Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за провеждане на практическо обучение на студентите от специалностите от ОКС „бакалавър“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за провеждане на практическо обучение на студентите от специалностите от ОКС „бакалавър“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА
СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПО
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

  1. Практическото обучение на студентите от специалностите от ОКС „Бакалавър“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки е заложено в учебните планове на специалностите под формата на учебните дисциплини „Практика по специалността“ в трети курс и „Преддипломен стаж“ в четвърти курс.
  2. Учебният процес по тези дисциплини се провежда съгласно предвидените в учебния план на съответната специалност хорариум, кредити и форма на изпитване.
  3. Организацията на практическото обучение, правата и задълженията на обучаващата организация, правата и задълженията на висшето училище и други допълнителни условия са регламентирани в Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите училища, който се подписва от двете страни. Практическото обучение завършва с оценка, която се поставя от обучаващата организация чрез ментора според Приложение 2 към Договора за партньорство.
  4. Според Договора за партньорство и решение на ФС на ФМИ (Протокол № 23 / 10.07.2013), утвърдено с решение на АС на ПУ (Протокол  №  26 / 15.07.2013):
    ●        провеждането на практическото обучение се реализира на групи и формира часове за        академичните наставници и менторите съгласно учебния план;
    ●        заплащането на ментора е съобразено с броя на студентите, стажуващи при него.
  5. Практиките и стажовете могат да бъдат проведени под формата на съответни летни практики и стажове в извънучебно време, като с това се замества обучението, предвидено в академичния календар. Летните практики и стажове могат да бъдат проведени във фирми, с които Пловдивският университет има сключен Договор за партньорство и ако, след преценка на Деканското ръководство на ФМИ, се установи, че са налице необходимите условия за организация и изпълнение на цялостния процес на практическото обучение в съответствие с хорариума в учебния план и Договора за партньорство. Академичните наставници, участващи в провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време, могат да отчитат часове за учебна практика в индивидуалния си план за следващата учебна година. (Съгласно решение на ФС на ФМИ (Протокол № 18 / 17.05.2017), утвърдено с решение на АС (Протокол  №19 / 20.05.2017)).

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ