Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за придобиване на образователната и научна степен „доктор“    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ ВЪВ
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

Този регламент е в съответствие със Закона за висшето образование(1) (ЗВО), Закона за развитието на академичния състав в Република България (2, 3), Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (4, 5) и Правилника за развитието на академичния състав на Пловдивския университет (ПРАСПУ) (6, 7). В него са описани процедурите за придобиване на образователната и научна степен (ОНС) „доктор“ във Факултета по математика и информатика (ФМИ).

Докторантът подготвя своя дисертационен труд по чл. 32, ал. 2 от ПРАСПУ, като декларацията за оригиналност се прилага на отделна страница от дисертационния труд.

Зачислените преди 04.05.2018 г. докторанти трябва да удовлетворяват Специфични изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ (8).

Зачислените след 05.05.2018 г. докторанти трябва да удовлетворяват Допълнителни факултетни изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ (9).

Докторантът представя дисертационния си труд на научния/научните си ръководител(и), който/които преценява(т) готовността му за предварително обсъждане по чл. 33, ал. 1 от ПРАСПУ.

При отрицателно становище от научния/научните си ръководител(и) да докладва(т) готовността му за предварително обсъждане докторантът следва процедурата по чл. 35, ал. 1 от ПРАСПУ.

При положително становище докторантът представя копие на дисертационния си труд в Деканата (стая 330) поне 1 седмица преди предварителното му обсъждане пред Катедрения съвет (КС), за което получава подписана служебна бележка от Деканата. Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред КС в срок до един месец от представянето на дисертационния труд по чл. 33, ал. 2 от ПРАСПУ.

Докторантът представя мултимедийна презентация на дисертационния си труд пред КС. Времетраенето на презентацията е в рамките на не повече от 15 минути. Провежда се обсъждане.

При положително становище на КС за готовността за защита на дисертационния труд пред Научно жури (НЖ), Ръководителят на катедра внася предложение пред Факултетния съвет (ФС) да бъде открита процедура за защита пред НЖ.

При отрицателно становище на КС относно готовността на дисертационния труд за защита пред НЖ докторантът следва процедурата по чл. 35, ал. 2 от ПРАСПУ.

Докторантът придобива право на защита с решение на ФС по предложение на КС след изпълнение на дейностите по обучение и успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план по чл. 31 от ПРАСПУ.

Ако срокът на докторантурата е изтекъл и докторантът не е изпълнил дейностите по обучение или не е положил успешно изпитите, определени в индивидуалния учебен план, то докторантът се отчислява без право на защита.

За да се яви на защита пред НЖ докторантът трябва да е изпълнил следните две изисквания: да е отчислен с право на защита с решение на ФС и да има положително становище на КС за готовността за защита на дисертационния му труд.

Докторантът се отчислява с/без право на защита с решение на ФС по предложение на КС. Докторантът получава заповед на Ректора за отчисляване.

Заповедта може да се получи от Деканата.

Докторантът подава в Отдела молба до Ректора и всички придружаващи я документи по чл. 36, ал. 1 от ПРАСПУ. Освен тези документи, към молбата се добавят (само ако съществуват), като се запазва нарастващия им хронологичен ред, следните документи свързани с докторантурата: заповед за смяна на научен ръководител, заповед за добавяне на втори научен ръководител и др. Длъжностното лице от Отдела проверява съответствието на подадените документи с изискванията и удостоверява това с подписа си на първия екземпляр на молбата. Този заверен екземпляр на молбата се подава в служба „Деловодство“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ (адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, Ректорат на Пловдивския университет, партер, стая 16) за подпис от Ректора. Още 4 екземпляра на молбата се завеждат с входящ номер в служба „Деловодство“.

От придружаващите молбата документи, списъците завършват с дата и подпис на докторанта.

При представянето на справка за удовлетворяване на Специфични изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ или справката за удовлетворяване на Допълнителни факултетни изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ, е необходимо докторантът да представи заедно със справката освен списъка на публикациите по дисертационния труд и самите публикации (може и ксерокопия), а ако се отчита списък на забелязани цитирания, трябва да се приложат ксерокопия на цитиранията). Справка за удовлетворяване на Специфични изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ или Допълнителни факултетни изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ е необходимо да бъде подписана от докторанта, Ръководителя на катедра и Декана.

Докторантите, зачислени след 05.05.2018 г. е необходимо да представят справка за спазване на минималните национални изисквания, подписана от тях, Ръководителя на катедра и придружена от протокол на комисията във ФМИ, която проверява за спазване на минималните национални изисквания.

Всички останали придружаващи молбата документи се подготвят в 4 еднакви комплекта на хартиен носител. Поне един от трите комплекта трябва да е с оригинални сини подписи и сини печати, другите два могат да са ксерокопия, но с оригинални молби.

Въз основа на предложението на КС, ФС в срок не по-късно от един месец определя НЖ и прави предложение до Ректора за утвърждаване на състава му, както и за датата на защитата.Съгласно РЕШЕНИЕ 21, на ФС на ФМИ (ПРОТОКОЛ № 12 / 09.11.2016 г.) минималният срок за насрочване на дата за защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор” да бъде 2 (два) месеца след гласуване на Научното жури на Факултетен съвет. Всички членове на НЖ подписват декларация по образец съгласно чл. 37, ал. 1 на ПРАСПУ.

Вторият език на документите, които се изисква според ПРАСПУ да бъдат предоставени на два езика от докторанта, е английски (Решение на ФС Протокол № 34 / 14.11.2018 г.)

Докторантът получава заповед на Ректора за утвърждаване на НЖ и датата на защитата по чл. 37, ал. 2 от ПРАСПУ. Заповедта може да се получи от Деканата.

Редовните докторанти получават допълнително еднократно стипендия в размер на 1000 лв. (10), ако получат заповеди на Ректора за отчисляване и утвърждаване на НЖ в рамките на тригодишния срок на обучение. Ако отговаря на това условие, редовният докторант представя в срок от 1 седмица след излизане на заповедта за НЖ (на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, Ректорат на Пловдивския университет, етаж 1, стая 133) ксерокопия в 1 екземпляр на следните документи: заповед на Ректора за зачисляване в докторантура, заповед на Ректора за отчисляване от докторантура и заповед на Ректора за НЖ.

Докторантът предоставя 1 екземпляр от документите си (оригинали със сини подписи и сини печати) на хартиен носител и на CD в Деканата поне 1 месец преди датата на защита на дисертационния труд пред НЖ, за което получава подписана служебна бележка удостоверяваща представянето им по чл. 36, ал. 2 от ПРАСПУ.

Докторантът подава един екземпляр от молбата заедно с придружаващите документи, записани на CD (съдържащ всички документи в .pdf формат), в отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ (Отдела) (адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, Ректорат на Пловдивския университет, етаж 1, стая 120). Там се представя ксерокопие на дипломата за „магистър”, а оригиналът се показва. Докторантът предоставя ксерокопие от заповедта за утвърждаване на НЖ на всички членове на НЖ (без резервните).

Докторантът предоставя оригинали на молбата заедно с придружаващите документи (на хартиен носител и на CD) на всеки от двамата рецензенти.

Останалите трима члена на журито получават ксерокопия на молбата заедно с придружаващите документи на CD.

Докторантът подава молба до Декана най-малко 2 седмици преди защитата пред НЖ във връзка с отпечатването на автореферата на дисертационния си труд в тираж 100 бр. След положителна резолюция от Декана, докладът се представя от докторанта в Пловдивското университетско издателство, което се намира на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, Ректорат на Пловдивския университет, Университетски информационен център.

Докторантът е защитил успешно дисертационния си труд, ако е получил на защитата поне три положителни оценки от членовете на НЖ.

При неуспешно защитен дисертационен труд докторантът следва указанията на чл. 40 от ПРАСПУ.

Редовните докторанти получават допълнително еднократно стипендия в размер на 1000  лв. (10), в случай че успешно защитят дисертационния си труд пред НЖ в срок до една година след датата на отчисляването си със заповед на Ректора. В срок от 1 седмица след защитата пред НЖ, придобилият образователната и научна степен „доктор“ представя (на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, Ректорат на Пловдивския университет, етаж 1, стая 133) ксерокопия в 1 екземпляр на следните документи: заповед на Ректора за зачисляване в докторантура, заповед на Ректора за отчисляване от докторантура, заповед на Ректора за НЖ и заключителен доклад от Председателя на НЖ до Ректора.

При успешно защитен дисертационен труд в срок до 7 дни след защитата пред НЖ докторантът попълва следните на български и английски езици в 2 отделни файла в .doc формат: трите си имена, дата на раждане, ЕГН/ЕНЧ, шифър и наименование на професионалното направление, наименование на докторската програма, заглавие на дисертационния труд, дата на защита на дисертационния труд пред НЖ, основен език на текста на дисертационния труд, брой заглавия в библиографията на дисертационния труд, брой страници на дисертационния труд, анотация на дисертационния труд, имената на членовете на НЖ. Данните се предоставят в деканата.

Докторантът получава дипломата си за ОНС „Доктор“ на заседание на Факултетния съвет на ФМИ или на друг официален форум.

Накрая докторантът подготвя и представя в Отдела следните документи:

 • на хартиен носител в 2 екземпляра:
  • ксерокопие от дипломата за ОНС „Доктор“;
 • на  електронен носител в 2 екземпляра:
  • сканирано копие на дипломата за ОНС „Доктор“ в .pdf формат;
  • Автореферат на български и английски език в pdf формат
  • Дисертационен труд на български език във pdf формат

ПРИЛОЖЕНИЯ – ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКТОРАНТИ
Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

 1. Закон за висшето образование
 2. Закон за развитието на академичния състав в Република България (в сила за всички докторанти зачислени до 04.05.2018 г.)
 3. Закон за развитие на академичния състав на Република България (в сила за всички докторанти зачислени след 05.05.2018 г.)
 4. Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила за всички докторанти зачислени до 04.05.2018 г.)
 5. Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (в сила за всички докторанти зачислени след 05.05.2018 г.)
 6. Правилник за развитието на академичния състав на ПУ (в сила за всички докторанти зачислени до 04.05.2018 г.)
 7. Правилник за развитието на академичния състав на ПУ (в сила за всички докторанти зачислени след 05.05.2018 г.)
 8. Специфични изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ (в сила за всички докторанти зачислени до 04.05.2018 г.)
 9. Допълнителни факултетни изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ (в сила за всички докторанти зачислени след 05.05.2018 г.)
 10. Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ