Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Регламент за прилагане на Системата за качество във ФМИ    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за прилагане на Системата за качество във ФМИ

РЕГЛАМЕНТ 
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Адаптирането и прилагането във Факултета по математика и информатика на Системата за осигуряване и оценка на качеството на Пловдивския университет се базира на мисията, целите и задачите, залегнали в приетата Стратегия за развитие на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (2011-2020).

2. Този регламент определя:

 • факултетните структури за поддръжка и контрол на качеството, техните правомощия и отго­вор­ности;
 • дейностите по управление и реализиране на Системата за ка­чес­тво във Факул­те­та по математика и информатика.

3. Качеството на обучението и образователния продукт се дефинира като:

 • съответствие между реалните и обявените образователни и квалификационни характеристики на учебните програми за всички степени на обучение, в които е ак­редитиран Факултета по математика и информатика (бакалавърски, магис­тър­ски, докторски);
 • съответствие на постигнатото академично качество на образователния продукт с търсеното пазарно качество, нуждите на студентите, работодателите и обществото;
 • непрекъснато подобряване на нивото на обучението на студентите съобразно ми­­сията, стратегическите цели и задачи за развитието на Факултета по мате­ма­тика и информатика.

II. ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ НАБЛЮДАВАТ, САМООЦЕНЯВАТ И ОЦЕНЯВАТ

За осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт се самооценяват и оценяват:

Образователната дейност

 • Съответствие между обявените квалификационни характеристики на  специалностите, от една страна, и съответните учебни планове и учебни курсове от  друга;
 • Методите на преподаване и оценка на знанията;
 • Съответствие между квалификацията на преподавателите, участващи в обучението, и държавните изисквания.

Научноизследователската дейност

 • Научноизследователската дейност на преподавателите;
 • Научноизследователската дейност на студентите и докторантите; 
 • Участия в научноизследователски и образователни проекти.

Управлението

 • Организацията и управлението на учебния процес;
 • Материалната среда за осъществяване на обучението;
 • Политика на факултета за осигуряване на качествен академичен състав.

Резултатите

 • Придобитите професионални  знания, умения и компетенции на завършилите образователните програми на ФМИ;
 • Реализацията на завършилите образователните програми на ФМИ.

III. ФАКУЛТЕТНИ СТРУКТУРИ ЗА ПОДДРЪЖКА И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

В съответствие със Системата за осигуряване на качеството на ПУ, основните структури, отговорни за прилагане на Системата на качество във Факултета по математика и информатика са:

1. Факултетният съвет;
2. Деканското ръководство;
3. Факултетната комисия по качество;
4. Катедрените съвети.
5. Общо събрание на ФМИ.
6. Факултетната комисия по атестация;
7. Факултетната комисия по наука;
8. Факултетната комисия по акредитация;
9. Факултетната комисия по етика.

Други структури, чието ефективно функциониране допринася за успешното прилагане на Системата на качество във Факултета по математика и информатика са:

10. Звено учебни компютърни зали;
11. Учебен отдел на ФМИ;
12. Библиотека на ФМИ.

 

IV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНИЦИ ЗА ПОДДРЪЖКА И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

1. Факултетният съвет насочва и ръководи дейностите, осигуряващи качеството на обу­чение и образование в професионалните направления на Факултета по мате­ма­тика и информатика:

 • Избира постоянна Факултетна комисия по качество. В тази комисия има пред­ста­ви­тели на всички катедри, на докторантите и студентите на Факултета по ма­тематика и информатика.
 • Обсъжда  учебни  планове  по  специалности  и  образователни  степени, застъпени във факултета, както и друга учебна документация.
 • Приема, по предложение на катедрените съвети, нови актуални учебни програми и непре­къс­на­то обновява и подобрява съществуващите учебни програми във всички форми и степени на обучение във факултета.
 • Приема материали и документи за оценка и самооценка на качеството на обу­че­ни­ето и образователния продукт, в т.ч. доклади по акредитационен и следак­ре­ди­тационен контрол, европейски и други процедури за оценка и самооценка.
 • Взема решения по предложения, касаещи повишаването на качеството на обу­че­нието, направени от Факултетната комисия по качество, от общите фа­кул­тетн­и семинари, катедрените съвети или от отделни членове на академичния състав на Фа­култета по математика и информатика, докторанти и студенти.
 • Привлича и утвърждава като хонорувани преподаватели висококвалифицирани специалисти и гост-лектори от научни институти, други висши училища, соф­ту­ер­ни фирми и институции от страната и чужбина за повишаване на качеството на обучение и осигуряване на по-висока конкурентоспособност и адаптиране към пазара на труда.
 • Приема атестациите на научно-преподавателския състав и предлага на Ректора решения за служебното положение на атестираните.
 • Осигурява прозрачност на дейността си чрез публикуване на взетите решения в сайта на факултета.

2. Деканското ръководство на факултета осъществява мерки за стимулиране на уси­ли­ята на колектива на Факултета по математика и ин­фор­матика за повишаване на к­а­чеството:

 • Организиране и провеждане на научнометодични семинари на факултета, както и стимулиране провеждането на тематични семинари на от­дел­ните катедри.
 • Осигуряване по възможност на диференцирано заплащане на труда на пре­по­да­ва­телите и служителите на Фа­кул­тета по мате­ма­тика и информатика според лич­ния принос при над­нор­мен труд и при по-качествена работа.
 • Осигуряване по възможност и според ясни и обективни критерии на ин­ди­ви­ду­ал­но допълнително материално стимулиране, мо­рал­ни и материални награди за пос­тигнати отлични резултати в работата за по­ви­шаване качеството на обучение и на образователния продукт във Факултета по математика и информатика.

3. Факултетната комисия по качество подпомага ръководството на Факултета по ма­те­матика и информатика по планиране, осъществяване и отчитане на дейностите по Системата на качество във Факултета по математика и информатика:

 • Атестира учебните програми и учебните планове на факултета съгласно изиск­ванията на Системата за качество на ПУ като съблюдава спазване на съответ­ст­вието на структурата им с обявените квалификационни характеристики и ком­пе­тентности на професионалните направления.
 • Следи постиженията на обучаваните студенти във факултета, от тяхното прие­ма­­не, по време на следването им, до завършване на образованието и реали­за­ци­я­та им на пазара на труда.
 • Периодично извършва наблюдение и отчитане на анкетни проучвания сред сту­денти, преподаватели и работодатели за самооценка на качеството на обучение, постигнато от факултета.
 • Докладва на ФС възникналите проблеми и постигнатите резултати от своята дей­­ност и предлага мерки за подобряване качеството на обучението и обра­зо­ва­ни­ето във Факултета по математика и информатика
 • Изработва и предлага на ФС за обсъждане и приемане на документи, с цел по­до­б­­ряване на системата за качество във Факултета по математика и информатика и университета.
 • Осигурява прозрачност на дейността си чрез публичност на резултатите от дейността на комисията, взетите решения и изготвената документация в Деканата на ФМИ и сайта на ФМИ. 
 • Съдейства на ръководството на факултета за контролиране на прилагането на мерките по предписаните коригиращи действия от Университетската комисия по качество и акредитация (УКОА) след проведен от УКОА вътрешен одит на Факултета по математика и информатика.

4. Катедрените съвети отговарят за качеството на учебния процес, научно-методическата, кадрово-учебната работа и научноизследователската дейност, осъществявани по дисциплините на катедрата.  Катедрените съвети отговарят за качеството на учебните програми за учебните дис­­­циплини, по които те са компетентни. Катедрените съвети са основен субект по съз­да­ва­нето, прилагането, спазването и усъвършенстването на учебните програми, като:

 • Обявяват на сайта на Факултета по математика и информатика дневен ред на катед­рения съвет в срок поне една седмица от датата на провеждането му.
 • Обсъждат и приемат учебни програми по учебните дисциплини, застъпени в катедрата. Учебните програми на интердисциплинарни дисциплини, обхващащи две или повече катедри, се обсъждат и приемат от общо заседание на равен брой представители от съответните катедрени съвета;
 • Разпределят учебните ангажименти на катедрата между отделните преподаватели, обсъждат изпълнението на учебната заетост и оценяват работата на академичния, помощния и административния състав, като правят предложения за промени в служебното им положение;
 • В края на всеки триместър отчитат и обсъждат педагогическата работа на пре­по­давателите като стимулират и популяризират иновационните методи на пре­подаване.
 • Анализират осигуряването на учебния процес с учебници и учебни материали, вкл. електронни и планират подготвянето на нови.
 • Периодично анализират научноизследователската работа на членовете на ка­тед­рата, докторантите и студентите.
 • Отчитат спазването на графика на учебния процес и регулярното попълване на све­денията за взетите часове.
 • Контролират наличието и състоянието на материалната база на катедрата.
 • Обобщават събраната информация за реализацията на дипломантите към катед­рата.
 • Публикуват на сайта на Факултета по математика и информатика всички свои решения.
 • Подпомагат, предлагат и провеждат дейности по изпълнение на решенията, свър­­зани с прилагане на системата за качеството във ФМИ.
 • Провеждат открити учебнометодични и научни семинари за повишаване на ка­чес­твото на обучението и научната работа в професионалното направление на катедрата.

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол №39  / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ