Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Междинни учебни планове Характеристики Бизнес информационни технологии 2016-2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии 2016-2017 г.

УЧЕБЕН ПЛАН (РЕДОВНО / ЗАДОЧНО ) 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ»

 

        Специалността „Бизнес информационни технологии” е от областта на висше образование 4. При­­родни науки, математика и ин­форматика по про­­фесионалното направление 4.6. Ин­форма­ти­­ка и компютърни науки. Обучението по специалността за об­ра­зо­ва­телно-квалификационна сте­пен „Бака­ла­вър” има редовна и задочна форма с продължителност 4 години. За­­­вършилите ба­ка­лав­ри по тази специалност придобиват про­фесионална квалификация „Информатик“.

        Обща характеристика на специалността. Специалността е както с теоретична, така и с при­­ложна насоченост. Тя осигурява базова широкопрофилна подготовка по информационни тех­но­ло­гии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, вклю­чени в учебния план. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в из­бра­на от тях област на информатиката и информационните технологии, а с факултативните дис­ци­пли­ни могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, пра­во­то, психологията, философията, езиковото обучение и други. Завършилите специалността при­те­жа­ват базови математически познания, необходими за квалификацията им, от областта на линейна ал­геб­ра, аналитична геометрия, финансовата, застрахователната и други дялове на приложната математика. Те имат задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, съв­ре­менната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии, про­блемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, раз­ра­бот­ване, внедряване и използване на програмни продукти и информационни системи в областта на пра­вото, банковото дело, счетоводството, застрахователното дело, икономиката и др. Освен необ­хо­ди­ми­те научни познания, учебният план предвижда придобиване на основни технически умения за при­ла­гане на информационни технологии в различни сфери от обществения живот. В процеса на обучение студентите придобиват и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необ­ходима информация в литературни източници и в Интернет, мултимедийно представяне и защита на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

        Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бака­ла­вър­ска­­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и сис­теми, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и ин­фор­ма­ционни технологии;
 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в областта на пра­во­то, банковото дело, счетоводството, застрахователното дело, икономиката и др.;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения жи­вот;
 • да използва математическия апарат за създаване на формални модели в раз­лич­ни пред­мет­ни области;
 • да оценява системи за финансови инвестиции, застрахователни програми и бизнес пла­но­ве;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.

Наред с математическата и дигитална компетентности характерни за професионалното на­прав­­ление, всеки дипломиран студент тряб­ва да е придобил и следните ключови умения и ком­пе­тен­тности:

 • Способност за логическо мислене и математическо моделиране.
 • Способност за работа в екип.
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни зна­ния.
 • Способност за прилагане на математическия апарат в бизнеса с помощта на най-новите ин­формационни технологии.
 • Способност за анализиране, моделиране и прогнозиране на икономически процеси и яв­ле­ния.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Познания за уеб дизайн и уеб-базирани системи.
 • Умения за работа с инструменти за електронна търговия.
 • Инвестиционни умения.
 • Умения за бизнес комуникации на английски език.

        Перспективи за реализация. Завършилите специалност „Бизнес информационни тех­но­ло­гии“ имат големи възможности за реализация навсякъде, където информационните технологии, ин­­форматиката и математиката се използват като инструмент за получаване на практически ре­зул­та­ти: в банки, застрахователни дружества, счетоводни компании в промишлеността, търговията, как­то и в научно-изследователски групи. След завършване и на магистърска степен те имат въз­мож­ност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реа­ли­зи­рат като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

        Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени параметрите, га­ран­тиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнителна професионална ква­лификация „Учител по информатика и информационни технологии”; придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен; преминаване от обу­че­ние в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна сте­пен; предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните; при­до­би­ва­не на нова специалност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, спе­ци­алност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и про­дъл­жаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обу­че­нието се води от повече от един преподавател.

        Условия за прием по специалността.Приемът за всички бакалавърски специалности във Факултета по математика и информатика е въз основа само на конкурсната оценка (т. е. балът съв­па­да с конкурсната оценка). За конкурсна оценка се зачита всяка от следните оценки (при наличие на повече от една се взема максималната): а) от конкурсен изпит по математика; б) от конкурсен из­пит по информатика; в) от положена матура по математика; г) от националния кръг на олимпиа­ди­те по математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, фор­ми­рана по следния начин: над 70% от точките на дванадесетия – 6; над 66% от точките на два­на­де­се­тия – 5,90; над 62 % от точките на дванадесетия – 5,80; над 58 % от точките на дванадесетия – 5,70; над 54 % от точките на дванадесетия – 5,60; над 50 % от точките на дванадесетия – 5,50; д) от ре­гионални състезания на зрелостници (организирани съвместно с ФМИ) по математика, ин­фор­ма­тика, информационни технологии, математическа лингвистика, формирана по следния начин: І награда – 6; награда – 5,80; IІІ награда – 5,60.

        Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в про­грамите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация при­съства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на факултета.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ