Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Процедура за провеждане на семестриални изпити във ФМИ    English
Факултет по математика и информатика - Процедура за провеждане на семестриални изпити във ФМИ

ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ВЪВ
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

Процедурата за провеждане на семестриални изпити съответства на утвърдените учебни планове и програми във ФМИ, на Правилника за учебната дейност на ПУ и на ЗВО.

Семестриалният изпит се провежда с цел проверка и оценка на знанията и уменията на студента по определен лекционен курс или практически модул. Проверката и оценката имат цялостен характер и обхващат количеството знания, степента на разбиране на тези знания и уменията за прилагането им. Съдържанието на проверката може да се отнася до знания с тясно специализиран характер или по-общи. Усвояването на знанията и уменията се подпомага от конкретни критерии за владеене на съдържанието на учебните програми. Процедура за провеждане на семестриален изпит:

 1. Формите за проверка и за оценка на знанията и уменията на студентите се определят в учебните планове и програми.
 2. Основна форма на оценяване на знанията са изпитите, които са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина и/или модул изисква друго.
 3. В процеса на обучение се прилагат различни форми на текущ контрол по преценка на преподавателя.
 4. Всички писмени материали от проверката на знанията и уменията от семестриалния изпит и текущия контрол, чрез които се оформя крайната оценка, се съхраняват не по-малко от една календарна година, считано от датата на провеждане.
 5. Знанията и уменията се оценяват по традиционната шестобална система.
 6. За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със среден (3).
 7. Преподавателят има право да освободи от изпит, изцяло или частично, студенти, които изпълняват задачите си на високо равнище.
 8. Преподавателят е длъжен да внесе оценката в изпитния протокол от семестриалния изпит в присъствието на студента.
 9. Преподавателят предава попълнения изпитен протокол в Учебен отдел на ФМИ в срок до три работни дни от датата на провеждане на изпита.
 10. При установяване на опит за преписване или друга форма на нечестна проява се прилагат правилата на Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на ФМИ.
 11. Признаване на положени изпити в други учебни заведения става след представяне на академична справка в Учебен отдел на ФМИ, подаване на молба в Деканата и изготвяне на признавателен протокол от член на деканското ръководство. Основни критерии за признаване на положените изпити в други учебни заведения са названието на дисциплината, учебната програма, хорариумът и получената оценка. Положените изпити във ФМИ при ПУ се признават въз основа на академична справка или справка от учебен отдел.
 12. Специфични процедури за текущ контрол във всички професионални направления: Курсови работи, домашни работи, тестове, контролна работа, презентации. Специфични форми за заключителен контрол след семинарните занятия: Писмен изпит: писмена разработка по тема и/или решаване на практическа задача и/или тест и/или изнасяне на урок пред ученици за направление 1.3.

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ