Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Правилници Правилник за вътрешния ред и организация на звено УКЗ към ФМИ 2019    English
Факултет по математика и информатика - Правилник за вътрешния ред и организация на звено УКЗ към ФМИ 2019

ПРАВИЛНИК
ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ЗВЕНО „УЧЕБНИ КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ” ВЪВ 
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА 
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

1. Звено „Учебни компютърни зали“ (УКЗ) се състои от ръководител, служители на длъжност „организатор обучение в компютърни зали“, наричани по-долу за краткост „организатори”, и служители на длъжност „системен администратор на компютърни системи, мрежи и бази данни“, наричани по-долу за краткост „системни администратори”.
2. Служителите на звеното отговарят за използването на компютърните лаборатории, локалната компютърна мрежа и връзките й с други мрежи, участват в поддържането и обслужването на компютърната техника във факултета.
3. Служителите на звеното участват в изготвянето на учебния график (разписания, изпитни сесии), техническо и организационно осигуряване на извънучебни мероприятия като конференции, семинари, състезания и т.н.
4. Организаторите носят отговорност за състоянието на компютърните лаборатории на ФМИ и компютърните системи в тях.
5. Преди започване на работа организаторът на смяна приема компютърните лаборатории от охраната на сградата.
6. При поемане на дежурството двамата организатори проверяват наличната техника в компютърните лаборатории. Констатираните нередности се вписват в регистър за нередностите и се докладват на ръководителя на звеното.
7. При възникване на проблем в компютърна система на ФМИ, той трябва да се отстрани в най-кратък срок от дежурните системни администратори. Проблемът се описва в специален регистър (хартиен носител или електронна система) със задължителни атрибути: дата, час, лице констатирало неизправността, подпис (в случая на електронна система – електронен пощенски адрес или име и парола). След отстраняването му се вписват дата, час и името на администратора отстранил проблема.
8. Приемане на компютърна техника с констатиран проблем за ремонт в звено УКЗ, която не се стопанисва от звеното се осъществява с протокол (Приложение №1) с подписите на отговарящия за нея и представител на звеното.
9. Предаване на повредена компютърна техника за ремонт от звено УКЗ, която се стопанисва от звеното става с протокол (Приложение №2) с подписите на представителя на звеното и представител на ремонтната организация.
10. Ако служител на звеното констатира нарушения, проблеми, липсваща техника и други нередности, те се отразяват в специален регистър с фиксиране на дата, час и място, и незабавно се докладват на ръководителя на звеното.
11. Дежурният организатор отговаря за предварителната подготовка на компютърните лаборатории за предстоящите през деня занятия, която включва проверка на работоспособността на техниката, окомплектоване и отстраняване на малки неизправности: подмяна на неработещи мишки, клавиатури, кабели и др. При възникване на други проблеми те се отстраняват съвместно с дежурните системни администратори. В случай на невъзможност за отстраняване на неизправности, се прибягва до услугите на сервиз.
12. Заявки за инсталиране на софтуер за провеждане на учебни мероприятия се подават съгласно „Регламента за използване на програмни продукти” във ФМИ.
13. Предоставяне на програмни продукти от звено УКЗ за инсталиране извън лаборатории и работни кабинети на ФМИ се извършва съгласно „Регламента  за използване на програмни продукти” във ФМИ.
14. В случаите когато ФМИ е домакин на конференции, семинари, олимпиади, състезания и др.,  е необходимо да се ползват зали, в които се провеждат редовни учебни занятия се прилага „Регламента за достъп до компютърни лаборатории”.
15. Използване на допълнителна техника (компютърна, мултимедийна и т.н.) по време на учебни мероприятия на Факултета по математика и информатика.
15.1 За организиране използването на допълнителна техника отговарят организаторите. Принеобходимост същите осигуряват техническа помощ при подготовката на мероприятието.
15.2 Отговорност за използваната техника по време на мероприятието носи преподавателят, отговарящза провеждането на мероприятието.
16. Използване на техника стопанисвана от звено УКЗ за мероприятия, които са извън дейността на Факултета по математика и информатика.
16.1 Вземане за ползване на техника за мероприятия, които не са организирани от ФМИ, става след одобрение от деканското ръководство и след попълване на протокол (Приложение №3).
16.2 Отговорност за използваната техника след предаването й носи лицето получател.
16.3 Връщането не техниката става с попълване на протокол (Приложение №1), в който се вписва задължително текущото състоянието на техниката.
17. Ползване на компютърна техника в лаборатории на ФМИ, зачислени към звено УКЗ, от студенти извън учебните им занятия се осъществява съгласно „Регламента за достъп до компютърни лаборатории”.
17.1. Компютърните лаборатории, в които не се провеждат учебни занятия или извънредни мероприятия се предоставят за свободен достъп на студентите от ФМИ.
17.2. С цел оптимизация на работния процес и работата на климатичните системи, на студентите се предоставя допълнителна зала, след като капацитета на първата отворена за свободен достъп зала се изпълни.
17.3 По време на работа на служител на звеното в компютърните лаборатории, достъп на студентите може да бъде отказан по преценка на служителя.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ