Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2022 година Протокол № 27 / 23.02.2022 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 27 / 23.02.2022 г.

 ПРОТОКОЛ № 27 /23.02.2022 г.  

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 23. февруари 2022 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика с конферентна сесия чрез Google Meet.
Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Елена Петрова Сомова, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Кремена Василева Стефанова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков.
Списъчен състав – 32; Редуциран състав – 32; Отсъстващи – 1 ; Присъстващи – 31.

ДНЕВЕН РЕД:
1) Учебни. 
2) Докторанти.
3) Хонорувани.
4) Разни.
5) Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди предложените нови учебни програми от катедра „ОМИИТ“, катедра „Компютърни системи“ и от катедра „Компютърни технологии“ на следните изираеми дисциплини за ОКС „Бакалавър“:
„Математически модели в практиката“, с лектор проф. д.п.н. Сава Гроздев;
Програмиране на Oracle бази данни с Pl/SQL" , с лектори доц. Владимир Вълканов, хон. ас. Ангел Георгиев;
„Инфраструктурни решения за извънградски IoT мрежи“, с лектори доц. д-р Тодорка Глушкова, хон. ас.          Димитър Стоянов, хон. ас. Евгени Вълчев;
„Обработка и съхранение на структурни и неструктурни данни“, с лектори доц. д-р Анна Малинова,
  хон. ас. Станислав Даков. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2021/2022 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ (28 за редовно и 17 за задочно):

I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.  

Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове

За ИТМОМ и МИИТ
3 курс

доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова,
гл. ас. д-р Ивелина Велчева

2.  

Аналитична логистика

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

3.  

Геометрично моделиране

за всички

проф. дмн Манчо Манев

4.  

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. дмн Петко Пройнов,
гл. ас. д-р Слав Чолаков

5.  

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

6.  

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

7.  

Метрични пространства

за всички

проф. д-р Боян Златанов

8.  

Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript

за всички

доц. д-р Емил Дойчев,
хон. ас. Николай Петков (Проксиад)

9.  

Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

10.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

11.  

Информационна и комуникационна сигурност

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,
хон. ас. Стефан Тафков

12.  

Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
хон. ас. Минчо Симов

13.  

Дизайн и архитектура на информационно сигурни системи и организации

за всички

доц.  Владимир Вълканов,
хон. ас.Румен Михайлов

14.  

Въведение в генеративната визуализация

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
ас. Виктор Матански

15.  

Компютърна математика и софтуер

за всички

проф. дмн Гочева-Илиева,
доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

16.  

Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения

за всички

доц. д-р Атанаска Георгиева

17.  

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за СИ, СТД, Инф и БИТ

доц. д-р Светослав Енков

18.  

Валути и валутни сделки

за всички

проф. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светозар Гледачев

19.  

Обработка на естествен език, компютърно представяне на знания и разработка на чатботове с Python 3

за всички

доц. д-р Силвия Гафтанджиева,
гл. ас. д-р Георги Пашев

20.  

Търговско право в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,

д-р Владимир Вълев

21.  

Математически модели в практиката

за всички

проф. дпн Сава Гроздев

22.  

Водене на преговори и разрешаване на конфликти I част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов

23.  

Стратегии за навлизане на пазари

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

24.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част.

за всички

Проф. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

25.  

Разработка на уеб приложения с ReactJS

за всички

Проф. д-р. Ангел Голев,
хон. ас. Тодор Иванов

26.  

Тестване на Single page приложения

за всички

Проф. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Здравка Страхинова

27.  

Програмиране на Oracle бази данни с Pl/SQL

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
хон. преп. Ангел Георгиев

28.  

Обработка и съхранение на структурни и неструктурни данни

за всички

доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Станислав Даков

IІ. Задочно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.  

Аналитична логистика

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

2.  

Геометрично моделиране

за всички

проф. дмн Манчо Манев

3.  

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

4.  

Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

5.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

6.  

Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,
хон. ас. Тодор Тодоров

7.  

Въведение в генеративната визуализация

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
ас. Виктор Матански

8.  

Компютърна математика и софтуер

за всички

проф. дмн Гочева-Илиева,
доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

9.  

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

10.  

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за СИ, СТД, Инф и БИТ

доц. д-р Светослав Енков

11.  

Валути и валутни сделки

за всички

проф. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светозар Гледачев

12.  

Интелигентен анализ на данни с Orange

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
хон. ас. Мария Борисова

13.  

Моделиране на учебни курсове в Мудъл

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
хон.ас. Емил Йончев

14.  

Обектно-ориентирано проектиране със С++

за всички без СИ

доц. д-р Силвия Гафтанджиева

15.  

Инфраструктурни решения за извънградски IoT мрежи

за всички

доц. д-р Тодорка Глушкова,
хон. ас. Димитър Стоянов,
хон. ас. Евгени Вълчев

16.  

Търговско право в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. д-р Владимир Вълев

17.  

Бизнес право I. част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: в срок до 09.03.2022 г. (четвъртък) да се изпратят на доц. д-р Владимир Вълканов заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Зимен триместър, учебна 2021/22 година.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“: въз основа на подадено заявление и съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата с още една година, поради майчинство на Михаела Михайлова Русев, редовен докторант по докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.04.2022 г.    

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: въз основа на подадено заявление и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Христо Василев Атанасов, задочен докторант към катедра „Софтуерни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Ангел Атанасов Голев за срок от 1 (една) година, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 23.02.2022 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: въз основа на подадено заявление и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Иван Иванов Желев, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Ангел Атанасов Голев за срок от 1 (една) година, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.03.2022 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за възстановяване на докторантурата на Панайот Живков Иванов, редовен докторант по докторска програма Информатика, с научен ръководител доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.04.2022 г., съгласно подадена молба и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.    

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следната промяна на темата на Константин Николаев Русев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи по докторска програма Информатика, с научен ръководител доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, съгласно чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:
от „Моделиране на виртуално образователно пространство“,
на „Контекстно-зависимо моделиране в кибер-физическо пространство

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за следната промяна на темата на Мухарем Асанов Моллов, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, съгласно чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:
от „Организация на практическата работа по програмиране при обучението по професия „Приложен програмист““,
на „Методически подход за приложение на компетентностно базирано  обучение по професия  „Приложен програмист““.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Мария Тодорова Христозова-Дочева, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. дмн Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева; предложенията от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00)  Мария Тодорова Христозова-Дочева за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Мария Тодорова Христозова-Дочева, считано от 01.03.2022 г.  

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Костадин Георгиев Йотов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Емил Николов Хаджиколев; предложенията от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00)  Костадин Георгиев Йотов за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Костадин Георгиев Йотов, считано от 01.03.2022 г.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Маргарита Василева Гочева, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Елена Петрова Сомова и доц. д-р Николай Маринов Касъклиев; предложенията от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00)  Маргарита Василева Гочева за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Маргарита Василева Гочева, считано от 01.03.2022 г.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Владимир Хариев Цветков, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Станка Иванова  Хаджиколева; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) докторант Владимир Хариев Цветков за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Росен Руменов Герасимов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. дмн Георги Атанасов Тотков; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Добър (4.00) докторант Росен Руменов Герасимов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Георги Иванов Гочев, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Светослав Христосов Енков; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00)  Георги Иванов Гочев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие: отчета за първата година от подготовката на Асен Федев Узунов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Асен Федев Узунов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие: отчета за първата година от подготовката на Диян Делев Иванов, докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Емил Николов Хаджиколев; предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Мн. добър (5.00) Диян Делев Иванов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Кристиан Неделчев Милев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева; предложенията от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Кристиан Неделчев Милев за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Кристиан Неделчев Милев, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Иван Димитров Вътов, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Владимир Николаев Вълканов; предложенията от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка добър (4.00) Иван Димитров Вътов за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Иван Димитров Вътов, считано от 01.03.2022 г.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Себиха Ахмедова Маданска, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов; предложенията от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Себиха Ахмедова Маданска за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Себиха Ахмедова Маданска, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Петя Цветанова Василева, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Александър Пламенов Пенев; предложенията от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Петя Цветанова Василева за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Петя Цветанова Василева, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Добромир Атанасов Русенов, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Владимир Николаев Вълканов; предложенията от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) Добромир Атанасов Русенов за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Добромир Атанасов Русенов, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Константин Николаев Русев, докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова; предложенията от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Константин Николаев Русев за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Константин Николаев Русев, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие: отчета за четвъртата година от подготовката на Георги Рангелов Богданов, докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов; предложенията от катедрения съвет на катедра „ Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Георги Рангелов Богданов за работата си през четвъртата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Георги Рангелов Богданов, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Пламена Иванова Марчева, докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов и доц. д-р Стоил Иванов Иванов; предложенията от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Пламена Иванова Марчева за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Пламена Иванова Марчева, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие: отчета за четвъртата година от подготовката на Маня Стоянова Манева, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов; предложенията от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Маня Стоянова Манева за работата си през четвъртата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Маня Стоянова Манева, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Нели Николова Тодорова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров; предложенията от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Нели Николова Тодорова за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) от ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Нели Николова Тодорова, считано от 01.03.2022 г.

РЕШЕНИЕ 28: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Деяна Йовкова Пейкова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров; предложенията от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Деяна Йовкова Пейкова за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Деяна Йовкова Пейкова, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Наталия Димитрова Стайкова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров; предложенията от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Наталия Димитрова Стайкова за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Наталия Димитрова Стайкова, считано от 01.03.2022 г.  

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Росен Димитров Вълчев, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов; предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Росен Димитров Вълчев за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Мухарем Асанов Моллов, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Генчо Димитров Стоицов; предложенията от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мухарем Асанов Моллов за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Мухарем Асанов Моллов, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Вера Петкова Шопова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров; предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Вера Петкова Шопова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Цветелина Евгениева Желязкова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина; предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Цветелина Евгениева Желязкова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие: отчета за първата година от подготовката на Петя Антонова Делчева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Стефка Йорданова Анева; предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Петя Антонова Делчева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 35: ФС прие: отчета за първата година от подготовката на Кремена Христова Стоянова, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров; предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Кремена Христова Стоянова за работата си през първата година от подготовката.                 

РЕШЕНИЕ 36: ФС прие: отчета за първата година от подготовката на Евгения Антонова Вецева, докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина; предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Евгения Антонова Вецева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 37: ФС прие: отчета за четвъртата година от подготовката на Костадин Емилов Цветанов, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева; предложенията от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Добър (5.00) Костадин Емилов Цветанов за работата си през четвъртата година от подготовката; Костадин Емилов Цветанов да бъде оценен с оценка Мн. добър (5) за цялостната си подготовка за срока на докторантурата; на основание чл. 31 (1) ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита докторант Костадин Емилов Цветанов, считано от 01.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Иван Иванов Желев, докторант към катедра "Софтуерни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Ангел Атанасов Голев; предложението от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Иван Иванов Желев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 39: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) през Зимния и Пролетния триместри на учебната 2021/2022 година:

1. Желязко Петров Терзийски (магистър) – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплините „Бази от данни“ и „Програмиране в Интернет с РНР и MySQL“.
2. Димитър Костадинов Стоянов (магистър) – с хорариум  20 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина и участие в изпит, задочно обучение през Пролетен триместър.
3. Евгени Владимиров Вълчев (магистър) – с хорариум 20 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина и участие в изпит, задочно обучение през Пролетен триместър.
4. Станислав Минчев Даков (магистър) – с хорариум 100 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина и участие в изпит, редовно обучение през Пролетен триместър.
5. Тодор Йорданов Иванов (магистър) – с хорариум  120 часа за водене на избираема дисциплина „Разработка на уеб приложения с ReactJS“.
6. Здравка Ивайлова Страхинова (магистър) – с хорариум  120 часа, за водене на избираема дисциплина „Тестване на Single page приложения.
7. Николай Атанасов Чочев (магистър) – с хорариум  250 часа – за водене на лабораторни упражнения по „Увод в уеб програмирането“ с 1 курс, СТД редовно и задочно обучение и избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част“, редовно обучение.
8. Емил Тодоров Йончев (магистър) – с хорариум  120 часа за водене на лабораторни упражнения по „Уеб дизайн“ с 1 курс, СТД, редовно обучение. 

РЕШЕНИЕ 40: Проф. д-р Ангел Голев информира членовете на ФС относно:
- Разработените от Деканското ръководство квалификационни характеристики за докторските програми по професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ... и 4.6. Информатика и компютърни науки. Експертните групи пожелаха да се разработят тези характеристики, но най-напред ще се изпратят на ръководителите катедри и ще се гласуват на следващия ФС;
- Присъственото обучение: тъй като отпаднаха доста ограничения, задочното обучение се предвижда да е присъствено, с изключение на избираемите дисциплини, които са последните два дни и те ще проведат в електронна среда; за редовното също се предвижда присъствено обучение;
- Изпитната сесия за Зимния тримастър – ще се провежда дистационно; ако някой преподавател желае да е присъствено, няма да е проблем.

РЕШЕНИЕ 41: Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Мартин Георгиев Василев за академичната длъжност главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и информатика.

 

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис:
Надя Милева
Протоколчик

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ