Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за научноизследователска дейност    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за научноизследователска дейност

РЕГЛАМЕНТ

ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
 

 

РАЗДЕЛ А. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Научноизследователската дейност на Факултета по математика и информатика се извършва от преподаватели, докторанти, студенти и специализанти. Те могат да работят индивидуално или в научни колективи.
Основната научноизследователска дейност се извършва от научни колективи в рамките на ФМИ и Университета. В научните колективи при необходимост могат да се привличат и учени от други научни звена.
Факултетът по математика и информатика провежда съвместни научни изследвания и творчески прояви с други висши училища, научни и творчески организации, институти и фирми от страната и чужбина.
Научноизследователската дейност е задължение, лична отговорност и предпоставка за научно развитие (придобиване на по-висока научна степен и заемане на по-висока академична длъжност) на всеки член на академичния състав.

Целите на научното развитие на академичния състав са:

●      осигуряване функционирането на ФМИ с висококвалифициран академичен състав;
●      поддържане и повишаване на равнището на научната компетентност на академичния състав;
●      стимулиране на творческото развитие и научното израстване за разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки член на академичния състав.

Научното развитие на академичния състав се постига чрез:

●      извършване на качествени научни изследвания;
●      получаване на значими научноизследователски резултати и тяхното подходящо оформяне за докладване, публикуване и разпространение;
●      участие в реализацията на научни проекти с теоретичен и приложен характер;
●      достигане до патентовани открития, изобретения, иновационни продукти;
●      участие в продължаващо обучение и повишаване на квалификацията с курсове, специализации, семинари, дискусии, научни форуми и др.

Развитието на международното научно сътрудничество и включването на Факултета по математика и информатика в общоевропейското изследователско пространство и в рамковите програми на Европейския съюз е приоритетна дейност. Тази приоритетна дейност се осъществява чрез:

●      участие в международни научни проекти и в съвместни научни разработки с чуждестранни университети;
●      осъществяване на краткосрочни и дългосрочни специализации по международни програми;
●      гостуване на преподавателите от ФМИ като лектори, консултанти и експерти по покана на чуждестранни висши училища и научноизследователски центрове;
●      организиране и участие в международни научни форуми, конференции, конгреси, симпозиуми и дискусии;
●      публикуване в международни научни издания;
●      участие в редколегии на международни научни издания.

Научноизследователската дейност във ФМИ се подпомага от Факултетна комисия по наука. Тя има следните функции:

●      регламентира процедурите за участие на преподаватели, студенти и докторанти в научни форуми;
●      определя показателите за научноизследователската дейност, включително и във връзка с допълнителното материално стимулиране;
●      подпомага подготовката и осъществяването на интердисциплинарни и международни проекти и програми;
●      информира академичната общност на ФМИ за научни форуми от национален и международен мащаб и координира работата си с отдел „Международно сътрудничество“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

РАЗДЕЛ Б. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Преподавателят е длъжен да информира ръководителя на катедрата, в която е на щат за участието си в научни форуми. За периода на отсъствието си от университета (ако се налага такова) е длъжен да попълни командировъчна заповед както и да информира лицето, попълващо форма 76 (за присъствие и отсъствие) в катедрата. Командировъчна заповед се попълва независимо от източника на финансиране на участието в научния форум. При командировка в чужбина задължително се следва процедурата от Заповед Р33–925/07.04.2011 г. на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

I. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ, КОГАТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

Преподаватели, студенти и докторанти във Факултета по математика и информатика могат да:

●      участват в научноизследователската дейност на съответните катедри чрез университетски (по линия на поделение „Научна и приложна дейност“), национални и международни научноизследователски проекти;
●      участват в научни форуми и научни семинари;
●      използват техническата и информационна инфраструктура на ФМИ за научноизследователската си дейност;
●      използват достъпа на ФМИ до авторитетни печатни и електронни ресурси.

II. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

При участие на преподавател в научни форуми, той се задължава да информира ръководителя на катедрата, в която е на щат. За периода на отсъствието си от университета (ако се налага такова), преподавателят информира лицето, попълващо форма 76 (за присъствие и отсъствие) в катедрата (звеното).

Всеки разход във връзка с осъществяване на научноизследователска дейност в размер над 50 лв. минава през Системата за финансово управление и контрол (СФУК). Документът под формата на заявка (виж по-долу точки 1.–4.) се попълва от преподавателя, подписва от Ръководителя на катедрата (звеното) и след това се оставя за подпис от Декана в Деканата (330 стая).

При участие на преподавател в научни форуми с такса правоучастие всички документи по СФУК се попълват от участника, като се спазва следната последователност:

●      В Деканата се попълва жълта бланка (за разрешаване на разхода) и се подписва от Ръководителя на катедрата (звеното);
●      Жълтата бланка се попълва не по-късно от ден сряда – 12:00 часа и се оставя за подпис от Декана в Деканата, след което се придвижва от заинтересования преподавател до стая 21 на Ректората, за да мине през одобрение от СФУК следващия понеделник;
●      Синята бланка се попълва, когато е налице финансов документ, удостоверяващ на­правения разход, за който преподавателят е пуснал жълтата бланка и е получил положителна резолюция от Декана и от СФУК;
●      Синята бланка се попълва и също се оставя за подпис в деканата, след което се придвижва от заинтересования преподавател до стая 21 на Ректората. След това се получават парите за одобрения разход от касата в стая 19 на Ректората.

При закупуване на материали под 50 лв. се пуска Формуляр за заявка (Приложение 2). Ако сумата е над 50 лв. се следва процедурата по точки от 1 до 4.

РАЗДЕЛ В. ВКЛЮЧВАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

I. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ, КОГАТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

Участието на студенти и докторанти от ФМИ е регламентирано в Раздел Б., I.

II. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО ФИНАНСИРАНЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПО ЛИНИЯ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Редовни и задочни студенти и докторанти могат да участват в национални и международни научни форуми по линия на Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Данните за контакт със студентския съвет са: телефон – 032 261 296, имейл – ss@uni-plovdiv.bg, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24; каб. № 104 (Ректорат). За целта в 104 каб. студентът (докторантът) е необходимо да представи:

●      Копие на покана за приет доклад на съответния научен форум;
●      Молба до председателя на Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (Приложение 1). В текста на молбата изрично да се упоменат мобилен телефон, имейл, пощенски адрес за контакти, както и финансовите нужди (на български език) във вид на такса правоучастие, нощувки, дневни, пътни и др. Препоръчително е за по-голяма прегледност финансовите нужди да се представят и в табличен вид.

След разглеждане на документите, студентът (докторантът) ще бъде потърсен на посочения мобилен телефон, за да бъде уведомен дали е одобрен за командировка за сметка на Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Документите за одобрена командировка се изготвят за период от приблизително една седмица.

На одобрения кандидат се изготвя командировъчна заповед от Студентския съвет с попълнена 1-ва страница. Кандидатът попълва сам 2-ра и 3-та страници.

            При нужда от аванс се отива в отдел „Финансово-счетоводен“, стая 21, за да се попълни авансов ордер. С този ордер от касата, стая 19, може да бъде изтеглена като аванс сумата, която Студентският съвет ще поеме.

Друга възможност е след завръщане от командировката да се отчетат одобрените разходи по нея и те да бъдат изплатени.

В командировъчната заповед се попълват: трите имена, транспортните разходи и разходите за нощувки.

Достоверността, че студентът (докторантът) е бил на съответната командировка, се доказва от печата на съответния хотел, или от печата на организационния комитет на конференцията. В тази връзка студентът (докторантът) следва да получи необходимите печати, положени на съответните места в командировъчното.

За отчитане на транспортните разходи пред отдел „Финансово-счетоводен“ се пред­ста­вят всички билети от пътуването. Ако такива не се представят, няма да бъдат изплатени па­ри­те за транспортни разходи.

За отчитане на разходите за нощувки пред отдел „Финансово-счетоводен“ се представя фактура от съответния хотел (общежитие).

За отчитане на разходите за такса правоучастие се представя фактура от организационния комитет на конференцията. Ако конференцията е в чужбина, задължително се прави легализиран превод на фактурата.

РАЗДЕЛ Г  СЪОТВЕТСТВИЕ

Настоящият регламент е съгласуван със Стратегията за прилагане на резултатите от научноизследователска дейност на ПУ и с Правилника за интелектуална собственост на ПУ.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ