Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2017 година Протокол № 8 / 19.10.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 19.10.2017 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Протокол № 8 / 19.10.2017 г.

Днес, 19.10.2017 г. (четвъртък) от 12:00 ч. се проведе заседание на комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева,  доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Христо Кискинов и Надя Милева.
Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Определяне на списъка от преподаватели на ФМИ, подлежащи на   атестиране през учебната 2017/2018 г.
 2. Разни.

Доц. д-р Ангел Голев – Председател на Факултетната комисия по атестиране откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1):
Доц. Ангел Голев, Председател на ФКА съобщи, че след направена справка в отдел „Управление на човешките ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски“ е съставен списък на преподавателите от ФМИ, подлежащи на атестиране през учебната 2017/2018 година – 10 на брой. Доц. Голев предложи атестирането да приключи до 01 март 2018 г., а вторият – до 01 юни 2018 г. 

Списък на преподавателите, подлежащи на атестиране:

 1. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева, катедра „Алгебра и геометрия”;
 2.  Доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева катедра „Математически анализ”;
 3.  Доц. д-р Веска Пенчева Нончева,катедра „Приложна математика и моделиране”;
 4.  Гл.ас.д-р Десислава Стоянова Войникова, катедра „Приложна математика и моделиране”;
 5. Гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев, катедра „Компютърни системи”;
 6. Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, катедра „Компютърни системи”;
 7. Гл. ас. д-р Елена Тодорова Христова, катедра „Компютърни технологии”;
 8.  Гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев, катедра „Компютърни системи”;
 9. Гл. ас. Иван Марков Димитров, катедра „Компютърни системи”;
 10. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова, катедра „Софтуерни технологии”.

Доц. А. Голев предложи списъците да бъдат одобрени от ФС на ФМИ и Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да издаде съответните заповеди за атестиране.
Пристъпи се към гласуване. В резултат, бе гласувано единодушно  списъците за атестиране да бъдат одобрени от ФС на ФМИ и Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да издаде съответните заповеди за атестиране.

ПО ТОЧКА 2:
Обсъден бе въпросът за изготвяне на календарен график за атестиране.
Възложено бе на Надя Милева да направи проект за такъв график съобразен с учебните разписания и ангажименти на членовете на комисията и лицата подлежащи на атестиране.
Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Ангел Голев закри заседанието на комисията по атестация.

 

19.10.2017 г.                                                           Протоколчик: .............................................
Гр. Пловдив                                                                                          /Надя Милева/

                                                                                Председател на КА: ...................................
                                                                                                                    /доц. д-р А. Голев /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ