Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт    English
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

 УЧЕБЕН ПЛАН (РЕДОВНО)

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛНОСТ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Специалността „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ е от област на висше образование 1. Педа­гогически науки по професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението по ... . Обучение­то по специалността за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ има редовна форма с продължителност 4 години. Завършилите бакалаври по тази специалност придобиват професионална квалификация „Учител по математика, информатика и информационни технологии“.

Обща характеристика на специалността. Специалността осигурява базова широко-профилна подготовка по информационни технологии, математика и информатика, както и по необходимите за кадрите в образователната сфера психология, педагогика, методика и управление на образованието. Завършилият специал­ността притежава фундаментални знания в областта на информационните технологии и работата с компютърни мрежи, операционни системи, бази от данни, ком­пютърна графика, обектно-ориентирано програмиране, структури от данни и алгоритми, уеб програмиране и дизайн, както и в математическите области: алгебра, геометрия, дифе­ренциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, дискретна математика, диференциални уравнения. Освен това като учител той има знания по: психоло­гия, педагогика, методика на обучението по математика, информатика и информационни техноло­гии, училищните курсове по алгебра, геометрия, анализ, информатика и информационни техноло­гии. Знанията, които получава в образователния мениджмънт го подготвят за управленски длъжности в системата на образованието. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област в математиката, информатиката, информационните и комуникационни технологии, педагогиката, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на икономика­та, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. В процеса на обу­чение те са придобили и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене и събиране на необходима информация в литературни източници и в Интернет, разработване, оформяне и мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност и др.

Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бакалавърската степен на специалността студентът трябва да е способен:

-    да демонстрира владеене на различни актуални информационни и комуникационни технологии;

-    да умее да използва компютърната техника и компютърните мрежи за намиране, оценяване, съхраняване, обработване, представяне и обмен на информация.

-    да показва знания и разбиране на основни концепции, принципи, теории и резултати в математическите и компютърните науки;

-    да разбира и обяснява значението на сложни твърдения, използващи математически означения и език;

-    да демонстрира умения за правилни математически разсъждения, операции и изчисления;

-    да умее да конструира строги математически доказателства;

-    да демонстрира владеене на различни методи за математическо доказателство;

-    да умее да съставя компютърни програми на конкретен език за програмиране;

Дипломираните студенти по специалността, в резултат от обучението си по дисциплините от психолого-педагогическия и методическия цикъл, трябва да придобият следните специфични умения и компетентности, свързани с организацията и провеждането на обучението по математика, информатика и информационни технологии в училище:

-    да определят целите на изучаване на дадена тема от учебното съдържание и конкретен урок;

-    да извършват логически и дидактически анализ на математически или информатични понятия, да разкриват връзките между понятията и да избират подходяща методика за изучаване на конкретните понятия;

-    да извършват логически и дидактически анализ на математически твърдения, да разкриват връзките между тях и да съставят подходяща методика за изучаване на конкретните теореми;

-    да умеят да съставят компютърни програми за решаване на задачи от учебното съдържание по информатика;

-    да разкриват евентуални трудности при изучаване на дадена тема и начини и средства за преодоляването им;

-    да правят подходящ подбор на задачи или да съставят задачи за постигане целите на да­дена тема или урок;

-    да разработват конкретна методика на решаване на дадена задача;

-    да правят дидактическа обработка на учебното съдържание съобразно целите на кон­кретния урок;

-    да определят мястото и формите за осъществяване на проверка на знанията и уменията на учениците;

-    да съставят теми за класни или контролни работи;

-    да подбират подходящи методи на обучение;

-    да разработват дидактически материали и да определят мястото на използването им в учебния процес;

-    да разработват план-конспекти на уроци и да ги реализират на практика в училище;

-    да откриват решение на дадена задача или доказателство на теорема и да оформят записите на класната дъска;

-    правилно да използват терминологията и символиката, приети в училищните курсове по математика, информатика и информационни технологии;

-    да използват в процеса на обучение графики, таблици, изчислителна и компютърна техника, чертожни инструменти, интерактивни дъски, мултимедийни презентации и други помощни дидактически средства;

-    да организират и провеждат различни видове беседи съобразно целите на урока;

-    да създават условия за възникване на подходящи проблемни ситуации, които да оползотворяват успешно в учебния процес;

-    да използват информационни и комуникационни технологии за реализация на между-предметни връзки;

-    да охарактеризират познавателната дейност на учениците и да разкриват индивидуалните им способности и особености;

-    да провеждат индивидуална работа с изявени и изоставащи ученици и деца със специални образователни потребности;

-    да притежават умения за работа в екип;

-    да наблюдават, анализират и самоанализират реализацията на урок.

В резултат на обучението по дисциплините свързани с образователния мениджмънт, дипломираните студенти трябва:

-    да познават законодателството в средното образование;

-    да са запознати с ролята, дейностите, правата и отговорностите на образователния мениджър;

-    да    разработват и прилагат управленски стратегии;

-    да провеждат мониторинг и контрол на качеството на управленската и образователната дейност;

-    да умеят да планират и организират управленската дейност на образователната институция;

-    да изградят умение за управление на персонала в образователната институция.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да се реализират като учители в българските училища, както и като директори, ръководители в регионални управления и други структури на образованието. Тяхната фундаментална подготовка по информационни технологии, математика, информатика и мениджмънт им дава възможност да работят навсякъде, където се използват придобитите от тях знания – софтуерни фирми, банки, застрахователни дружества, регионални управления по образованието, държавна администрация и др. След завършване и на магистърска образователна степен те имат възможност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор“ и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти. Същевременно тяхната солидна подготовка в математическите и компютърните науки ги прави особено подходящите кандидати за специализация в математическата икономика, когнитивните науки, лингвистиката, биологията, химията, физиката, философията и др.

Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени условия, гарантиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във ФМИ; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

Условия за прием по специалносттаПриемът за всички бакалавърски специалности във Факултета се реализира на базата на следната формула.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в про­грамите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация при­съства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на Факултета.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 17/19.04.2017 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ