Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2019 година Протокол № 41 / 02.10.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 41 / 02.10.2019 г.

 

ПРОТОКОЛ № 41 / 02.10.2019 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 02 октомври 2019 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Николай Маринов Касъклиев, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христина Николова Кулина, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Отсъстващи –  1; Присъстващи – 34.

ДНЕВЕН РЕД:

1) Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“.

2) Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.

3) Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.

4) Учебни.

5) Докторанти.

6)  Подготовка за ОС на ФМИ

7) Отчет на Факултетната комисия по наука.

8) Хонорувани.

9) Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие предложението на ДС: да отпадне точка трета „Назначаване на асистенти“ от предварително обявения дневен ред за ФС.

РЕШЕНИЕ 2: Разширеният Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  доц. д-р Боян Георгиев Златанов за академичната длъжност „професор“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ” на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 3: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) към катедра „Приложна математика и моделиране” на Факултета по математика и информатика. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни технологии“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ 6: Във връзка с приема за учебната 2019/2020 година във ФМИ проф. Илиев направи следното съобщение: точно 600 са студентите от редовно и задочно обучение, записани в 1. курс. Очакванията са да станат 620 студенти. За специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ тази година приемът е 50 души, при планиран прием 30 души. За магистърските програми и квалификациите във ФМИ тази година записването също е много добро; 150  са записаните до този момент магистри, а за двата квалификационни курса имаме по 15 души.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение: да се гласува мандат на сегашното Деканско ръководство да реагира по най-бързия начин на новата наредба 15 от 22 юли 2019 г. и да се създадат нови магистърски програми за прием в едногодишна форма на обучение по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по .....

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие разпределението на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2019/2020 година. (Приложение 1).

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди:       

1)  Разкриване на 2 (две) нови магистърски специалности към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2019/2020 година:

 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...;
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...;

2)  Учебен план и квалификационна характеристика на магистърска специалност „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“. Обучението по тази специалност има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалности от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

3)  Учебен план и квалификационна характеристика на магистърска специалност „Педагогика на обучението по математика“. Обучението по тази специалност има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалности от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

4)  Утвърждаване на 2 (две) семестриални такси по 820 лв. за магистърските програми „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) и „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) за учебната 2019/2020 година във Факултета по математика и информатика.

5)  Редуцирани такси:

 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) редуцирани такси за записали или завършили магистърска програма „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.)  във ФМИ на ПУ.

Две такси по 410 лв.

 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) редуцирани такси за записали или завършили магистърска програма „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.)  във ФМИ на ПУ.

Две такси по 410 лв.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие: в срок до 05.11.2019 г. (вторник)  ръководителите на катедри  да представят в Деканата или изпратят по електронната поща (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2019/2020 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие: в срок до 02.12.2019 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2019/2029 година) в 2 екз. 

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението от Деканския съвет за утвърждаване на Индивидуален план на обучение за магистърска програма „Приложна математика“ (1 г.)  на Иван Генчов Найденов.  

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следното предложение: от 15-те (петнадесетте) часа лекции на учебната дисциплина „Компютърни информационни системи в туризма“ за 4. курс, специалност „Туризъм“, редовно обучение във Филиала на ПУ, гр. Смолян, 5 (пет) часа да се водят от гл. ас. д-р Валя Спасова Арнаудова, поради натовареността на титуляря проф. д-р Асен Рахнев.  

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Антоанета Петрова Йорданова, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Антоанета Петрова Йорданова за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Димитър Васков Фиданов, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Димитър Васков Фиданов за работата си през втората година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ирина Красимирова Кръстева, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ирина Красимирова Кръстева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Тодор Атанасов Тодоров, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Тодор Атанасов Тодоров за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Георги Христов Палешников, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Елена Петрова Сомова.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Георги Христов Палешников за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Димитър Костадинов Гишин, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Елена Петрова Сомова.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Димитър Костадинов Гишин за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Райна Емилова Бонева, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Елена Петрова Сомова. 

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Райна Емилова Бонева за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 28:  Във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти за учебната 2019/2020 година проф. Златанов направи следните съобщения: сроковете за подаване на документи е от 17.09.2019 г. до 17.11.2010 г.; конкурсните изпити по специалността са от 07.01.2020 г. до 12.01.2020 г., а по чужд език са от 13.01.2020 г. до 15.01.2020 г. (включително); комисиите по допускане ще бъдат от 18.11.2019 г. до 07.12.2019 г., за целта ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността; в срок до 30.11.2019 г. катедрените съвети да приемат заявки за прием на докторанти за учебната 2020/2021 година, които ще се гласуват до 20.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие: за участие в дейностите на Центъра за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти при ПУ „Паисий Хилендарски“ се предлагат следните представители от Факултета по математика и информатика:

1)   Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – член на Разширения управителен съвет на Центъра за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти;

2)   Ас. д-р Атанас Василев Илчев – академичен съветник.

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на ас. Веселин Николаев Кюркчиев, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии”, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, с научни ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов и тема на дисертационния труд „Инструменти за адаптивно електронно обучение

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“: 

1) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – гост-професор в Икономически университет – Варна;  област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от Софийски университет  „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);  

3) Проф. д-р Румен Василев Николов – от Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).  

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“: 

1)  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; (Информатика).

Резервни членове: 

1) (външен) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; (Информатика);

2) (вътрешен) Доц. д-р Анна Атанасова Малинова от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Инфор­матика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: защитата на дисертационния труд на ас. Веселин Николаев Кюркчиев, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“, докторска програма Информатика, с научни ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов, тема на дисертационния труд „Инструменти за адаптивно електронно обучение“  да бъде на 09.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие следното предложение за структура на Общото събрание на ФМИ на 06.11.2019 г. и на 21.11.2019 г.: членове – 105 души; от тях 77 са академичен състав (73,33%); 19 докто­ран­­ти и студенти (18,10 %); 9 души учебно-помощен персонал (8,57 %).

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие следното предложение от ДС за структура на бъдещия ФС на ФМИ: списъчен състав – 35 души, от които 28 хабилитирани, 5 нехабилитирани (главни асистенти, доктори), 1 докторант и 1 студент. 

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за Общото събрание на ФМИ на 6 ноември 2019 г. и на 21ноември 2019 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Христина Николова Кулина и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Мануела Руменова Генева.
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина.
 • комисия за явно гласуване (12 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Кирина Димитрова Бойкова, гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова, гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, гл. ас. д-р Стоян Николов Черешаров, ас. Кирил Иванов Иванов; сист. админ. Ангел Василев Урилски.
 • комисия за тайно гласуване (12 души) – с председател доц. д-р Иван Илиев Шотлеков и членове: доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Николай Маринов Касъклиев, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов; гл. ас. д-р Асен Христов Христов; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; ръководител УКЗ Тодор Георгиев Чаушев.
 • комисия по предложенията (3 души) с председател проф. д-р Боян Георгиев Златанов и членове: доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева и доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.

РЕШЕНИЕ 35: ФС прие: в срок до 07.11.2019 г. (четвъртък) да се подават предложения за Декан до проф. д-р Боян Златанов, Председател на комисията по предложенията. 

РЕШЕНИЕ 36: ФС прие следните номинации от ДС на ФМИ за: 

 • Председател на ОС на ФМИ – проф. д-р Коста Андреев Гъров;
 • Зам.-председател на ОС на ФМИ – проф. д-р Манчо Христов Манев;
 • Докторант, член на ФС на ФМИ – Себиха Ахмедова Маданска;
 • Студент, член на ФС на ФМИ – Председател на Студентския съвет на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 37: ФС прие отчет на Факултетната комисия по наука за периода: 21.03.2019 г. – 02.10.2019 г.  

РЕШЕНИЕ 38: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) и ментори за провеждане на практика по специалността на 3.курс БИТ и 3.курс СТД, задочно обучение през учебната 2019/2020 година:

1.  Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов с хорариум 200 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
2.  Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – с хорариум 200 часа в упражнения, за водене на избираеми               дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
3.  Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – с хорариум 100 часа за участие в комисии за Държавни изпити (с двоен хонорар);
4.  Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – с хорариум 100 часа за участие в комисии за Държавен изпит на спец. БИТ, за провеждане на изпити за докторантски минимум (с двоен хонорар);
5.  Анастасия Ангелова Паланова – с хорариум 300 часа в упр. за водене на часове по Английски език на 1. курс, редовно и задочно обучение;
6.  Д-р Владимир Петров Вълев – с хорариум 360 часа за водене на Избираеми дисциплини, редовно и задочно обучение, Есенен, Зимен и Пролетен триместри;
7.  Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев с хорариум 360 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
8. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – с хорариум 360 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, Есенен, Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
9. Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – с хорариум 200 часа в упражнения за водене на избираеми дисциплини Есенен и Зимен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
10. Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – с хорариум 150 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини, редовно и задочно (двоен хонорар);
11. Милен Пламенов Близнаков (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини;
12. Тони Пламенов Каравасилев (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини;
13. Слави Станчев Глухов (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини;
14. Стоян Петев Атанасов (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране с PHP и MySQL“;
15. Мария Тодорова Христозова-Дочева (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините „Информационни технологии“ и „Моделиране и управление на бизнес процеси“;
16.  Денислав Иванов Лефтеров (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини;
17. Емил Ангелов Ангелов (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплините „Софтуерни технологии 2“ и „Моделиране и управление на бизнес процеси“;
18. Георги Христов Палешников (докторант) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина;
19. Светлозар Маринов Гледачев (магистър – с хорариум 460 часа за водене на избираеми дисциплини;
20. Д-р Тодор Минков Рачовски (доктор) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплините „Мобилни приложения“ и „Програмиране на приложения за мобилни устройства“;
21. Мирослав Трендафилов Трънков (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини;
22. Костадин Георгиев Йотов ­(магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини;
23. Емил Тодоров Йончев (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината "Въведение в облачните технологии";
24. Маргарита Василева Гочева (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплините  „Дизайн на приложения за мобилни устройства“ и „Програмиране на приложения за мобилни устройства“;
25. Николай Георгиев Ханджийски(магистър) – с хорариум 150 часа за водене на избираема дисциплина;
26. Желязко Петров Терзийски(магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по " Бази данни";
27. Тодор Величков Величков (магистър) – с хорариум 150 часа за водене на избираема дисциплина;
28. Мария Иванова Борисова (студент 4.курс МИ, фак. №1601181004) – с хорариум 50 часа за водене на семинарни упражнения, проверка на курсови работи и участие в провеждането на семестриални изпити по дисциплината ЛААГ на 1. Курс СТД, редовно обучение, А триместър;
29. Константин Евгениев Георгиев (студент 3.курс МИИТ, фак. №1701181004) – с хорариум 50 часа за водене на семинарни упражнения, проверка на курсови работи и участие в провеждането на семестриални изпити по дисциплината ЛААГ на 1. курс СТД, редовно обучение, А триместър;
30. Денислав Петров Маринов (студент 3.курс МИИТ, фак. №1801181041) – с хорариум 50 часа за водене на семинарни упражнения, проверка на курсови работи и участие в провеждането на семестриални изпити по дисциплината ЛААГ на 1. курс СТД, редовно обучение, А триместър;
31. Тодор Йорданов Иванов (магистър, програмист в СБНД Технолоджис) – с хорариум 200 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Увод в програмирането (C#)“ с 1.курс СТД;
32. Мадлен Костадинова Стойчева (студент 4.курс СТД, фак. №1601681014) – с хорариум 200 часа за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Увод в уеб програмирането 1” с I-ви курс на спец. СИ, редовно обучение;
33. Георги Димитров, (магистър, ScaleFocus) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина „Разработка и приложения на ефективни алгоритми“ –за всички специалности, редовно обучение;
34. Росен Петров Христев (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина „Платформена виртуализация“ на всички специалности, редовно обучение;
35. Николай Атанасов Чочев (магистър) – с хорариум 300 часа за водене на избираема дисциплина „Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизацияна всички специалности, редовно обучение;
36. Любен Иванов Киков (програмист в Бисофт ЕООД) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина “Приложения за бази данни с Entity Framework" –за всички специалности, редовно обучение;
37. Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 180 часа упражнения (150 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, СТД, 1 курс, БИТ, 1 курс, Бизнес математика, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
38. Мария Йорданова Гайдарова (магистър) – с хорариум 180 часа упражнения (80 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
39. Стелиана Тилчева Чиликова (магистър) – с хорариум 180 часа упражнения (150 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, задочно и редовно обучение БИТ, 4 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
40. Илиан Руменов Иванов (магистър) – с хорариум 300 часа упражнения (260 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Бизнес право”, за всички специалности, редовно и задочно обучение; 40 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
41. Силвия Георгиева Павлова (магистър) с хорариум 280 часа упражнения (80 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Преговори в IT индустрията”, за всички специалности; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
42. Колорадо Старк (Enigma Software) – с хорариум 200 часа упражнения (80 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4”, за всички специалности, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
43. Стефани Апостолова Панайотова (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити, редовно обучение;
44. Д-р Петко Нажад Миран – с хорариум 200 часа в упражнения за провеждане на часове по Английски език, на 1. курс, редовно и задочно обучение;
45. Деяна Йовкова Пейкова (магистър) – с хорариум 200 часа в упражнения за провеждане на часове по Английски език на 1.курс, редовно и задочно обучение;
46. Петър Маринов Диков – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Операционни системи“ на 1. Курс, спец. Информатика, редовно обучение;
47. Георги Василев Пенчев (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
48. Георги Костадинов Костадинов – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
49. Даниел Желязков Русев (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
50. Димитър Георгиев Христов (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
51. Йордан Иванов Вачков (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
52. Константин Николаев Русев (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
53. Кристиан Неделчев Милев – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
54. Лазар Милков Пендов (магистър) – с хорариум 250 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
55.  Мартин Георгиев Василев (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
56. Михаил Петров Петров (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
57. Михаела Михайлова Мишева (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
58. Невена Севдалинова Моралийска (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
59. Пепа Нанкова Атанасова (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на лекции по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
60. Себиха Ахмедова Маданска (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
61.  Стефан Танев Стайнов (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
62. Стефани Стоянова Паунова (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
63. Цветомира Иванова Иванова (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
64.  Тодор Атанасов Тодоров (магистър) – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
65.  Ментори, провеждащи практика по специалността на 3.курс БИТи СТД, задочно, Есенен триместър:

 •  Андрей Димитров Драгов – с хорариум 180 часа;
 • Благовест Юриев Русков – с хорариум 180 часа;
 • Гошо Колев Атанасов – с хорариум 180 часа;
 • Делян Димитров Терзиев – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Георгиев Андонов – с хорариум 180 часа;
 • Емил Карамфилов Якимов – с хорариум 180 часа;
 • Емил Филипов Александров– с хорариум 180 часа;
 • Звезделина Георгиева Събева-Филчева – с хорариум 180 часа;
 • Иван Валентинов Манолов – с хорариум 180 часа;
 • Иван Валентинов Манолов – с хорариум 180 часа;
 • Исмаил Шукри Мехмед – с хорариум 180 часа;
 • Маргарита Миткова Великова – с хорариум 180 часа;
 • Мария Иванова Атанасова-Масленкова – с хорариум 180 часа;
 • Милена Петрова Палевска – с хорариум 180 часа;
 • Недялко Пламенов Димитров – с хорариум 180 часа;
 • Нели Александрова Георгиева – с хорариум 180 часа;
 • Николай Атанасов Чочев – с хорариум 180 часа;
 • Румен Стоименов Кацарски – с хорариум 180 часа;
 • Трендафилка Тодорова Коларова – с хорариум 180 часа;
 • Юлия Руменова Александрова – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 39: ФС прие предложението от Деканския съвет: за Декан на ФМИ за следващия мандат се номинира проф. д-р Ангел Атанасов Голев.

РЕШЕНИЕ 40: ФС прие следното предложение от Факултетната комисия за признаване на висше образование, придобито в чуждестранно висше училище:
         признава на Артан Фехми Алидема ОКС „Магистър“ по математика по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика.

РЕШЕНИЕ 41: Проф. Златанов информира членовете на ФС, че на 04.01.2020 г. (събота) ще се проведе поредната студентска научна сесия. 

РЕШЕНИЕ 42: Проф. Златанов информира членовете на ФС за традиционния семинар на ФМИ: ще се проведе на 6, 7 и 8 ноември 2019 г. в курортен комплекс „Камелия“, Пампорово. За целта е необходимо в срок до 10.10.2019 г. (четвъртък) ръководителите на катедри да изпратят списък на присъстващите.

РЕШЕНИЕ 43: Проф. Златанов съобщи, че още не е изпратено първото съобщение за 50-та Пролетна конференция на СМБ, но на 6.10.2019 г. ще има Управителен съвет на СМБ.  

РЕШЕНИЕ 44: Доц. Малинова направи следните съобщения: учебните занятия на студентите от магистърските специалности (без "Приложна математика") и квалификациите "Учител по математика" и "Учител по информатика и информационни технологии" ще започнат на 12.10.2019 г. (събота).; ако в дадена магистърска програма има записани под 4 души, ще се редуцират часовете;  учебните разписания ще бъдат качени на сайта до 07.10.2019 (понеделник). 

РЕШЕНИЕ 45: ФС прие: в срок до 10.10.2019 г. (четвъртък) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Есенния триместър на учебната 2019/2020 година. Предложенията да се изпратят  на следните имейли: nmileva@gmail.comgerry.koleva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 46: ФС прие предложението от КС на катедра „Компютърни системи“ за утвърждаване на следните рецензенти на учебното помагало „Бази от данни“, с автори гл. ас. д-р Георги Чолаков и гл. ас. д-р Магдалена Веселинова:

 1. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;
 2. Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

РЕШЕНИЕ 47: Проф. Илиев изказа специални благодарности на Факултетната комисия по акредитация за огромната работа, която беше свършена по 5 (петте) докторски програми, на: Председателя на комисията доц. Шотлеков, проф. Златанов, доц. Теофилова, доц. Бойкина и всички членове на ФКА; доц. Шотлеков от своя страна благодари и на преподавателите, които не са членове на ФКА: проф. Гъров, доц. Анева, доц. Хаджиколева, доц. Глушкова.

РЕШЕНИЕ 48: Във връзка с обновените нови междинни фоайета на 4. и 5. етажи проф. Илиев изказа специални благодарности на фирмата „Ковачев и синове”, на бившия Ректор проф. Запрян Козлуджов, който задвижи нещата и настоящия Ректор проф. Румен Младенов, който оказа голямо съдействие за изпипване на нещата.   

РЕШЕНИЕ 49: ФС приеследващото заседание на ФС да е на 20.11.2019 г. от 13:00 ч.    

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ