Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Бизнес математика през 2020-2021    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика през 2020-2021

 УЧЕБЕН ПЛАН (РЕДОВНО)

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«БИЗНЕС МАТЕМАТИКА»


Специалността „Бизнес математика” е от областта на висше образование 4. Природни нау­ки, ма­те­матика и ин­форматика по про­­фесионалното направление 4.5. Математика. Обучението по спе­циалността за об­ра­зо­ва­­телно-квалификационна сте­пен „Бака­ла­вър” има редовна форма с про­­­дъл­жителност 4 години. Завършилите ба­ка­лаври по тази специалност придобиват про­фе­си­о­нал­на ква­лификация „Математик”.

Обща характеристика на специалността. Специалността „Бизнес математика” подготвя спе­­циалисти, които са в състояние да прилагат математическия апарат в бизнеса с помощта на най-новите информационни технологии. Изучават се избрани глави от висшата математика, ин­фор­ма­ци­онните технологии и програмирането. Усвояват се компютърни техники за прилагане на ста­тистическите и математически методи и модели за анализ, моделиране и прогнозиране на икономически процеси и явления. Освен задължителни фундаментални дисциплини, учебният план съдържа избираеми дисциплини, които позволяват съобразно своите интереси студентът да за­дълбочи познанията си в направленията: компютърна математика, техническа математика, ико­но­мическа математика (финансова, застрахователна, инвестиционна, борсова), инженерна ма­те­ма­ти­ка (с приложения в химия, физика, биология), приложна статистика (в бизнеса, архитектурата, аст­рономията и др.). Учебният план съдържа и специализирани факултативни курсове в областта на информатиката, икономиката, правото, психологията, философията, езиковото обучение и дру­ги. Специалистите по „Бизнес математика” имат теоретични знания и практически умения при ре­ша­ването на реални проблеми в света на бизнеса като оценяване на системи за финансови ин­вес­ти­ции, застрахователни програми и бизнес планове, анализ и прогнозиране на стокови и фондови бор­си, оптимизация на разходи и управление на кредити. В процеса на обучение те придобиват и до­пълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необходима информация в ли­те­ра­тур­ни източници и в Интернет, мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съ­об­ще­ния, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

Kомпетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бака­ла­вър­ска­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва знания и разбиране на основни концепции, принципи, теории и резултати в ма­­тема­ти­ческите науки;
 • да разбира и обяснява значението на сложни твърдения, използващи математически оз­на­чения и език;
 • да демoнстрира умения в математическото разсъждаване, манипулиране и изчисляване;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения жи­вот;
 • да използва математическия апарат за създаване на формални модели в раз­лич­ни пред­мет­ни области;
 • да оценява системи за финансови инвестиции, застрахователни програми и бизнес пла­но­ве.

Всеки дипломиран математик тряб­ва да е придобил три ключови умения: да формулира до­ка­­­за­тел­ст­во, да моделира ситуация и да решава за­да­чи. Това са ключовите учебни резултати, които в различна сте­пен рефлектират върху специфични ком­пе­тен­тности от следния списък:

 • Задълбочени познания в „елементарната” математика (такава като изучаваната в сред­но­то учи­ли­ще).
 • Способност да се конструират и развиват логически математически аргументи с ясно раз­­­поз­на­ва­не на предположения и заключения.
 • Спо­собност за количествено мислене.
 • Способност да се извлича качествена информация от количествени данни.
 • Способност да се формулират проблеми в математическа и символна форма, така че да се спо­ма­­га за анализирането и решаването им.
 • Способност да се проектират експериментални изследвания и да се анализират данните, по­лу­че­ни от тях.
 • Способност да се използват изчислителни инструменти като помощно средство към ма­те­ма­ти­чес­ките процеси и за получаване на допълнителна информация.
 • Познания за специфични програмни езици и софтуер.
 • Способност да се работи с математика в интердисциплинарен контекст.
 • Способност да се съобщават математически знания на нематематици.
 • Умения за професионална комуникация на английски език.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да анализират, про­­­гнозират, моделират и управляват бизнес процеси и явления, да оценяват построените модели и да ги прилагат в банки, застрахователни дружества, в икономиката и търговията, както и в на­уч­но-изследователски групи. След завършване и на магистърска степен те имат възможност да про­дължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като пре­по­да­­ва­те­ли и научни работници във висши училища и научни институти. Съ­­щевременно, тяхната доб­ра ма­те­ма­ти­ческа подготовка ги прави особено подходящите кан­ди­да­ти за специализация в ико­номическите и социалните науки и други области с възможности за приложения на ма­те­ма­ти­ка­та.

Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени параметрите, га­ран­­тиращи гъвкавостта на избраната специалност: при­­до­би­ва­не на допълнителна професионална ква­­лификация „Учител по математика”, „Учител по ин­форматика и ин­формационни технологии”; при­добиване на втора или на нова специалност в рамките на обучение­то по ед­на образователна сте­пен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; при­доби­ва­не на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от стра­­на на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуж­де­странни сту­денти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в дру­го вис­ше училище, фа­култет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от стра­на на студентите, както и про­дължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

Условия за прием по специалността. Приемът за всички бакалавърски специалности във Факултета се реализира на базата на следната формула.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в про­гра­мите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация при­съст­ва в канди­дат­сту­дент­ския справочник на ПУ, както и на сайта на Факултета.

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 29.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ