Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2022 година Протокол № 34 / 20.07.2022 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 34 / 20.07.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 34 / 20.07.2022 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 20. юли 2022 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика с конферентна сесия чрез Google Meet (meet.google.com/uuh-kgib-qti).
Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Елена Петрова Сомова, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева, проф. д-р Христо Стефанов Кискинов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина,  доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов доц. д-р Кремена Василева Стефанова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Мариана Радкова Колева-Петрова, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Николай Величков Павлов.
Списъчен състав на ФС – 32; Редуциран състав – 32; Отсъстващи – 2; Присъстващи – 30.

ДНЕВЕН РЕД:
1) Избор за академичната длъжност „главен асистент“.
2) Разни.

РЕШЕНИЕ 1:ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение, за учебната 2022/2023 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

  • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 650 лв.;
  • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 650 лв.;
  • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуцирана такса за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ).
    Две такси по 400 лв.;
  • „Учител по математика“ (1 г. редуцирана такса за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ).
    Две такси по 400 лв.

2) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА 

  • за провеждане на 40-часов курс – 300 лв.;
  • за провеждане на 80-часов курс – 600 лв.

РЕШЕНИЕ 2: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра инф. д-р Стефан Димитров Ставрев за академичната длъжност главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Софтуерни технологии“ на Факултет по математика и информатика.
 

РЕШЕНИЕ 3: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра д-р Илияна Петрова Чакърова за академичната длъжност главен асистент“ за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал – гр. Смолянпо: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика).

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди следната допълнителна избираема дисциплина за Зимен семестър на учебната 2022/2023 година за бакалавърските специалности към ФМИ:
“Разработване на уебсайт с Drupal“ – с лектори доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Мария Тотова (Трио Интерактив).

РЕШЕНИЕ 5: Във връзка с учебните разписания за задочно обучениедоц. Вълканов информира членовете на ФС, че занятията ще са от 07.09.2022 г., само един първи курс ще е от 05.09.2022 г.; доц. Вълканов коментира случаите за даване на възможност на студентите да си повишават оценки от изпитите, което е забранено в чл. 51 ал. 1 и ал. 5 от Правилника за учебната дейност на ПУ и отправи апел да не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценка от семестриален и държавен изпит и/или защита на дипломна работа.

РЕШЕНИЕ 6: Във връзка с указанията за изпълнение на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, както и правилата и ограниченията, разписани в текста на одобрената с Решение № 206/07.04.2022 г. на Министерския съвет (НПМУПД – 2) е необходимо да се назначи комисия за допускане и класиране на кандидатите, като на 24.08.2022 г. от 12:00 ч. ще се осъществи допускането, а на 07.09.2022 г. от 12:00 ч. ще се извърши класирането на кандидатите. За целта всички документи се подписват от кандидата и се подават на хартиен носител до 23.08. 2022 г. (до 17 ч.) в кабинет 330 на ФМИ при ПУ (нова сграда) и на email: bobbyz@uni-plovdiv.bg със subject: Млади учени и постдокторанти – 2.

 

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика
                                    

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ