Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2020 година Протокол №4 / 12.02.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №4 / 12.02.2020

ПРОТОКОЛ № 4 / 12.02.2020 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 12 февруари 2020 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Хрлистосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска,
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ..
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 34; Отсъстващи – 3; Присъстващи – 31.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3.  Хонорувани.
 4. Разни.
 5. Избор за заемане на академичната длъжност "Главен асистент".

РЕШЕНИЕ 1:ФС утвърди следните допълнителни избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2019/20 година на бакалавърските специалности към ФМИ (2 за редовно и 1 за задочно обучение);

I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / спец.

Преподавател

 •  

Технологии за виртуализация

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
док-нт Слави Глухов

 •  

Визуализация на данни с Python и VTK

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
ас. Стефан Ставрев

IІ. Задочно обучение

 •  

Програмиране с Python

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. д-р Димитър Благоев

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие: в срок до 25.02.2020 г. (вторник) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Зимен триместър, учебна 2019/20 година.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ актуализирани учебни програми за следните специалности от ОКС „Бакалавър“:

 • За специалност „Математика“:
  • Теория на вероятностите и математическа статистика;
  • Числени методи;
  • Математическо оптимиране;
  • Теория на игрите
 • За специалност „Приложна математика“:
  • Теория на вероятностите
  • Математическа статистика
  • Компютърни методи на числения анализ
  • Математическо оптимиране
  • Числено решаване на диференциални уравнения
  • Теория на игрите
  • Статистически софтуер
 • За с пециалност „Бизнес математика“:
  • Софтуерни системи по математика
  • Иконометрия
  • Теория на вероятностите
  • Математически статистика
  • Оптимизационни модели в икономиката
  • Теория на игрите и икономическо поведение
  • Статистически софтуер
  • Изчислителна математика 1
  • Изчислителна математика 2
  • Статистически методи за вземане на решения

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди предложената от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“ нова учебна програма за специалност БИТ, ОКС „Бакалавър“,  съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“:


Специалност

Дисциплина

Вид обучение

Курс, Триместър

 •  

Бизнес информационни технологии

Маркетинг и маркетингови информационни системи

Редовно и задочно

   IІ, А

РЕШЕНИЕ 5: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“ актуализирани учебни програми за следните дисциплини и специалности от ОКС „Бакалавър“, съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“:


Специалност

Дисциплина

Вид обучение

Курс,Триместър

 •  

Бизнес информационни технологии

Информационни технологии в математиката

Редовно и задочно

I, Б

 •  

Бизнес информационни технологии

Обектно-ориентирано програмиране

Редовно и задочно

I, В

 •  

Бизнес информационни технологии

Банково дело и банкови информационни системи

Редовно и задочно

I, В

 •  

Бизнес информационни технологии

Право и правни информационни системи

Редовно и задочно

I, Б

 •  

Бизнес информационни технологии

Застрахователна математиката

Редовно и задочно

II, Б

 •  

Бизнес информационни технологии 

Счетоводство и счетоводни информационни системи

Редовно и задочно

II, Б

 •  

Бизнес информационни технологии 

Уеб дизайн

Редовно и задочно

III, В

 •  

Бизнес информационни технологии 

Застраховане и застрахователни информационни системи

Редовно и задочно

IV, А

 •  

Информатика

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)

Редовно и задочно

IV, Б

 •  

за всички специалности

Програмиране на Python
Избираема дисциплина

Редовно и задочно

 •  

за всички специалности

Конволюционни невронни мрежи за компютърно зрение (Convolutional Neural Networks for Computer Vision)
Избираема дисциплина

Редовно и задочно

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“: съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Стелиана Тилчева Чиликова, редовен докторант към „Компютърни технологии“, с научни ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Евгения Ангелова за срок от 1 (една) година, считано от 01.02.2020 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Антония Дианова Добрева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Диференциални уравнения, с научен ръководител проф. дмн Снежана Георгиева Христова, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Ивайло Владимиров Боюклиев, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, с научни ръководители проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Николова Кулина, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мариана Радкова Колева-Петрова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, с научни ръководители доц. д-р Христина Николова Кулина и проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мария Тодорова Грънчарова-Христова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, с научни ръководители доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева и доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мария Иван Станимиров Стоянов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, с научен ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Панайот Живков Иванов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, с научен ръководител доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, съгласно чл. 14. (5) от ПРАСПУ.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Илия Илиев Неделчев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, съгласно чл. 14. (5) от ПРАСПУ.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Илия Илиев Неделчев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, с научни ръководители доц. д-р Владимир Николаев Вълканов и доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на  Станислав Минчев Даков, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, по докторска програма Информатика, с научен ръководител доц. д-р Анна Атанасова Малинова, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на  Росен Петров Христев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, по докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Ангел Атанасов Голев, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на  на Ангел Василев Урилски, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, по докторска програма Информатика, с научни ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Анна Атанасова Малинова, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 18:ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Иван Иванов Желев, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Ангел Атанасов Голев, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 19:ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Здравка Ивайлова Страхинова, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по докторска програма Информатика, с научни ръководители проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 20:ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Тодор Йорданов Иванов, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по докторска програма Информатика, с научни ръководители проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Веселина Руменова Нанева, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по докторска програма Информатика, с научни ръководители проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Николай Величков Павлов, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Яница Радева Чуканска, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научни ръководители доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева и доц. д-р Олга Добрева Рахнева, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Николай Атанасов Чочев, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научни ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Мартин Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“:
След единодушно гласуване ФС на ФМИ РЕШИ:
Външни членове за Пловдивския университет:

 •  Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от Факултет по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 •  Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от Икономически университет - Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 •  Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 •  Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Доц. д-р Александър Пламенов Пенев – от Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 • (външен) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Бургаски свободен университет, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • (вътрешен) Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – от Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 25:ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) и ментори за провеждане на практика по специалността през Зимен триместър на учебната 2019/2020 година:

 • Радослава Сашкова Терзиева (магистър) – с хорариум 60 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „Теория на вероятностите“, на 2. Курс БМ, Зимен триместър;
 • Димитър Васков Фиданов (магистър) – с хорариум 60 часа за водене на упражнения по дисциплината „Числени методи” на 3БМ и 3М и за изпитване на студенти по тази дисциплина;
 • Антоанета Петрова Йорданова (магистър)с хорариум 60 часа за водене на упражнения по дисциплината „Приложна математика” на 1БМ и за изпитване на студенти по тази дисциплина;
 • Николай Атанасов Чочев (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по „Увод в уеб програмирането“ и „Уеб дизайн“ с I курс на специалност СТД, редовно и задочно обучение;
 • Соня Кирилова Заимова (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения по “Програмиране“ с I курс на специалност БИТ, редовно обучение;
 • Росен Петров Христев (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по “Компютърни архитектури” с II курс на специалност СИ, редовно и задочно обучение и по „Операционни системи“ с I курс на специалност Информатика, редовно и задочно обучение;
 • Илиян Николаев Бажлеков (студент 3БИТ, фак. № 1701561079) – с хорариум 60 часа за водене на лабораторни упражнения по „ИТИ“ с II курс на специалност БИТ, редовно обучение;
 • Мадлен Котадинова Стойчева (студент 4СТД, фак. № 1601681014) – с хорариум 60 часа за водене на лабораторни упражнения по „Уеб дизайн“ с I курс на специалност СТД, задочно обучение;
 • Емил Стоянов Тотев (студент 3СТД, фак. № 1701681004) – с хорариум 90 часа за водене на лабораторни упражнения по „Уеб дизайн“ с I курс на специалност СТД, редово обучение;
 • Ментори, провеждащи провеждащи практика по специалността /преддипломен стаж/:
 • Веселин Христов Вълев – с хорариум 180 часа; 
 • Георги Илийчев Илиев с хорариум 180 часа;
 • Димитър Николаев Колев – с хорариум 180 часа;
 • Ерхан Ахмед Байрам с хорариум 180 часа;
 • Милена Любенова Портева – с хорариум 180 часа;
 • Наталия Ангелова Москова-Събева – с хорариум 180 часа;
 • Недялко Хараланов Славчев – с хорариум 180 часа;
 • Пламен Иванов Николов – с хорариум 180 часа;
 • Теодора Илиева Танкова-Гарова – с хорариум 180 часа;
 • Тодор Красимиров Попов – с хорариум 180 часа;
 • Силвия Иванова Киркова – с хорариум 180 часа;
 • Христо Илиянов Лесев – с хорариум 180 часа;
 • Юрий Христус Саликирякис – с хорариум 180 часа;
 • Янчо Иванов Каров – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: във връзка с публикуването на книга в Пловдивското университетско издателство със заглавие „Инструменти за адаптивно електронно обучение“, с автор ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев да бъдат избрани проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и проф. д-р Ангел Атанасов Голев за рецензенти на книгата.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: във връзка с публикуването на книга в Пловдивското университетско издателство със заглавие „Методика на адаптивно електронно обучение“, с автор гл. ас. д-р Валя Спасова Арнаудова да бъдат избрани проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Евгения Делчева Ангелова за рецензенти на книгата.

РЕШЕНИЕ 28: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“:
да бъде отпечатана в Пловдивско университетско издателство книгата със заглавие „Среда за електронни образователни услуги“, с автор гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев, на основание получени две положителни рецензии.

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие отчет за развитието на компютърните лаборатории за периода 02.2019 – 02.2020 година.
РЕШЕНИЕ 30: ФС прие годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2020 година.  

РЕШЕНИЕ 31: Проф. Голев информира членовете на ФС за:

 • Посещението на двете ЕГ за програмните акредитации на Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, през периода 04 – 06.02.2020 г. и на Професионално направление 4.5. Математика, през периода 10 – 12.02.2020 г. мина успешно; към края на месец март ще бъде посещението на ЕГ по докторските програми по 4.5. Математика;
 • Тържествената промоция на Випуск 2019, ще се проведе на 28 март 2020 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще е в основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург“ от 19:00 ч.;
 • Предварителната кандидатстудентска кампания ще бъде от 01.06.2020 г. до 04.06.2020 г., а не от 31.05.2020 г. до 03.06.2020 г.;
 • До 13.02.2020 г ще трябва да се предадат таксите за държавна поръчка за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и решението на ДС е да си останат същите;
 • Финансирането за специалностите във ФМИ: коефициентът за специалностите от 4.5. и 4.6. е 3; субсидията е 2079 лв. за редовно и 693 лв. за задочно обучение;
 • Обмисляме по някакъв начин да се намалят таксите за специалностите от направление 4.5. Математика, за да привлечем повече студенти;
 • Следващите заседания на ФС са качени в сайта на ФМИ до края на учебната година, следващо заседание на ФС е 18.03.2020 година.

РЕШЕНИЕ 32: Проф. Златанов информира членовете на ФС за:

 • Класирането на кандидатите за заемане на академични длъжности ще е март месец и за целта катедрите ще трябва да си подадат необходимите документи; освен това кандидатите да си подадат навреме документите при мен, за да се разгледат и да направи класирането;
 • Цялостно авторство на монография;
 • Неиндексирана публикация.

РЕШЕНИЕ 33: Проф. Рахнев изказа благодарност на деканското ръководство за чудесното представяне на двете акредитации и пожела успех и на следващите.

РЕШЕНИЕ 34: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Ася Тодорова Тоскова за академичната длъжност главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 35: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни технологии“ на Факултет по математика и информатика.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ