Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Характеристики Обучение по информатика и информационни технологии в училище-2г до 2022    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище-2г до 2022

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛНОСТ 

„ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ” 2 г

Специалността „Обучение по информатика и информационни технологии в училище” е от об­ласт на висше образование 1. Педагогически нау­ки, по про­фесионално направление
1.3. Пе­да­г­о­гика на обучението по .... Обу­че­ни­ето по специалността за об­ра­зо­ва­телно-квалификационна сте­пен „Магистър” има редовна фор­ма на обучение с продължителност
2 години. Завър­ши­лите ма­гистри по та­зи специалност придобиват про­фе­си­онална квалификация „Учител по информатика и ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии”.

Обща характеристика на специалността. Завършилите тази магистърска програма при­те­жават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения за преподаване на учеб­ни­те предмети Информатика и Информационни технологии в средното училище на високо профе­си­о­нално равнище, съгласно изискванията на МОН, посочени в образователните стандарти на сред­но­то училище. Това включва усвояване на знания, умения, инструменти, техники и мето­до­ло­гия за ус­пешно преподаване на задължителна и профилирана подготовка по информатика и ин­фор­­ма­ци­он­ни технологии. В учебния план са застъпени и избираеми дисциплини, които дават въз­можност на студентите сами да определят своята тясна специализация. С факултативните дисцип­лини сту­ден­тите придобиват познания в различни области като: математиката, икономиката, пра­вото, биз­не­са, психологията, философията, езиковото обучение и други. Обучението завършва с практико-приложен държавен изпит и дър­жавен из­пит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно реша­ва­не на ак­ту­а­лен проблем от педагогическата практика.

Kомпетентности на дипломираните по специалността. Всеки дипломиран учител с ма­гистърска степен по информатика и информационни технологии тряб­­ва да е придобил следните ключови знания и умения: да използва уверено и критично технологиите на информационното об­щество, да познава и правилно разбира природата, ролята и възможностите на информатиката и информационните технологии, да моделира практически и учебни си­ту­­ации и да ги решава с по­мощта на компютри или компютърни мрежи, да използва знанията си по информатика и ин­форма­ционни технологии в педагогическата практика. Това са ключовите учебни резултати, които в раз­лична сте­пен реф­лек­ти­рат вър­ху специфични ком­пе­тен­тности от следния списък:

-      Умение да се извършва логически и дидактически анализ на понятия от информатиката и информационните технологии, да се разкриват връзките между понятията и да се из­би­ра подходяща методика за изучаване на конкретните понятия;

-      Умение да се съставят компютърни програми на конкретен език за програмиране за ре­ша­ване на задачи от учебното съдържание по информатика в средното училище;

-      Умение да се използват основни компютърни програми за обработка на текстове, електронни таблици, бази данни, компютърна графика, съхраняване и управление на ин­формация;

-      Способност да се търси, събира и обработва информация, която да се използва по кри­ти­чен и систематичен начин, да се оценява нейната актуалност и да се разграничава ис­тинското от виртуалното, като в същото време се разпознават връзките между двете;

-      Способност за използване на интернет-базирани услуги, за търсене и разбиране на слож­на информация;

-      Умение да се използват инструменти за създаване на електронно учебно съдържание и при­ложението му в педагогическата практика;

-      Способност да се използват технологиите на информационното общество за под­по­ма­га­не на творчеството и новаторството на учениците;

-      Готовност да се занимава с нови задачи от нови области на информатиката, инфор­ма­ци­онните технологии, педагогиката и психологията;

-      Умение да се разработват дидактически материали и определяне мястото на използ­ва­не­то им в учебния процес по информатика, информационни технологии и други учебни дис­циплини;

-      Умение за работа в екип при реализиране на проекти с помощта на компютърни тех­но­ло­гии;

-      Умение да създават условия за възникване на подходящи дидактически проблемни си­ту­ации, които да оползотворяват успешно в учебния процес.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени не само да пре­по­да­ват на високо професионално равнище информатика и информационни технологии, но и да при­ла­гат информационни технологии в различни области на човешката дейност. Също така те имат въз­мож­ност да про­дъл­жат обу­че­ни­ето си за об­ра­зователната и научна степен „Доктор” и да се реа­ли­зи­рат като пре­по­да­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти.

Условия за прием по специалността. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър от дип­ломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по до­кументи.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 17/19.04.2017 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ