Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2019 година Протокол № 13 / 20.03.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13 / 20.03.2019 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 13 / 20.03.2019 г.

Днес, 20.03.2019 г. (сряда) от 12.30 ч. се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов и Надя Милева.

Отсъстващи: няма.

            Дневен ред:

  1. Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ – първи етап.
  2. Разни.

Проф. д-р Ангел Голев, Председател на комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Председателят на ФКА проф. д-р А. Голев обяви, че са получени документите общо на 1 (един) преподавател на ФМИ, които са обсъдени в катедрата.

Документите бяха разгледани и комисията взе следното

            РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

    Име, презиме, фамилия   Оценки по видове дейности       Препоръки
  Учебна   Научна Администра­тивна   Обща
      1   Ас. Йордан Георгиев Тодоров  положителна положителна  положителна положителна Атестираният да активизира публикационната си дейност и положи усилия за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

 

ПО ТОЧКА 2:

Доц. д-р Ангел Голев съобщи, че през месец юни 2019 г. продължава атестирането на останалите преподаватели.

Заседанието бе закрито в 12 часа.

 

КОМИСИЯ:

 

Подпис: ................................

1. ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
   Председател на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ..................................

2. ДОЦ. Д-Р ДОЙЧИН БОЯДЖИЕВ
    Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ........................................

3. ДОЦ. Д-Р АСЯ СТОЯНОВА-ДОЙЧЕВА
   Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ........................................

4. ДОЦ. Д-Р ХРИСТО КИСКИНОВ
   Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ........................................

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик  

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ