Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2019 година Протокол № 11 / 31.01.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11 / 31.01.2019 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 11 / 31.01.2019 г.

Днес, 31.01.2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в 345 каб. се проведе заседание на комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Дойчин Бояджиев,  доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Добринка Бойкина и гл. ас. д-р Йордан Епитропов.

Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Инструктаж във връзка с атестирането и оценяването на академичния състав на ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
  2. Разни.

 

Проф. д-р Ангел Голев, Председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред, който бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Проф. Голев разясни процедурите, по които ще се извърши атестирането и оценяването на преподавателите и служителите на ФМИ.

Раздадени бяха на всички присъстващи атестационни справки и атестационни листове.

 Проф. Голев: Дейността на преподавателите от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, които подлежат на атестиране ще бъде оценявана по следните направления: учебна дейност, научно-изследователска и административна дейност. По всяка от тези три основни дейности се дава писмена оценка от ръководителя на катедрата и обобщена оценка, гласувана на Катедрен съвет. За повечето неща трябва да има доказателствен материал. За целта е необходимо до 01.03.2019 г. да се проведат катедрените съвети, да се представят всички документи в Деканата, за да приключи атестирането в срок – 29 март 2019 година.

 

РЕШЕНИЯ:

1.В срок до 20.03.2019 г. (сряда) да се проведат катедрените съвети, на които се гласува обобщена оценка на лицата, за които е открита процедура за атестиране.

2.В срок до 11.03.2019 г. (понеделник) лицата, за които е открита процедура за атестиране да представят в Деканата на ФМИ следните документи:

  • Атестационна справка;
  • Доказателствен материал свързан с Атестационната справка;
  • Попълнен Атестационен лист (по образец) - 2 бр.;
  • Препис-извлечение от протокол на заседание на КС, на което са гласувани и ясно описани оценките по трите вида дейности, които се оценяват, както и  общата атестационна оценка;

 

ПО ТОЧКА 2:

Проф. Голев обяви ден четвъртък (от 11:30 до 13:30 ч.) в Декански кабинет за консултации по всички въпроси, свързани с атестирането на академичния състав на ФМИ, а всеки делничен ден от 10:30 до 12:30 ч.  и от 13:30 до 15:30 ч. в Деканата при Надя Милева.

Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Ангел Голев закри заседанието на комисията по атестация.

 

31.01.2019 г.                                                         Протоколчик: ...........................................

гр. Пловдив                                                                                         /Надя Милева/

 

                                                                                Председател на ФКА: .............................

                                                                                                                    /проф. д-р Ангел Голев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ