Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2019 година Протокол № 14 / 07.11.2019 г    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14 / 07.11.2019 г

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 14 / 07.11.2019 г.

Днес, 07.11.2019 г. (сряда) от 11.30 ч. се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов и Надя Милева.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ.

 2. Разни.

Проф. д-р Ангел Голев, Председател на комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Председателят на ФКА проф. д-р А. Голев обяви, че са получени документите общо на 1 (един) преподавател на ФМИ, които са обсъдени в катедрата.

Документите бяха разгледани и комисията взе следното

РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Оценки по видове дейности

 

 

 

Препоръки

 

Учебна

 

Научна

Администра­тивна

 

Обща

 

 1

 

Доц. д-р Николай Величков Павлов

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

Атестираният да положи усилия за покриване на изискванията за заемане на академичната длъжност „Професор”


ПО ТОЧКА
2:

Доц. д-р Ангел Голев съобщи, че през месец март 2020 г. продължава атестирането на останалите преподаватели.

КОМИСИЯ:

 Подпис: /п/

1. ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ

 Председател на ФКА на ФМИ


 Подпис: /п/ 

3. ДОЦ. Д-Р АСЯ СТОЯНОВА-ДОЙЧЕВА

Член на ФКА на ФМИ

 Подпис: /п/

 2. ДОЦ. Д-Р ДОЙЧИН БОЯДЖИЕВ

    Член на ФКА на ФМИ


 Подпис: /п/

4. ДОЦ. Д-Р ХРИСТО КИСКИНОВ

Член на ФКА на ФМИ

Подпис: /п/

НАДЯ МИЛЕВА

Протоколчик 

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ