Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2019 година Протокол № 12 / 14.03.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12 / 14.03.2019 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 12 / 14.03.2019 г.

Днес, 14.03.2019 г. (сряда) от 12.30 ч. се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов и Надя Милева.

Отсъстващи: няма.

            Дневен ред:

  1. Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ – първи етап.
  2. Разни.

 

Проф. д-р Ангел Голев, Председател на комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Председателят на ФКА проф. д-р А. Голев обяви, че са получени документите общо на 2 (двама) преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.

Проф. Ангел Голев съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели от факултета по математика и информатика през първия етап.

Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател по следния график:

На 14.03.2019 г. (четвъртък) в 345 каб.

  1. Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов – 12:30 ч.
  2. Доц. д-р Добринка Василева Бойкина – 13:00 ч.

 

            РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Оценки по видове дейности

 

 

 

Препоръки

 

Учебна

 

Научна

Администра­тивна

 

Обща

 

 

 

1

 

доц. д-р Добринка Василeва Бойкина

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да активизира публикационната си дейност и положи усилия за придобиване на академичната длъжност „професор”.

 

 

2

 

гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да положи усилия за покриване на изискванията за академичната длъжност „доцент”

 

ПО ТОЧКА 2:

Доц. д-р Ангел Голев съобщи, че през месец юни 2019 г. продължава атестирането на останалите преподаватели.

Заседанието бе закрито в 12 часа.

 

КОМИСИЯ:

Подпис: ................................

 

1. ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ

 Председател на ФКА на ФМИ

 

 

Подпис: ..................................

 

2. ДОЦ. Д-Р ДОЙЧИН БОЯДЖИЕВ

    Член на ФКА на ФМИ

 

 

Подпис: ........................................

 

3. ДОЦ. Д-Р АСЯ СТОЯНОВА-ДОЙЧЕВА

Член на ФКА на ФМИ

 

 

Подпис: ........................................

 

4. ДОЦ. Д-Р ХРИСТО КИСКИНОВ

Член на ФКА на ФМИ

 

 

Подпис: ........................................

 

НАДЯ МИЛЕВА

Протоколчик  

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ