Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Приложна математика през 2020-2021    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика през 2020-2021

УЧЕБЕН ПЛАН (РЕДОВНО)

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА»

Специалността „Приложна математика” е от областта на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионалното направление 4.5. Математика. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” има редовна форма с продължителност 4 години. Завършилите бакалаври по тази специалност придобиват професионална квалификация „Математик”.

Обща характеристика на специалността. Специалността подготвя специалисти, които са в състояние да прилагат математическия апарат, съчетан с най-новите информационни технологии. Освен задължителни фундаментални дисциплини, учебният план съдържа избираеми дисциплини, които позволяват съобразно своите интереси студентът да задълбочи познанията си в направленията: компютърна математика, математическа икономика, механика, приложна статистика. Учебният план съдържа и специализирани факултативни курсове в областта на информатиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. Завършилите специалността имат теоретични знания и практически умения за изграждането на приложни системи. Теоретичните им знания са в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, диференциални уравнения, аналитична механика, математическо оптимиране, математическа физика, механика, приложна статистика, както и в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране. Имат умения за програмиране на езици за процедурно и обектно-ориентирано програмиране. Практическите им умения са в прилагане на теоретичните знания при решаването на практически задачи. Могат самостоятелно да анализират, проектират и реализират приложни системи. В процеса на обучение те придобиват и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необходима информация в литературни източници и в Интернет, мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

Kомпетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бакалавърската степен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва знания и разбиране на основни концепции, принципи, теории и резултати в математическите науки;
 • да разбира и обяснява значението на сложни твърдения, използващи математически означения и език;
 • да демoнстрира умения в математическото разсъждаване, манипулиране и изчисляване;
 • да конструира строги доказателства;
 • да демонстрира владеене на различни методи на математическо доказателство.

Всеки дипломиран математик трябва да е придобил три ключови умения: да формулира доказателство, да моделира ситуация и да решава задачи. Това са ключовите учебни резултати, които в различна степен рефлектират върху специфични компетентности от следния списък:

 • Задълбочени познания в „елементарната” математика (такава като изучаваната в средното училище).
 • Способност да се конструират и развиват логически математически аргументи с ясно разпознаване на предположения и заключения.
 • Способност за количествено мислене.
 • Способност да се извлича качествена информация от количествени данни.
 • Способност да се формулират проблеми математически и в символна форма, така че да се спомага за анализирането и решаването им.
 • Способност да се проектират експериментални изследвания и да се анализират данните, получени от тях.
 • Способност да се използват изчислителни инструменти като помощно средство към математическите процеси и за получаване на допълнителна информация.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Способност да се работи с математика в интердисциплинарен контекст.
 • Способност да се съобщават математически знания на нематематици.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността имат големи възможности за реализация навсякъде, където математиката се използва като инструмент за получаване на практически резултати: в банки, застрахователни дружества, в промишлеността, търговията, както и в научноизследователски групи. След завършване и на магистърска степен те имат възможност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени параметрите, га-рантиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по математика”, „Учител по информатика и информационни технологии”; придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; придобива-не на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

Условия за прием по специалносттаПриемът за всички бакалавърски специалности във Факултета се реализира на базата на следната формула.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в про­грамите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация при­съства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на Факултета.


Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 29.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ