Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за провеждане на практическото обучение на студентите от специалностите от ОКС „бакалавър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за провеждане на практическото обучение на студентите от специалностите от ОКС „бакалавър“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

РЕГЛАМЕНТ

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА
СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ОКС БАКАЛАВЪР ПО 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 
1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО … ВЪВ 
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА 
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

Организацията и провеждането на практическото обучение на студентите от Факултета по математика и информатика от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии се осъществява съгласно Закона за висшето образование и произтичащите от него нормативни документи, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация „Учител”.

Практическото обучение на студентите е непрекъснат и последователен процес, включен в учебните планове за обучението на студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, при който усвоените знания по време на лекционните курсове, семинарните занятия и самостоятелната подготовка се прилагат при обучението и възпитанието на ученици от средното общообразователно училище и професионалните гимназии.

Практическото обучение се организира от университета чрез сключване на договор между Ректора на Пловдивския университет и директора на базовото учебно заведение (средно училище, основно училище или професионална гимназия). Изборът на учителите-наставници се осъществява чрез съгласуване на предложенията на катедра ОМИИТ с директора на училището. Графикът за провеждане на практическото обучение се определя съгласно учебния план на специалността.

 

Права и отговорности на участниците в практическото обучение

 1. Общи отговорности

Всички участници в организацията и провеждането на педагогическата практика са отговорни

за:
- осигуряване на оптимална среда, стимулираща развитието на личността на ученика във всички аспекти;
- съобразяване с възрастовите и индивидуалните особености на учениците;
- осигуряване на емоционален комфорт в класа;
- непрекъснато обогатяване на педагогическото взаимодействие в класа;
- осигуряване на творческа обстановка за съвместна работа.

2. Права, отговорности и задължения на студента - стажант учител

А. Права
2.1. Стажант-учителят има право на консултации от страна на методистите, учителя-наставник и директора на базовото училище.
2.2. Стажант-учителят има право да ползва материално-техническата база на училището.
2.3. Стажант-учителят има право да ползва всички одобрени от МОН програмни документи за учебно-възпитателната работа в училището.
2.4. Стажант-учителят има право да разработва и прилага собствени теоретико-приложни разработки за обогатяване на учебния процес и педагогическото взаимодействие.
2.5. Стажант-учителят има право на обратна информация за проведената от него учебно-възпитателна работа от страна на ръководителя-методист и учителя-наставник.

Б. Отговорности

2.1. Стажант-учителят е отговорен за своето присъствие и участие в педагогическата практика.
2.2. Стажант-учителят е отговорен за опазване от него на материално-техническата и методическа база.
2.3. Стажант-учителят носи отговорност за съобразяването на своите идеи с общия дух на одобрените от МОН документи за учебно-възпитателната работа в училище.
2.4. Стажант-учителят е отговорен за оползотворяването на обратната информация от анализа на проведената от него учебно-възпитателна дейност и своето професионално изграждане.
2.5. Стажант-учителят е отговорен за отработването на основателните отсъствия в предварително уговореното време с ръководителя на практиката и учителят-наставник.

В. Задължения

2.1. Студентите провеждат стажантската практика по математика, информатика и информационни технологии при ученици от V до ХІ клас. Те практикуват в мин. две паралелки като трябва да изнесат най-малко 15 и най-много 21 урока по математика, информатика или информационни технологии.

2.2. Първите два-три дни от стажантската практика студентите наблюдават работата на учителя-наставник и подготвят уроците за следващите дни и следващата седмица.

2.3. При един учител-наставник стажуват двама стажант-учителя, като взаимно се посещават и наблюдават, както и работата на учителя-наставник (ако има свободна паралелка).

2.4. Всеки стажант-учител самостоятелно планира, организира и осъществява учебната дейност в поверените му класове с минимална помощ от страна на учителя-наставник. Стажант-учителят разработва дидактически планове, които се утвърждават и подписват от учителя-наставник поне един ден преди датата на изнасянето им. При неспазване на това изискване учителят-наставник не допуска стажант-учителя да изнесе урока.

2.5. Всеки стажант-учител води ДНЕВНИК (по приложен образец), в който отразява:

●        график на планираните дейности – наблюдения и провеждане на урочна дейност;

●        протоколите на наблюдаваните от стажант-учителя уроци;

●        разработените дидактически планове на уроците, които провежда;

●        протокол (свободен текст), заверен от учителя-наставник, за проверените писмени работи   (домашни, контролни) на ученици;

●        доклад от учителя-наставник, в който се отразява мнението му относно работата на стажант-   учителя.

2.6. Дневникът е неделима част от цялостната документация за оценяване работата на стажант-учителя по време на практическата му подготовка, която се взема в предвид при оформяне на оценката за държавния практически изпит.

2.7. Стажант-учител, който нарушава вътрешния ред на училището и задълженията си, може да бъде отстранен от директора на училището.

2.8. Стажант-учител, отсъствал по уважителни причини повече от три дни, но не повече от 1/3 от стажа, може по решение на катедрата да продължи стажа си с толкова дни,  с колкото е отсъствал. 

 

3. Отговорност на ръководителя на практиката.

Необходимо е ръководителят на практическото обучение на студентите да:
3.1. Подпомага осъществяването на нужните контакти между стажант-учителите и учителите-наставници.
3.2. Мотивира студентите за използване на нови идеи, отразяващи съвременни тенденции в развитието на образованието и възпитанието на учениците.
3.3. Осигурява обратна информационна връзка с учителите-наставници и директора на училището за нивото на провежданата практика.
3.4. Наблюдава практиката на студентите и своевременно решава евентуални възникнали проблеми.
3.5. Консултира стажант-учителите при планиране на избраните технологии на преподаване.
3.6. Оценява работата на студентите текущо, като мотивира своята оценка.
3.7. Контролира присъствието на стажант-учителите и взема своевременно съответни решения.

4. Отговорности на учителя-наставник

Успехът на педагогическата практика на студентите зависи и от учителя-наставник, който трябва
да:

4.1. Създаде необходимата атмосфера за работа на практиканта.
4.2. Запознае стажант-учителите с учебната документация.
4.3. Помага на стажант-учителите да опознаят учениците от базовия клас.
4.4. Оказва професионално-методическа помощ на стажант-учителите.
4.5. Присъства на уроците, провеждани от стажант-учителя.
4.6. Утвърждава и подписва разработените от стажант-учителя дидактически планове на уроците, които ще преподава.
4.7. В срок до 15 работни дни след приключването на практическата подготовка на  стажант-учителя с доклад уведомява преподавателя от висшето училище за резултатите от работата си със стажант-учителя, за неговия напредък или проблеми, като прави и конкретни препоръки и предложения. Докладът се съгласува предварително с директора на училището.
Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
Съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите практическата подготовка на студентите се осъществява чрез следните видове практика:
1. Хоспитиране.
2. Текуща педагогическа практика.
3. Стажантска практика.
4. Държавен практически изпит.

I. Хоспитиране

Цел: 

Ориентиране в реална педагогическа среда – училище. 

Задачи:

1. Формиране на умения за целенасочено наблюдаване на различни педагогически дейности (уроци, педагогически ситуации, самостоятелна работа на учениците, извънкласни форми на обучение).

2. Осмисляне на знанията по психология, педагогика и частните методики на обучение.

3. Изграждане на умения за самостоятелна работа по предварително зададена от методиците дидактическа задача.

4. Формиране на умения за анализ на наблюдаваната педагогическа дейност по отношение на:  определяне на темата, целите и задачите на урока;  определяне на принципите, формите, методите и средствата за педагогическа дейност;  материално-техническо осигуряване на педагогическата дейност;  стил на педагогическо взаимодействие с учениците (позиция на учителя, стил на общуване).

5. Формиране на умения за откриване на възможности за многовариантност за реализиране на отделните дидактически компоненти на урока.

6. Изграждане на умения за водене на записки по наблюдаваната педагогическа дейност.

7. Развиване на умения за планиране и разработване на план-конспект на урок или план-сценарий на различни педагогически ситуации и дейности.

8. Изграждане на умения за разработка на технологични варианти на урок по определена тема от учебното съдържание.

9. Формиране на умения за анализиране на урок по утвърдена система от педагогически и методически критерии.

10.Умения за представяне на собствен проект за урок пред групата и самоанализ на реализацията му.

Организация и провеждане на хоспитирането:

Време за провеждане – съобразно разписанието на съответната специалност по учебния план. Основният начин за провеждане на хоспитирането е наблюдение на уроци по математика, информатика и информационни технологии и е съчетано с анализ на различни педагогически ситуации и дейности. Преподавателят, който е ръководител на хоспитирането определя предварително темата и дидактическите задачи за всяко наблюдение. Част от занятията по хоспитиране преминават в учебна зала в университета, където се наблюдават и обсъждат видео-уроци на изявени учители-наставници (както на действащи, така и на вече неработещи учители). Този начин на провеждане на хоспитирането дава възможност конкретна ситуация от урока да бъде повтаряна, да бъде отделно анализирана с оглед обръщане на внимание на студентите на конкретен детайл или особеност. Останалата част от занятията се провеждат на ”живо” в училище, където се наблюдават цялостни уроци на учители-наставници, които след това се обсъждат по определена схема за анализ на урок по математика, информатика или информационни технологии. Със студентите и учителите-наставници се провежда предварителен инструктаж за целите на хоспитирането и позициите при неговото реализиране. Контролът се осъществява от съответния преподавател и се заверява при 100% посещаемост. Изключение се прави на студентите: майки с деца до 6 години и бременни, съгласно чл. 69 от Правилника за учебната дейност на ПУ. При отсъствие по други уважителни причини решение взема катедрения съвет срещу представяне на съответния документ.

Текущата оценка по дисциплината Хоспитиране се оформя на базата на:

 1. Показани умения за изготвяне на план-конспект на урок по зададена от преподавателя тема.
 2. Изнесен и защитен урок.
 3. Показани умения за самоанализ и анализ на наблюдаван урок.

II. Текуща педагогическа практика (ТПП) 

Цел: 

Формиране на умения за организиране и реализиране на конкретни уроци или други педагогически дейности в реална учебна среда.

Задачи:

1. Формиране на умения за планиране, организиране, провеждане и самоанализиране на конкретни уроци или педагогически дейности, съобразно психологическите, дидактическите и методическите изисквания.
2. Усъвършенстване на уменията на студентите за извършване на цялостен самостоятелен анализ на наблюдавания урок.
3. Изграждане на умения за педагогическо взаимодействие, т.е. на сътрудничество с учениците.
4. Обсъждане на възможности за внедряване на нови образователни технологии в съвременния урок.
5. Формиране на умения за рефлексия върху изнесен урок (самоанализ и самооценка).

Организация и провеждане:

Време за провеждане - съобразно разписанието на съответната специалност по учебен план и работното време на учителя-наставник.
Място за провеждане - базовите училища.
Основният начин за провеждане на ТПП е самостоятелно упражняване от всеки студент в разработване и провеждане на урок по математика, информатика или информационни технологии, след предварително консултиране с учителя-наставник и ръководителя-преподавател по методика.
Предварително се провежда инструктаж със студентите и учителя-наставник за изясняване на целите и задачите на предстоящата съвместна работа по ТПП със студентите.
Оценката по Текуща педагогическа практика по математика се оформя на базата на:

 1. Показани умения за изготвяне на план-конспект на урок.
 2. Показани умения за реализиране на плана на урока.
 3. Показани умения за самоанализ и анализ на наблюдаван урок.
  Оформената оценка се мотивира пред студентите и се вписва в изпитния протокол и студентската книжка.

Неполучилите положителна оценка се явяват на поправителен изпит, на който разработват, изнасят и защитават урок по зададена тема от учебната програма на базовия учител.
Ако и на поправителния изпит студентът не се справи, се явява на ликвидационен изпит през септември.

 

IІІ. Стажантска практика

Цел: 

Самостоятелно участие на студентите в учебно-възпитателния процес и подготовка за държавен практически изпит (под ръководство на учител-наставник и ръководител на практиката). 

Задачи:

1. Формиране и усъвършенстване на умения у студентите за провеждане на обучение по математика, информатика и информационни технологии в реална учебна обстановка в училище, постигане на определени компетенции и творчество в пряката учебно-възпитателна работа.
2. Усъвършенстване на уменията на студентите за организиране и провеждане на самостоятелна педагогическа дейност.
3. Изграждане на рефлексивни умения у тях за търсене на оптимални решения на методически проблеми, с оглед повишаване на образователните и възпитателни резултати.
4. Усъвършенстване на уменията на студентите за педагогическо взаимодействие с учениците.

 

Организация и начин на провеждане:

Време за провеждане – триместър В, съобразно учебния план на специалностите „Математика и информатика” и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.
Място за провеждане - базовите училища.
Предварително се определят учителите-наставници, при които ще практикуват студентите. Тяхното разпределение се осъществява така, че да имат възможност да преподават учебните предмети Математика и Информатика или Информационни технологии в две паралелки. Провежда се предварителен инструктаж с учителите-наставници и студентите, за да се запознаят с целите на стажантската практика, с правата и задълженията на всеки от участниците, с изискванията, критериите и показателите за оценяване.
Стажант-учителите наблюдават преподавателската дейност на учителите-наставници в първите два-три дни от стажа в базовото училище с цел адаптиране към учебния процес.
Всеки стажант-учител поема две паралелки (5-11 клас) и изнася предварително разработените уроци, съгласно учебната програма на базовите учители и под тяхно ръководство и под ръководството и контрола на ръководителите на практиката; студентът прави самоанализ на изнесения урок пред колегите си, преподавателя и учителя-наставник.
Останалите студенти наблюдават уроците на своите колеги и участват в обсъждането им, в резултат на което се усъвършенстват критериите и уменията за оценяване на качествата на уроците по математика, за провеждане на анализ и самоанализ на проведени уроци и се изгражда критично отношение към учебния процес в училище.

Стажантската практика завършва с текуща оценка, която се формира в резултат на оценяване цялостната работа на студента от: титуляра–ръководител на практиката, втория проверяващ преподавател методик от катедрата и учителя-наставник. При оформянето на оценката се отчитат резултатите от:

 1. показани умения за изготвяне на план-конспект на урок;
 2. показани умения за реализиране на плана на урока.
 3. показани умения за самоанализ и анализ на наблюдаван урок.

Ръководителят на стажантската практика организира и контролира практиката чрез преки наблюдения на уроци на всеки стажант-учител и чрез обсъждане на изнесените уроци. Той проверява и оценява конспектите на уроците, които студентът подготвя и реализира. Заедно с учителя-наставник оформя комплексна оценка за цялата практика. При положителна оценка студентът се допуска до държавен практически изпит. 

 

ІV. Държавен практически изпит

Цел: 

Стажант-учителят да представи своята психолого-педагогическа и методическа компетентност. 

Задачи: 

Стажант-учителят да покаже уменията си за:
- самостоятелно планиране, организиране и реализиране на урок или различни педагогически дейности;
- педагогическо творчество;
- педагогическо взаимодействие с учениците;
- рефлексивност и самооценка.

 

Организация и начин на провеждане:

Стажант-учителят напълно самостоятелно планира, организира и реализира обучението по математика и информатика в училище.
Време за провеждане: последната седмица на стажантската практика.
Място на провеждане - базовите училища.
Оценяването се извършва от изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ПУ, по предложение на ФС на ФМИ. В нейния състав се включват хабилитирани лица или доктори от катедра ОМИИТ и съответните учители-наставници.

 

Критерии за оценяване на стажантите: 

1. Предварителна подготовка:
- формулиране на образователни, възпитателни и развиващи цели;
- планиране на различните дейности и форми за реализиране;
- логика и връзка между основните части в план-конспекта;
- коректно формулиране на целите на урока;
- подготовка на дидактически материали.

2. Реализиране на урока:

- създаване на положителна психологическа нагласа у учениците;
- оптимален подбор на учебното съдържание;
- адекватен избор и използване на методите, средствата и техниките на обучение;
- съответствие със специфичните методически изисквания;
- синхрон между образователни, възпитателни и развиващи цели;
- съчетаване на индивидуално, групово и фронтално взаимодействие с учениците;
- индивидуален подход и диференцирана работа в зависимост от възрастовите особености и специфичните педагогически нужди на учениците;
- съответствие между цели и резултати;
- поведение на студента-практикант:
• емоционалност;
• емпатия;
• добронамереност;
• реактивност – интелектуална и емоционална;
• стимулиране чувството за успех на учениците;
• хуманно отношение към учениците.

3. Конфериране:
- самоанализ и самооценка на подготовката и реализацията на урока;
- коментар на базовия учител - критични бележки и препоръки;
- коментар на останалите членове на комисията - критични бележки и препоръки;
- обобщителен коментар от председателя на комисията, която провежда държавния практически изпит.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

За случаите, непредвидени в настоящия Регламент, катедра ОМИИТ взема решение, като тя се сезира чрез докладна записка от ръководителите на практиките, членовете на изпитната комисия, преподаватели и др.

Настоящите правила се актуализират при възникване на необходимост, чрез обсъждане в Катедрения съвет на катедра ОМИИТ и приемане от Факултетния съвет на ФМИ.

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ