Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Математика    English
Факултет по математика и информатика - Математика
УЧЕБЕН ПЛАН (РЕДОВНО
 
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«МАТЕМАТИКА»

Специалността „Математика” е от областта на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика по про­­фесионалното направление 4.5. Математика. Обучението по спе­циалността за об­ра­зо­ва­­телно-квалификационна сте­пен „Бака­ла­вър” има редовна форма с про­дъл­жителност 4 години. Завършилите ба­ка­лаври по тази специалност придобиват про­фесионална ква­лификация „Математик”. 


Обща характеристика на специалността. Специалността осигурява базова ши­­роко­про­­филна подготовка по математика чрез задължителните фундаментални дисциплини, вклю­чени в учеб­­ния план, а с избираемите и факултативните дисциплини студентите се подготвят по-задъл­бо­чено в избрана от тях математическа област, могат да изучават специализирани курсове в областта на информатиката, ико­номиката, бизнеса, правото, психологията, философията, ези­ко­во­то обу­че­ние и други. Завършилият специ­алността притежава фундаментални знания в мате­ма­ти­ческите об­ласти: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и ста­тис­ти­ка, чис­ле­ни методи, аналитична механика, комплексен ана­лиз, диференциални уравнения, ма­те­матическо оптимиране, както и в информатичните направления: струк­тури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране, информационни технологии. Бака­лав­рите по ма­тематика имат задълбочени теоретични знания и умения за решаване на ос­нов­ни мате­ма­тически проблеми, както и умения за програмиране на езици за процедурно и обектно-ориен­ти­рано про­гра­миране. В процеса на обучение те са придобили и допълнителни умения и знания като самос­то­я­тел­но търсене на необходима информация в литературни източници и в Интернет, мул­ти­медийно пре­зен­тиране на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на англий­ски език в об­ластта на изучаваната специалност.

Kомпетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бака­ла­вър­ска­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва знания и разбиране на основни концепции, принципи, теории и резултати в ма­­тема­ти­ческите науки;
 • да разбира и обяснява значението на сложни твърдения, използващи математически оз­на­чения и език;
 • да демoнстрира умения в математическото разсъждаване, манипулиране и изчисляване;
 • да конструира строги доказателства;
 • да демонстрира владеене на различни методи на математическо доказателство.

Всеки дипломиран математик тряб­ва да е придобил три ключови умения: да формулира до­ка­­­за­тел­ст­во,да моделира ситуация и да решава за­да­чи. Това са ключовите учебни резултати, които в различна сте­пен рефлектират върху специфични ком­пе­тен­тности от следния списък:

 • Задълбочени познания в „елементарната” математика (такава като изучаваната в сред­но­то учи­ли­ще).
 • Способност да се конструират и развиват логически математически аргументи с ясно раз­­­поз­на­ва­не на предположения и заключения.
 • Спо­собност за количествено мислене.
 • Способност да се извлича качествена информация от количествени данни.
 • Способност да се формулират проблеми математически и в символна форма, така че да се спо­ма­­га за анализирането и решаването им.
 • Способност да се проектират експериментални изследвания и да се анализират данните, по­лу­че­ни от тях.
 • Способност да се използват изчислителни инструменти като помощно средство към ма­те­ма­ти­чес­ките процеси и за получаване на допълнителна информация.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Способност да се работи с математика в интердисциплинарен контекст.
 • Способност да се съобщават математически знания на нематематици.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да прилагат зна­ни­­ята си в раз­лични области на човешката дейност. След завършване и на магистърска степен те имат възможност да про­дължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като пре­по­да­ва­те­ли и научни работници във висши училища и научни институти. Съ­­щевременно тяхната солидна ма­те­ма­ти­ческа подготовка ги прави особено подходящите кан­ди­да­ти за специализация в математическата ико­но­ми­ка, когнитивните науки, лингвистиката, биоло­ги­ята, химията, физиката, философията и др.

Гъвкавост на обучението по специалността.Във ФМИ са осигурени параметрите, га­ран­­тиращи гъвкавостта на избраната специалност: при­­до­би­ва­не на допълнителна професионална ква­­лификация „Учител по математика”, „Учител по ин­форматика и ин­формационни технологии”; при­добиване на втора или на нова специалност в рамките на обучение­то по ед­на образователна сте­пен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; при­доби­ва­не на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от стра­­на на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуж­де­странни сту­денти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в дру­го вис­ше училище, фа­култет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от стра­на на студентите, както и про­дължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

Условия за прием по специалността. Приемът за всички бакалавърски специалности във Факултета се реализира на базата на следната формула.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в про­гра­мите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация при­съст­ва в канди­дат­сту­дент­ския справочник на ПУ, както и на сайта на Факултета

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 29.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ