Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Характеристики Педагогика на обучението по математика (1 г.) до 2022 г.    English
Факултет по математика и информатика - Педагогика на обучението по математика (1 г.) до 2022 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ 
„ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА“

Специалността „Педагогика на обучението по математика” е от об­ласт на висше образование 1. Педагогически нау­ки, про­фесионално направление 1.3. Пе­да­го­гика на обучението по .... Обу­че­ни­ето по специалността за об­ра­зо­ва­телно-квалификационна сте­пен „Магистър” се провежда в редовна фор­ма с продължителност 1 година. Завър­ши­лите магистри по та­зи специалност придобиват про­фе­си­онална квалификация „Учител по математика”.
Обща характеристика на специалността. Завършилите тази магистърска програма при­добиват задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения за обучение на учениците по математика в средното училище, съобразено с новите изисквания на живота и в съответствие с об­ра­зователните стандарти на МОН за средното училище. Това включва усвояване на знания, уме­ния, инструменти, техники и методология за успешно обучение на учениците в задължителна и про­филирана подготовка по математика. В учебния план са застъпени и избираеми дисциплини, ко­и­то дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация. С фа­кул­та­тив­ните дисциплини студентите придобиват познания в различни области като: информатика, ин­формационни технологии, ико­но­мика, право, бизнес, психология, философия, езиково обучение и други. Обучението завършва с практико-приложен държавен изпит и държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален дидактически проблем, свързан с обучението по математика.
Компетентности на дипломираните по специалността. Всеки дипломиран учител по ма­те­матика с магистърска степен тряб­ва да е придобил следните ключови умения: да формулира ма­тематически твър­де­ния и да ги до­ка­­зва­, да съставя математически модели на различни си­ту­ации от теорията и прак­ти­ка­та, да решава за­да­чи по математика. Това са ключовите учебни резултати, кои­то в различна сте­пен реф­лек­ти­рат вър­ху специфични ком­пе­тен­тности от следния списък:
- Умение за абстракция, включително изучаване на формални теории и връзките между тях;
- Способност за математическо моделиране на ситуация от реалния свят и съставяне на ма­тематическа експертиза на нематематически контекст;
- Познаване на процеса на преподаване и учене на математика;
- Способност да представя математически аргументи и изводите от тях ясно, прецизно и в под­ходяща устна и писмена форма за тези, за които е предназначена.
- Готовност да се занимава с нови задачи от съвременни области на математиката;
- Способност да разбира математически задачи и да извлича съществена информация от тях;
- Способност за прилагане на различни методи за решаване на математически задачи;
- Умение да се използват информационни и комуникационни технологии за реализация на междупредметни връзки;
- Способност да се наблюдава и анализира реализацията на уроци по математика;
- Способност да се провежда индивидуална работа по математика с изявени и изоставащи уче­ници и деца със специални образователни потребности;
- Умения да се използват в процеса на обучение графики, таблици, изчислителна и ком­пю­търна техника, чертожни инструменти, интерактивни дъски и други помощни ди­дак­ти­чески средства.
Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да преподават математика в училище на ви­соко професионално равнище, да обучават ученици в математически паралелки и гим­назии, в извънкласни форми на работа, свободно-избираема подготовка. Те могат да придобият лес­но и бързо учителски професионални ква­ли­фикационни степени, да работят като директори на училища, екс­пер­ти по ма­тематика към регионални управления на МОН, в научни институти и центрове. Също така те имат въз­мож­ност да про­дъл­жат обу­че­ни­ето си за об­ра­зователната и научна степен „Доктор” и да се реа­ли­зи­рат като пре­по­да­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти.
Условия за прием по специалността. Приемат се кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по област на висше образование 4., професионално направление 4.5. Математика (всички специалности) и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (всички специалности). Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър от дипломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по документи.
Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 41/02.10.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ