­тен­т­ности, свързани с организа­ци­я­та и провеждането на обучението по мате­ма­ти­ка, информа­тика и инфор­ма­­ционни тех­но­логии в учили­ще:

-      да определят целите на изучаване на дадена тема от учебното съдържание и конкретен урок;

-      да извършват логически и дидактически анализ на математически или инфор­ма­тич­ни по­нятия, да разкриват връзките между понятията и да избират подходяща методика за изу­чаване на кон­крет­ните понятия;

-      да извършват логически и дидактически анализ на математически твърдения, да раз­кри­ват връз­ки­те между тях и да съставят подходяща методика за изучаване на конкретните тео­реми;

-      да умеят да съставят компютърни програми за ре­ша­ва­не на за­дачи от учебното съдър­жа­ние по информатика;

-      да разкриват евентуални трудности при изучаване на дадена тема и начини и средства за пре­о­до­ляването им;

-      да правят подходящ подбор на задачи или да съставят задачи за постигане целите на да­де­на тема или урок;

-      да разработват конкретна методика на решаване на дадена задача;

-      да правят дидактическа обработка на учебното съдържание съоб­разно целите на кон­крет­ния урок;

-      да определят мястото и формите за осъществяване на проверка на знанията и уменията на уче­ни­ците;

-      да съставят теми за класни или контролни работи;

-      да подбират подходящи методи на обучение;

-      да разработват дидактически материали и да определят мястото на използването им в учеб­ния про­цес;

-      да разработват план-конспекти на уроци и да ги реализират на прак­тика в училище;

-      да откриват решение на дадена задача или доказател­ство на теоре­ма и да оформят за­пи­си­те на клас­ната дъска;

-      пра­вилно да използват терминологията и символиката, приети в училищните курсове по ма­те­ма­ти­ка, информатика и инфор­ма­ционни тех­но­логии;

-      да използват в процеса на обучение графики, таблици, изчислителна и компютърна тех­ни­ка, чер­тожни инструменти, интерактивни дъски, мултимедийни презентации и други помощни дидактически сред­ст­ва;

-      да организират и провеждат различни видове беседи съобразно це­лите на урока;

-      да създават условия за възникване на подходящи проблемни ситу­ации, които да опол­зо­тво­ряват ус­пешно в учебния процес;

-      да използват информационни и комуникационни технологии за реализация на между­пред­метни връз­ки;

-      да охарактеризират познавателната дейност на учениците и да раз­криват инди­ви­ду­ал­ни­те им спо­собности и особености;

-      да провеждат индивидуална работа с изявени и изоставащи уче­ници и деца със спе­ци­ал­ни об­ра­зо­вателни потребности;

-      да притежават умения за работа в екип;

-      да наблюдават, анализират и самоанализират реализацията на урок.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да се реализират като учи­те­ли в българските училища, както и като ръководители в регионални управления и други струк­тури на образованието. Тяхната фундаментална под­го­тов­ка по математика, ин­фор­ма­ти­ка и информационни технологии им дава възможност да работят нав­ся­къде, където се използват придо­би­ти­те от тях знания – софтуерни фирми, банки, зас­тра­хо­ва­тел­ни дружества, държавна администрация и др. След завършване и на магистърска образователна сте­пен те имат възможност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Док­тор” и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни ин­сти­тути. Същевременно тяхната солидна подготовка в математическите и ком­пютърните науки ги пра­ви особено подходящите кандидати за специализация в математическата ико­но­ми­ка, ког­ни­тив­ни­те науки, лингвистиката, биологията, химията, физиката, философията и др.

Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени условия, гаранти­ра­щи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на втора или на нова специалност в рам­ки­те на обучение­то по една образователна степен; преминаване от обу­чение в една образователна сте­пен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна сте­пен; предсрочно за­върш­ване на обучението при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова спе­ци­ал­ност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обу­че­ние; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и продължаването му след то­ва; избор на пре­подавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от по­ве­че от един пре­по­да­ва­тел.

Условия за прием по специалносттаПриемът за всички бакалавърски специалности във Факултета се реализира на базата на следната формула.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в про­грамите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация при­съства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на Факултета.

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 17/19.04.2017 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ