Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2021 година Протокол № 21 / 20.09.2021 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 21 / 20.09.2021 г.

 

ПРОТОКОЛ № 21 / 20.09.2021 г. 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 20. септември 2021 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика в електронна среда, с конферентна сесия чрез Google Meet.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Кремена Василева Стефанова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав на ФС – 32; Редуциран състав – 31 (доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов – неплатен отпуск); Отсъстващи – 1; Присъстващи – 30.

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Докторанти.

3) Утвърждаване на комисии.

4) Хонорувани.

5) Разни.

6) Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ актуализирани учебни програми за следните учебни дисциплини към катедрата от бакалавърска специалност „Математика, информатика и информационни технологии“:

 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ актуализирани учебни програми за следните учебни дисциплини към катедрата от бакалавърска специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“; 

 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Планиране и оптимизиране на учебния процес;
 • Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ актуализирани учебни програми за следните учебни дисциплини към катедрата от магистърска специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 години):  

 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Училищен курс по информатика;
 • Училищен курс по информационни технологии;
 • Стажантска практика. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ актуализирани учебни програми за следните учебни дисциплини към катедрата от магистърска специалност „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (1 година)“:

 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Училищен курс по информатика;
 • Училищен курс по информационни технологии. 

РЕШЕНИЕ 5: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ актуализирани учебни програми за следните учебни дисциплини към катедрата от магистърска специалност „Обучение по математика в училище (2 години)“:

 • Стажантска практика
 • Изучаване на системи уравнения в училище - ЗИД от група А.

РЕШЕНИЕ 6: ФС утвърди предложената от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ актуализирана учебна програма за следната задължително-избираема дисциплина от допълнителна квалификация „Учител по математика“: 

 • Изучаване на системи уравнения в училище  - ЗИД от група А.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от Деканския съвет: студентите могат да преминат в по-горен курс (условно записване) с неположени четири невзети изпита, а с пет невзети изпита ще е необходимо резолирана молба от Декана.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие: поради усложнената епедимична обстановка, учебните занятия за студентите от ОКС „Бакалавър“,  редовна форма на обучение ще се провеждат по следния начин през Есенния триместър на учебната 2021/2022 година:

 • За студентите от първи курс на всички специалности  упражненията (семинарни и лабораторни занятия) ще се провеждат присъствено; за формата на провеждането на лекциите ще бъде публикувана допълнителна информация;
 • За студентите от 3-ти и 4-ти курс на специалност „Бизнес математика“ обучението ще се провежда присъствено; за формата на провеждането на лекциите ще бъде публикувана допълнителна информация;
 • За студентите от втори, трети и четвърти курс на всички специалности (без БМ 3-ти и 4-ти курс) обучението ще се провежда дистанционно в електронна среда при спазване на учебния график, публикуван на сайта на ФМИ;
 • За провеждане на дистанционно обучение е необходимо студентите да притежават акаунт и електронна поща, завършваща на @uni-plovdiv.bg.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за възстановяване на докторантурата на Добромир Атанасов Русенов, редовен докторант по докторска програма Информатика, с научен ръководител доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.10.2021 г., съгласно подадена молба и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.    

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следната промяна на темата на Тодор Атанасов Тодоров, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни системи”, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, съгласно чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ: от „Анализ на финансов риск посредством методи и средства на машинно учене“ наАнализ на риска в условията на интелигентно земеделие“.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни технологии“: съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник да бъде избрана доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева за втори научен ръководител на Антония Дианова Добрева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, докторска програма Диференциални уравнения.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Георги Костадинов Костадинов, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева; да се атестира с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Стефан Танев Стайнов, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева; да се атестира с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Ирина Красимирова Кръстева, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител поф. д-р Станимир Недялков Стоянов; да се атестира с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Ирина Красимирова Кръстева, считано от 01.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Тодор Атанасов Тодоров, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител поф. д-р Станимир Недялков Стоянов; да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката; на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Тодор Атанасов Тодоров, считано от 01.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Цветомира Иванова Иванова, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител поф. д-р Станимир Недялков Стоянов; да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Пенка Георгиева Караджова, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина; да се атестира с оценка Мн.добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Желязко Петров Терзийски, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева; да се атестира с оценка Отличен (6.00) Желязко Петров Терзийски за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Костадин Пламенов Неврокоплиев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Светослав Христосов Енков; да се атестира с оценка Отличен (6.00) Костадин Пламенов Неврокоплиев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Димитър Костадинов Гишин, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Елена Петрова Сомова; да се атестира с оценка Отличен (6.00) Димитър Костадинов Гишин за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие: да се отложи за следващия ФС приетото от КС на катедра „Компютърна информатика“ решение за прекратяване обучението на редовния докторант Боряна Петкова Боева, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков. 

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие: да се отложи за следващия ФС приетото от КС на катедра „Компютърна информатика“  решение за отчисляване без право на защита на редовния докторант Георги Христов Палешников, съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Елена Петрова Сомова.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Веселина Руменова Тавкова, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”, докторска програма Геометрия и топология; защитата на дисертационния труд на Веселина Руменова Тавкова на тема „Диференциална геометрия на почти параконтактни почти паракомплексни риманови многообразия“ да бъде на 26.11.2021 г.:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Чл.-кор. проф. д.м.н. Стефан Петров Иванов – от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и ИМИ на БАН, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология);

2) Доц. д-р Галя Василева Накова – от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология);

3) Доц. д-р Юлиан Цанков Цанков – от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология);

4) Доц. д-р Александър Владимиров Петков - от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д.м.н. Манчо Христов Манев – от Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология).

Резервни членове:

1) (външен) Доц. д-р Мирослава Тенева Иванова – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология);

2) (вътрешен) Доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – от Факултет по математика и информатика  на Пловдивски университет „Паисий  Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ). 

РЕШЕНИЕ 24: Във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти за учебната 2021/2022 година проф. Златанов направи следните съобщения: сроковете за подаване на документи е от 10.09.2021 г. до 10.11.2021 г.; конкурсните изпити по специалността ще са от 04.01.2022 г. до 07.01.2022 г., а по чужд език ще са от 08.01.2022 г. до 11.01.2022 г. (включително); комисиите по допускане ще бъдат от 11.11.2021 г. до 30.11.2021 г., за целта ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността; в срок до 30.11.2021 г. катедрените съвети да приемат заявки за прием на докторанти за учебната 2021/2022 година, които ще се гласуват до 20.12.2021 г.  

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие: във връзка с провеждането на изпит с кандидат-магистри, които ще се обучават по държавна поръчка във Факултета по математика и информатика на 15.10.2021 г. (петък) от 9:00 ч. в Заседателна зала – Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ да бъде назначена комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – Декан на ФМИ.

ЧЛЕНОВЕ:1. Проф. д-р Боян Георгиев Златанов – Зам.-декан на ФМИ;

2. Доц. д-р Владимир Николаев Вълканов – Зам.-декан на ФМИ;

3. Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – Рък.-катедра „Математически анализ“.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие: във връзка с признаването на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни Висши училища, на основание чл.7, ал.1 от Наредбата за държавните изисквания да бъде назначена комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Боян Георгиев Златанов – Зам.-декан на ФМИ;

ЧЛЕНОВЕ: 1. Доц. д-р Владимир Николаев Вълканов  –  Зам.-декан на ФМИ;

2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – Зам.-декан на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 27: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) през Есенния триместър на учебната 2021/2022 година и ментори, провеждащи Практика по специалностите на БИТ и СТД, задочно:

1. Д-р Владимир Петров Вълев – с хорариум  300 часа в упр. за водене на Избираеми дисциплини, редовно и задочно обучение през Есенен, Зимен и Пролетен триместри и за изпитани студенти.

2. Михаил Тодоров Петров (магистър)с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Софтуерни процеси“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.

3. Пепа Нанкова Атанасова (магистър)с хорариум 180 часа за водене на часове по дисциплината „Бази от данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.

4. Стефани Стоянова Паунова (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.

5. Невена Севдалинова Моралийска (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.

6. Себиха Ахмедова Маданска (магистър)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.

7. Лазар Милков Пендов (магистър)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.

8. Тодор Атанасов Тодоров (магистър)с хорариум 80 часа за водене на избираема дисциплина в бакалавърските програми, участия в изпити, редовно и задочно обучение.

9. Николай Петков (магистър) – с допълнителен хорариум 100 часа за участие в ДИ и ръководство на дипломанти.

10. Нина Георгиева Игнатов (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините „Увод в информационните технологии“ на 1. курс СТД, редовно обучение и участие в семестриални изпити.

11. Илиан Руменов Иванов  – с хорариум 400 часа за водене на избираеми дисциплини и провеждане на изпити, редовно и задочно обучение през Есенен, Зимен и Пролетен триместри, и за изпитани студенти.

12. Елена Любомирова Танкова (студент, 3-ти курс Информатика) – с хорариум  20 часа за водене на упр. по дисциплината „Информационни технологии“ на спец. Математика и спец. Приложна математика.

13. Деница Недялкова Грозева (магистър) – с хорариум  20 часа за водене на упр. по дисциплината „Информационни технологии“ на спец. Математика и спец. Приложна математика.

14. Емил Тодоров Йончев (магистър)  – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплината „Въведение в облачните технологии“ и избираеми дисциплини.

15.  Владимир Хариев Цветков ( магистър)  – с хорариум 50 часа за водене на избираеми дисциплини.

16.  Мария Иванова Борисова (магистър) – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“ и избираеми дисциплини, редовно обучение.

17. Слави Станчев Глухов (магистър) – с допълнителен хорариум 50 часа за водене на упр. по дисциплината „Операционни системи“, редовно и задочно обучение.

18. Светозар Маринов Гледачев (магистър) – с хорариум 460 часа за водене на избираеми дисциплини, редовно и задочно обучение през Есенен, Зимен и Пролетен триместри и за изпитани студенти.

19. Стефани Апостолова Панайотова – с хорариум 140 часа упражнения (120 часа водене на упражнения + 20 часа изпитване на студенти) по дисциплината „Компютърни числени методи“, 4 курс, спец. Информатика, редовно обучение.

20. Д-р Екатерина Борисова Мадамлиева – с хорариум 50 часа упражнения (40 часа водене на упражнения + 10 часа изпитване на студенти) по дисциплината „Модели на реални процеси“, 2 курс, спец. Информатика, редовно обучение.

21. Доц. д-р Неделчо Велев Милев – с хорариум 130 часа в упражнения (двоен хонорар) (120 часа водене на лекции и упражнения + 10 часа изпитване на студенти) по дисциплината „Комплексен анализ“ за 3 курс, спец. Математика.

22. Елисавета Кумчева Тодорова (магистър) – с хорариум 240 часа в упражнения за провеждане на часове по Английски език, редовно и задочно обучение през Есенен, Зимен и Пролетен триместри; (двоен хонорар).

23. Ива Илиева Янкова (бакалавър) – с хорариум 240 часа в упражнения за провеждане на часове по Английски език, редовно и задочно обучение през Есенен, Зимен и Пролетен триместри; (двоен хонорар).

24. Деяна Йовкова Пейкова (магистър) – с хорариум 100 часа в упр. за провеждане на избираема дисциплина.

25. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – с хорариум 360 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар).

26.  Ментори:

 • Албена Димитрова Костова - с хорариум 180 часа;
 • Алексис Любенов Сидерис - с хорариум 180 часа;
 • Асен Стоянов Стоянов - с хорариум 180 часа;
 • Гьокхан Селяйдин Ахмед - с хорариум 180 часа;
 • Деан Пламенов Дечев - с хорариум 180 часа;
 • Елка Тодорова Енчева - с хорариум 180 часа;
 • Иван Василев Печев - с хорариум 180 часа;
 • Красимир Иванов Иванов - с хорариум 180 часа;
 • Марин Любомиров Узунов - с хорариум 180 часа;
 • Михаил Красимиров Пенев - с хорариум 180 часа;
 • Никола Костадинов Кацаров - с хорариум 180 часа;
 • Николай Атанасов Чочев - с хорариум 180 часа;
 • Николай Колев Бекиров - с хорариум 180 часа;
 • Нина Георгиева Игнатова - с хорариум 180 часа;
 • Петя Чавдарова Димитрова - с хорариум 180 часа;
 • Стивън Людмилов Стоев - с хорариум 180 часа;
 • Стоил Димитров Пенев - с хорариум 180 часа;
 • Христо Деянов Генчев - с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 28: Проф. д-р Ангел Голев информира членовете на ФС за предстоящото събитие във ФМИ:
в периода 22–24 октомври 2021 година, ще се проведе Юбилейната международна научна конференция „Изследвания и образование в математиката, информатиката и техни приложения“ (REMIA'2021) във ФМИ, Пловдив, България. Конференцията е посветена на 50 годишнината на Факултета по математика и информатика при ПУ и 60 годишнината на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Конференцията ще се проведе под патронажа на кмета на град Пловдив – г-н Здравко Димитров;

РЕШЕНИЕ 29: ФС избра следните рецензенти за учебника „Въведение в дискретната математика“, с автор доц. д-р Христо Стефанов Кискинов и прие той да бъде издаден от Пловдивско университетско издателство:

 • Проф. д-р Ангел Атанасов Голев, ФМИ на ПУ (от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки);
 • Проф. д-р Боян Георгиев Златанов, ФМИ на ПУ (от направление 4.5. Математика);
 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, ФМИ на ПУ (от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ....).

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие: в срок до 28.09.2021 г. (вторник) да се изпратят в Деканата предложения за абонамент на български и чуждестранни периодични и продължаващи издания до Деканата.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие: в срок до 29.09.2021 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Есенния триместър на учебната 2021/2022 г. Предложенията да се изпратят  на следните имейли: nmileva@gmail.comgerry.koleva@fmi-plovdiv.org. Консултациите ще са онлайн и ще се уточни по какъв начин те ще се провеждат.  

РЕШЕНИЕ 32: Проф. Боян Златанов запозна членовете на ФС: във връзка  с промените в заплащането, което подписаха МОН и съвета на Ректорите е необходимо да се пази документация за 60 часа домашни и курсови работи, дадени на студентите, т.е. да се генерират 300 домашни работи за цялата година.

РЕШЕНИЕ 33: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра д-р Александър Петров Петров за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 34: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра д-р Борислав Петров Тосков за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 35: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра д-р Йордан Георгиев Тодоров за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 36: ФС приеследващото заседание на ФС да е на 20.10.2021 г. от 13:00 ч.

 

Подпис:

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис:
Надя Милева
Протоколчик

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ