Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2020 година Протокол №9 / 23.09.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №9 / 23.09.2020

ПРОТОКОЛ № 9 / 23.09.2020 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 23 септември 2020 г. /сряда/ от 13:00 ч. във 2. аула се проведе пирсъствен Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Хрлистосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска,
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
 

Отсъстват: проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 33; Отсъстващи – 3; Присъстващи – 31.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Структурни промени във ФМИ.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.
 6. Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие: Учебните занятия за студентите от редовна форма на обучение, бакалавърски специалности  ще се провеждат по следния начин:

 • за студентите от първи курс обучението ще е присъствено;
 • за студентите от втори, трети и четвърти курс обучението ще е дистанционно, при спазване на учебния график, публикуван на сайта на ФМИ.
 • за провеждане на дистанционно обучение е необходимо студентите да притежават акаунт и електронна поща, завършваща на @uni-plovdiv.bg.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие следното предложение: в обучението по магистърски програми лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 50 и над 50 на сто да заплащат ½ (половин) семестриална такса.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следното предложение: Часовете по дисциплината „Числени методи“, с хорариум 30 ч. лекции и 15 часа упражнения, водени през V. семестър, учебна 2020/2021 година на спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ във Филиала на ПУ, гр. Смолян,  да се поемат от доц. д-р Люба Иванова Попова вместо доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, поради неговата кончина.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Боян  Богомилов Костов, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Станимир Недялков Стоянов и проф. д-р Иван Ганчев Иванов; да се атестира с оценка оценка Среден (3.00) за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Боян Богомилов Костов, считано от 01.03.2020 г.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Добромир Атанасов Русенов, редовен докторант към „Компютърни системи“, с научен ръководител доц. Владимир Николаев Вълканов за срок от 1 (една) година, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.10.2020 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 6:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Райна Емилова Бонева, задочен докторант към „Компютърна информатика“, с научни ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Елена Петрова Сомова за срок от 1 (една) година, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.10.2020 г., по здравословни причини.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следната промяна на темата на Андрей Петров Петров, задочен докторант (отчислен с право на защита) към катедра „Компютърни системи“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

 • от „Игрово-базирано обучение във виртуално образователно пространство“,
 • на „Машинно учене за категоризация и разпознаване на българския музикален фолклор“.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Георги Костадинов Костадинов, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева; да се атестира с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Стефан Танев Стайнов, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева; да се атестира с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 10:ФС прие отчета за втората година от подготовката на Ирина Красимирова Кръстева, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител поф. д-р Станимир Недялков Стоянов; да се атестира с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Тодор Атанасов Тодоров, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител поф. д-р Станимир Недялков Стоянов; да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Цветомира Иванова Иванова, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител поф. д-р Станимир Недялков Стоянов; да се атестира с оценка Добър (4.00) за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 13:ФС прие отчета за първата година от подготовката на Пенка Георгиева Караджова, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина; да се атестира с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 14: Във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти за учебната 2020/2021 година проф. Златанов направи следните съобщения: сроковете за подаване на документи е от 11.09.2020 г. до 11.11.2020 г.; конкурсните изпити по специалността са до 04.01.2021 г. до 07.01.2021 г., а по чужд език са от 08.01.2021 г. до 09.01.2021 г. (включително); комисиите по допускане ще бъдат от 12.11.2020 г. до 01.12.2020 г., за целта ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността; в срок до 30.11.2020 г. катедрените съвети да приемат заявки за прием на докторанти за учебната 2021/2022 година, които ще се гласуват до 20.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение: да се закрие катедра „Приложна математика и моделиране“, поради несъответствие със законовите изисквания – липса на минимален седемчленен академичен състав на основен трудов договор, считано от 01.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: във връзка със закриването на катедра „Приложна математика и моделиране“ и на подадени заявления, и в съответстие с чл.26 (8), т. 2а и чл. 65 (3) и (4) от ПУДПУ да бъдат прехвърлени гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова (служебно), гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова и ас. Антония Диянова Добрева в катедра „Алгебра и геометрия“, считано от 01.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: във връзка със закриването на катедра „Приложна математика и моделиране“ и на подадени заявления, и в съответстие с чл.26 (8), т. 2а и чл. 65 (3) и (4) от ПУДПУ да бъдат прехвърлени доц. д-р Христина Николова Кулина, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов и гл. ас. д-р Атанас Вълев Иванов в катедра „Математически анализ“, считано от 01.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: във връзка със закриването на катедра „Приложна математика и моделиране“ и на подадени заявления, и в съответстие с чл.26 (8), т. 2а и чл. 65 (3) и (4) от ПУДПУ да бъде прехвърлена проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова в катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ 19: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) на учебната 2020/2021 година и ментори, провеждащи Практика по специалностите на БИТ и СТД, задочно:

 1. Д-р Владимир Петров Вълев – с хорариум  360 часа в упр. за водене на Избираеми дисциплини, редовно и задочно обучение през Есенен, Зимен и Пролетен триместри и за изпитани студенти.
 2. Димитър Георгиев Христов (магистър)с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.
 3. Пепа Нанкова Атанасова (магистър)с хорариум 180 часа за водене на часове по дисциплината „Бази от данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.
 4. Стефани Стоянова Паунова (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.
 5. Невена Севдалинова Моралийска (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.
 6. Себиха Ахмедова Маданска (магистър)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.
 7. Лазар Милков Пендов (магистър)с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.
 8. Даниел Желязков Русев (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Големи данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.
 9. Михаела Михайлова Русев (магистър)с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Големи данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен и Зимен триместри.
 10. Тодор Атанасов Тодоров (магистър)с хорариум 80 часа за водене на избираема дисциплина в бакалавърските програми, участия в изпити, редовно и задочно обучение.
 11. Стехан Костадинов Тафков (магистър)с хорариум 80 часа за водене на избираема дисциплина в бакалавърските програми, участия в изпити, редовно и задочно обучение.
 12. Георги Костадинов Костадинов (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни“ в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Есенен триместър.
 13. Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплините „Увод в информационните технологии“ на 1. курс БИТ, 1. курс СТД, редовно и задочно; по дисциплината „Информационни технологии“ на 1. курс БМ, редовно и участие в семестриални изпити.
 14. Нина Георгиева Игнатов (магистър) – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по дисциплините „Увод в информационните технологии“ на 1. курс БИТ, 1. курс СТД, редовно и задочно и участие в семестриални изпити.
 15.  Михаил Тодоров Петров (магистър)с хорариум 180 часа за водене на упр. в бакалавърските програми по дисциплината „Софтуерни процеси“, редовно и задочно и участие в семестриални изпити. 
 16.  Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – с хорариум 300 часа за ръководство на докторанти през учебната 2019/2020 година (двоен хонорар).
 17.  Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов с хорариум 200 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар).
 18.  Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – с хорариум 200 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар).
 19.  Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев с хорариум 360 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар).
 20. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – с хорариум 360 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар).
 21. Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – с хорариум 200 часа в упражнения за водене на избираеми дисциплини Есенен и Зимен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар).
 22. Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – с хорариум 150 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, редовно и задочно (двоен хонорар).
 23. Росен Петров Христев (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина „:Мениджмънт на уеб сървъри“ на всички специалности, редовно обучение;
 24. Николай Атанасов Чочев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизацияна всички специалности, редовно обучение;
 25. Тодор Йорданов Иванов (магистър) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения по дисциплината „Увод в програмирането C#“ на 1.курс СТД, редовно обучение.
 26. Симона Красимирова Василева – с хорариум 240 часа за водене на упражнения по дисциплината „Английски език“, 1.курс, редовно и задочно обучение.
 27. Деяна Йовкова Пейкова – с хорариум 240 часа за водене на упражнения по дисциплината „Английски език“, 1.курс, редовно и задочно обучение.
 28. Светлозар Маринов Гледачев (магистър) – с хорариум 460 часа за водене на избираеми дисциплини, редовно и задочно обучение.
 29. Венелин Трифонов Атанасов (магистър) – с хорариум 110 часа за водене на упражнения по дисциплината „Въведение в компютърните науки“, редовно и задочно обучение.
 30. Мария Тодорова Христозова-Дочева (магистър) – с хорариум 40 часа за водене на упражнения по дисциплината „Информационни технологии“.
 31. Петър Маринов Диков (магистър) – с хорариум 110 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране“.
 32. Д-р Тодор Минков Рачовски – с хорариум 50 часа за водене на упражнения по дисциплината „Мобилни приложения“.
 33. Емил Иванов Тоцев (магистър) – с хорариум 30 часа за водене на упражнения по дисциплината „Въведение в компютърните науки“.
 34. Ментори:
  • Анета Траянова Пашалиева – с хорариум 180 часа;
  • Антон Николаев Колев – с хорариум 180 часа;
  • Асен Борисов Нанов – с хорариум 180 часа;
  • Атанас Иванов Иванов – с хорариум 180 часа;
  • Валентин Димов Иванов – с хорариум 180 часа;
  • Верка Любенова Симонова – с хорариум 180 часа;
  • Георги Бориславов Цуцуранов – с хорариум 180 часа;
  • Георги Павлинов Георгев – с хорариум 180 часа;
  • Димитър Владимиров Караянев – с хорариум 180 часа;
  • Елена Павлова Стоева – с хорариум 180 часа;
  • Елена Стефанова Шивачева – с хорариум 180 часа;
  • Ивайла Любомирова Скачкова– с хорариум 180 часа;
  • Ивайло Иванов Симеонов – с хорариум 180 часа;
  • Иванка Иванова Ромова – с хорариум 180 часа;
  • Иванка Иванова Ромова – с хорариум 180 часа;
  • Милен Милков Лесов – с хорариум 180 часа;
  • Михаил Иванов Павлов – с хорариум 180 часа;
  • Росица Иванова Андрева – с хорариум 180 часа;
  • Селвина Незимова Балджиева – с хорариум 180 часа;
  • Таня Йорданова Иванова – с хорариум 180 часа;
  • Христина Георгиева Кръстева – с хорариум 180 часа;
  • Христо Юриев Дунков – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 20: Проф. Голев информира членовете на ФС за следните предстоящи събития:

 • в периода 16-18 октомври 2020 г., ще се проведе Юбилейна международна научна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика“ в курортен комплекс „Камелия“, Пампорово, България. Конференцията е посветена на 70 годишнината на проф. Сава Гроздев и e под патронажа на Министерството на образованието и науката. Главен организатор е Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
 • предстои организирането на ОС на ФМИ към края на месец ноември в Спортната зала на ПУ;
 • в периода 29-30 септември 2020 г. е посещението на експертната група по процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки;

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да се предложи на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно  чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44 (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (1) от ПРАСПУ, Веселина Руменова Тавкова  на академичната длъжност “асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология) към катедра “Алгебра и геометрия” на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ (на срочен трудов договор)  на 8 (осем) часов работен ден за срок от 2 (две) години, считано от 01.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се предложи на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно  чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44 (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (1) от ПРАСПУ Мартин Георгиев Василев на академичната длъжност “асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Компютърни системи” на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ (на срочен трудов договор)  на 8 (осем) часов работен ден за срок от 2 (две) години, считано от 01.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ 23: ФС предлага следните кандидатури за включване в Съвета на настоятелите към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

 1. Стефан Емилов Стоянов – Заместник-кмет на община Пловдив, с ресори „Образование и бизнес развитие“, член на Управителния съвет на Клъстер „Информационни и комуникационни технологии“, Пловдив.
 2. Георги Ангелов Гроздев – Управител на фирма „ВИСКОМП“ ЕООД, Проект мениджър, Ръководител отдел „Програмиране“ в  „Euroweb Internet GmbH“, член на Клъстер „Информационни и комуникационни технологии“, Пловдив.

РЕШЕНИЕ 24:ФС избра следните рецензенти за учебника „Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на C#)“, с автори – Елена Сомова, Росица Донева и Силвия Гафтанджиева:

 • Доц. д-р Юлиана Пашкова – от НБУ (от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки);
 • Проф. д-р Боян Златанов, ФМИ – ПУ (от направление 4.5. Математика);
 • Доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, ФМИ – ПУ (от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ....).

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие: в срок до 12.10 .2020 г. (понеделник) да се изпратят в Деканата предложения за абонамент на български и чуждестранни периодични и продължаващи издания до Деканата.

РЕШЕНИЕ 26:Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Атанас Василев Илчев за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 27: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Атанас Василев Илчев за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 28: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра д-р Венета Веселинова Табакова-Комсалова за академичната длъжност главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 21.10.2020 г. от 13:00 ч. във 2. аула.

 

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ