Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2018 година Протокол № 10 / 01.03.2018г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 / 01.03.2018г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

 

Протокол № 10 / 01.03.2018г.

Днес, 01.03.2018 г. (четвъртък) от 11.30 ч. в каб. 345 се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Ангел Голев, Председател на ФКА; членове: доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов и Надя Милева, секретар на ФКА към ФМИ.

Отсъстващи: няма

            Дневен ред:

 1. Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ.
 2. Разни.

 

Доц. д-р Ангел Голев – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Председателят на Комисията доц. д-р Ангел Голев обяви, че са получени документите общо на 9 (девет) преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.

Доц. д-р А. Голев съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели от факултета по математика и информатика през втория етап.

Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател в негово присъствие по следния график:

 1. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – 11:30 ч.
 2. Доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева – 11:40 ч.
 3. Гл.ас. д-р Десислава Стоянова Войникова – 11:50 ч.
 4. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова  – 12:00 ч.
 5. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова – 12:20 ч.
 6. Гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев – 12:30 ч.
 7. Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков – 12:40 ч.
 8. Гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев – 12:50 ч.
 9. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров – 13:00 ч.

 

 

С всеки преподавател бе проведено събеседване и бяха отправени препоръки за бъдещата му работа по оценяваните дейности. 

            РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

 

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Оценки по видове дейности

 

 

 

Препоръки

 

Учебна

 

Научна

Администра­тивна

 

Обща

 

 

1

 

Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да положи усилия за израстване в научно звание „Професор“.

 

 

2

 

Доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да активизира публикационната дейност и покрие изискванията за академичната длъжност „Професор”

 

 

3

 

Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

 

Атестираният да продължи работата по публикационната дейност и покрие изискванията за академичната длъжност „Доцент“.

 

 

4

 

 

Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

 

Атестираният да положи усилия за израстване в научно звание „Доцент”

 

 

5

 

 

Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

Атестираният да активизира публика–ционната дейност и покрие изискванията за придобиване на академичната длъжност „Доцент”

 

6

 

Гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

Атестираният да положи усилия за придобиване на научното звания „Доцент”

 

 

 

7

 

Гл. ас. д-р  Георги Николов Чолаков

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да положи усилия за израстване в научното звания „Доцент”

8

 

Гл. ас. д-р  Александър Пламенов Пенев 

 

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният покрива всички изисквания за академичната длъжност „доцент”. Препоръчва се в най-скоро време да кандидатства  за придобиване на  научното звание „Доцент“.

9

Гл. ас. д-р  Иван Марков Димитров 

 

 

 

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да активизира публикационната дейност и положи усилия за  израстване в научно звание „Доцент”

 

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Ангел Голев, председател на ФКА закри заседанието на факултетната комисия по атестация на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Заседанието бе закрито в 13:30 часа.

 

 

КОМИСИЯ:

 

Подпис: ................................

 

1. ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ

 Председател на ФКА на ФМИ

 

 

Подпис: ..................................

 

2. ДОЦ. Д-Р ДОЙЧИН БОЯДЖИЕВ

    Член на ФКА на ФМИ

 

 

Подпис: ........................................

 

3. ДОЦ. Д-Р АСЯ СТОЯНОВА-ДОЙЧЕВА

Член на ФКА на ФМИ

 

 

Подпис: ……………………..

4. ДОЦ. Д-Р ХРИСТО КИСКИНОВ

 

 

Подпис: ........................................

 

НАДЯ МИЛЕВА

Секретар на ФКА на ФМИ

 

 

01.03.2018 г.

гр. Пловдив                

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ