Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Характеристики Tехнология на софтуерното производство и внедряване (1 г.) до 2022 г.    English
Факултет по математика и информатика - Tехнология на софтуерното производство и внедряване (1 г.) до 2022 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛНОСТ

ТЕХНОЛОГИЯ НА СОФТУЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕ“

 

Специалността „Технология на софтуерното производство и внедряване” е от областта на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Магистър” има редовна форма с продължителност 1 година за бакалаври по специалности от професионалното направление Информатика и компютърни науки. Завършилите магистри по тази специалност придобиват професионална квалификация „Информатик”.

Обща характеристика на специалността. Програмата има за задача да задълбочи, профилира и специализира знанията и уменията на обучаемите за използване и прилагане на съвременните софтуерни технологии за управление на процесите в софтуерната разработка и внедряване. В нея се набляга на съвременни разпределени софтуерни архитектури, средства за оркестрация на техните елементи и инструменти за автоматизация на проверки и повторяеми операции в рамките на процеса на софтуерната разработка.

През първия триместър от обучението, студентите се запознават с техники на проектиране и инструменти за разработка на системи, следващи съвременни разпределени софтуерни архитектури. Разглеждат се основни инструменти за управление на услуги в съвременни операционни системи и стандартните протоколи, които те имплементират. Паралелно с горното студентите се запознават с техники и инструменти за виртуализация на хардуер в ИТ и тяхното приложение в софтуерната индустрия.

Във втория триместър студентите се запознават със съвременни програмни езици за автоматизация на задачи, като обучението изцяло се съпътства от примери, насочени към автоматизация на управлението на виртуална инфраструктура и системи, работещи във виртуална инфраструктура. Обучаемите разглеждат инструменти за оркестрация на елементи в разпределени архитектури и инструменти за конфигуриране на клъстери от системи за управление на бази от данни. Тук студентите добиват и компетенция за управление и оркестрация на виртуални машини в инфраструктура от тип облак. Във втория триместър е предвидена избираема дисциплина, в която студентите могат да избират от предварително подбран набор от дисциплини.

В третия триместър студентите се запознават с техники за управление и оркестрация на софтуерни контейнери в инфраструктура от тип облак. Тук се обръща особено внимание на инструменти за автоматизация на внедряването на софтуер, като се разглеждат системи за автоматизация и оркестрация на процеси в софтуерната разработка. В третия триместър е предвидена избираема дисциплина, в която студентите могат да избират от предварително подбран набор от дисциплини. В този период обучаемите разработват дипломна работа и се подготвят за защита пред държавна изпитна комисия.

Програмата е съобразена със съвременните тенденции за обучение на магистри. Прилагат се добри европейски и световни практики за обучение, включващи проектно-ориентирано обучение, смесени форми на обучение (blended learning) и Интернет-базирано самообучение (self-paced learning). Реализирането на програмата се подпомага от специализиран образователен портал.

Магистърската програма се провежда по следната схема:

 • Базово обучение (първи триместър) - включва три базови технологични дисциплини.

 • Специализирано обучение (втори и трети триместър) - изучават се шест специализирани дисциплини.

 • Проектно-ориентирано обучение (втори и трети триместър) – разработва се практически проект с цел прилагане на получените знания при разработване на реални приложения.

 • Избираеми дисциплини (втори и трети триместър) – за разширяване на знанията в областта от набор учебни дисциплини студентите избират две дисциплини.

 • Дипломна работа или държавен изпит (трети триместър) – завършващ етап, където студентите демонстрират усвоените знания и практически умения. Подготовка за държавен изпит се реализира в проектно-ориентиран подход. Студентите се подготвят да решават практически казуси на основата на предварително подготвен конспект.

Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на магистърската степен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;

 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения;

 • да автоматизира процеси от софтуерната разработка;

 • да управлява виртуална ИТ инфраструктура;

 • да управлява инструменти за оркестрация на работата на елементи в разпределени архитектури;

 • да планира и координира миграцията на съществуващи софтуерни системи към инфраструктури тип облак.

Наред дигитална компетентност характерна за професионалното направление, всеки дипломиран студент трябва да е придобил и следните ключови умения и компетентности:

 • Способност за логическо мислене;

 • Способност за работа в екип;

 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на знания;

 • Познания за специфични програмни езици или софтуер;

 • Умения за работа с езици и среди за програмиране в инфраструктура от тип облак;

 • Умения за интегриране на бази от данни в инфраструктура от тип облак;

 • Умения за управление на виртуална ИТ инфраструктура;

 • Умения за внедряване и конфигурация на инструменти за автоматизация на процеси в софтуерната разработка;

 • Умения за работа с инструменти за оркестрация на работата на елементи в разпределени архитектури.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да прилагат съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност. Те могат да се реализират като, но не ограничено до:

 • Програмисти на софтуерни системи;

 • ИТ консултанти, фокусирани върху оркестрацията и автоматизацията на процеси в софтуерната разработка;

 • Архитекти на разпределени софтуерни решения, предназначени за работа в инфраструктури от тип облак;

 • други.

Също така те имат възможност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

Условия за прием по специалността. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър от дипломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по документи.

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ