Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2017 година Протокол №20 / 11.10.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №20 / 11.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 20 / 11.10.2017 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 11 октомври  2017 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – пенсионер,  доц. д-р Боян Георгиев Златанов - болнични,  гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33; Присъстващи – 30; Отсъстващи – 5.
Хабилитирани преподаватели – 28; Редуциран състав на хабилитираните преподаватели – 26 души.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 4. Отчет на Факултетната комисия по наука.
 5. Хонорувани.
 6. Разни.
 7. Избор за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЕ 1:ФС прие разпределението на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2017/2018 година. (Приложение 1)

РЕШЕНИЕ 2:Във връзка с приема за учебната 2017/2018 година проф. Илиев направи следното съобщение: изпълнението е над 111 %; 713 е общият брой студенти бакалаври; 213 магистри и квалификации.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: в срок до 6.11.2017 г. (понеделник)  ръководителите на катедри  да представят или изпратят по електронната поща заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2017/2018 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложените от катедрените съвети на катедри „Алгебра и геометрия“, „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ и „Софтуерни технологии“курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, на тема: „Статистически методи за педагогически изследвания и оформяне на резултатите с MS Office“, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Алгебрична теория на числата, гл. ас. д-р Йордан Епитропов;
 • Философия на математиката гл. ас. д-р Йордан Епитропов;
 • Mатематика в логистиката, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Математика в икономиката, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Mатематика в макроикономиката, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Mатематика в микроикономиката,  гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Въведение в програмирането с Java,  проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Емил Хаджиколев, гл. ас. д-р Христо Христов, ас. Кирил Иванов;
 • Въведение в програмирането със С#,  проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, ас. Стоян Черешаров, ас. Кирил Иванов;
 • Обектно-ориентирано програмиране с Java, проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Емил Хаджиколев, гл. ас. д-р Христо Христов, ас. Кирил Иванов;
 • Обектно-ориентирано програмиране със C#, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, ас. Стоян Черешаров, ас. Кирил Иванов;
 • Програмиране на Java с графичен потребителски интерфейс и бази данни, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Владимир Вълканов;
 • Управление на качеството в училище – оценка и самооценка, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, проф. дпн Галин Цоков.

РЕШЕНИЕ 5:ФС прие: в срок до 30.10.2017 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2017/2018 година) в 2 екз.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение: гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов да провежда лекции по дисциплината „Алгебра” на 2. курс, ИТМОМ през учебната 2017/2018 година във филиала на ПУ- гр. Смолян, вместо проф. д-р Стоил Василев Миховски.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Математически анализ“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата Ренато Николла, редовен докторант по докторска програма Математически анализ към катедра „Математически анализ“, с научен ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева за срок от 1 (една) година, считано от 01.11.2017 г., поради заминаване в чужбина.

РЕШЕНИЕ 8:ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата Иван Владимиров Марков, редовен докторант по докторска програма Информатика към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за срок от 1 (една) година, считано от 01.11.2017 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 9:ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата Неделчо Андонов Андонов, редовен докторант по докторска програма Информатика към катедра „Компютърна информатика“, с научен ръководител доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева за срок от 1 (една) година, считано от 01.11.2017 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението от Деканския съвет на ФМИ:препоръчва на отчисления с право на защита докторант Радка Паскова Колева да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие: във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2017/2018 г. е необходимо след изтичането на срока за подаване на документи (26.11.2017 г.) ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността.

РЕШЕНИЕ 12:ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология) към катедра „Алгебра и геометрия“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 13:ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика) към катедра „Приложна математика и моделиране“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 14:ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) към катедра „Приложна математика и моделиране“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 15:ФС прие предложението: при обявяването на конкурсите за заемане на академичната длъжност „Доцент“ приоритетното подреждане е следното:

 • 1 (един) конкурс за академичната длъжност Доцент по професионално направление: 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика) към катедра „Приложна математика и моделиране“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Петър Копанов.
 • 1 (един) конкурс за академичната длъжност Доцент по професионално направление: 4.5. Математика (Геометрия и топология) към катедра „Алгебра и геометрия“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Ива Докузова;
 • 1 (един) конкурс за академичната длъжностДоцент по професионално направление: 4.5. Математика (Изчислителна математика) към катедра „Приложна математика и моделиране“, с потенциален кандидат гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова.

РЕШЕНИЕ 16:ФС прие отчет на Факултетната комисия по наука за периода: 1 март 2017 г. - 10 октомври 2017 г.

РЕШЕНИЕ 17:ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия на   редовно и задочно обучение и ментори за провеждане на практика по специалността на 3БИТ и 3СТД през Есенния триместър на учебната 2017/2018 година:

 • Милен Пламенов Близнаков (докторант) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Въведение в компютърните науки“; 
 • Теодора Запрянова Панайотова (докторант) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по „Програмиране на мобилни приложения“ и „Уеб програмиране“; 
 • Мария Минева Жекова (програмист в Пълдин Софт) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по „Софтуерни технологии 2“;
 • Мария Руменова Гачкова (докторант) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по „Моделиране и управление на бизнес процеси“;
 • Мартин Викторов Такев (докторант) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по „Моделиране и управление на бизнес процеси“;
 • Тони Пламенов Каравасилев (програмист) – с хорариум 300 часа за водене на избираеми дисциплини „Приложна криптография с .NET Framework“ и др.;
 • Лиляна Иванова Русенова (докторант) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по „Управление на проекти“;
 • Слави Станчев Глухов (докторант) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по „Операционни системи“;
 • Стоян Петев Атанасов (докторант) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране с PHP и MySQL;
 • Светлозар Маринов Гледачев – с хорариум 400 часа за водене на избираеми дисциплини;
 • Тодор Минков Рачовски (програмист) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Въведение в облачните технологии и „Софтуерни технологии 2“;
 • Петя Антонова Делчева (студентка 4.ИТМОМ) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по „Бази от данни“;
 • Любен Иванов Киков (програмист в Бисофт ЕООД) – с хорариум 280 часа за водене на лабораторни упражнения по "Увод в програмирането (С#)“ със специалност СТД 1 курс и Избираема дисциплина "Приложения за бази данни с Entity Framework";
 • Мирослав Николаев Йорданов (3. СТД, фак. № 1501681013) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по "Увод в програмирането (C#)", 1. Курс СТД;
 • Владислав Веселинов Кавазов (3. СТД, фак. № 1501681047) – с хорариум 200 часа за водене на лабораторни упражнения  по "Увод в програмирането (C#)", специалност СТД 1 курс и „Програмиране чрез .NET“ на 2. Курс БИТ;
 • Тодор Йорданов Иванов (4. курс СТД, фак. № 1401681017) – с хорариум 80 часа за водене на лабораторни упражнения по „Програмиране“ с 1 курс МИИТ и 1 курс ИТМОМ;
 • Кристиян Георгиев Големинов (3. курс СТД, фак. №1501681037) – с хорариум 40 часа за водене на лабораторни упражнения  по „Събитийно програмиране“ на 2 СТД;
 • Антон Христов Чолаков (4. СТД, фак. №1401681001) – 40 часа за водене на лабораторни упражнения по „Събитийно програмиране“ на 2. СТД;
 • Петър Веселинов Йочев (бакалавър) – с хорариум 140 часа за водене на лабораторни упражнения по „Събитийно програмиране“ на 2 СТД ;
 • Иван Иванов Желев (4. курс БИТ, фак. № 1401561034) – с хорариум 120 часа за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“  с 3. курс „Информатика“;
 • Веселина Руменова Нанева (4. БИТ, фак. № 1401561002) – с хорариум 80 часа за водене на лабораторни упражнения по “Издателски системи“ на 3. СТД;
 • Мария Викторова Малинова (докторант) – с хорариум 120 часа за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“ на III курс “Информатика“;
 • Николай Атанасов Чочев (4.СТД, фак. № 1401681002) – с хорариум 120 часа за водене на Избираема дисциплина “Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.”, редовно обучение;
 • Гергана Димитрова Добрикова (3. СТД, фак. № 1501681029) – с хорариум 120 часа за водене на Избираема дисциплина „Разработка на уеб приложения с JavaScript библиотеки“, редовно обучение;
 • Мадлен Костадинова Стойчева (2. СТД, фак. № 1601681014)  – с хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения по “Увод в програмирането 1” с I-ви курс на специалност СИ, редовно обучение;
 • Виктор Пламенов Матански (магистър) – с хорариум 80 часа упражнения за водене на дисциплината „Застраховане и застрахователни информационни системи”, БИТ, 4 курс, задочно и редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Павел Александров Кюркчиев – с хорариум 120 часа упражнения за водене на дисциплината „Разпределени приложения”, Информатика, 3 курс, задочно и редовно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Маргарита Христова Атанасова (магистър) – с хорариум 120 часа упражнения за водене на дисциплината „Електронна търговия”, СТД, 4 курс и БИТ, 4 курс, задочно обучение; за водене на дисциплината „Уеб дизайн“, БИТ, 3 курс, редовно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Ламбри Йовков Йовков (магистър) – с хорариум 150 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, СТД, 1 курс, редовно обучение; за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, редовно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Костадин Димитров Царев – с хорариум 105 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, СТД, 1 курс, задочно обучение; за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, задочно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 150 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, СТД, 1 курс и БИТ, 1 курс, редовно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Ангел Красимиров Генков (бакалавър) – с хорариум 100 часа за водене на ИД „Видеопродуциране”;
 • Соня Кирилова Заимова (магистър) – с хорариум 40 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Бизнес математика, 1 курс, редовно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Хасан Шюкрю Гюлюстан (магистър) – с хорариум 180 часа упражнения за водене на дисциплината „Бизнес информационни системи”, БИТ, 4 курс, задочно обучение; за водене на избираемата дисциплина „Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства“; за изпитване на студенти по изброените дисциплини; за рецензирани 4 дипломни работи на студенти-бакалаври;
 • Ангел Красимиров Генков (бакалавър) – с хорариум 180 часа за водене на избираема дисциплина „Видеопродуциране“, редовно обучение; упражнения по „Операционни системи“; участие в семестриални изпити;
 • Стелиана Тилчева Чиликова (магистър) – с хорариум 120 часа упражнения (40 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, задочно обучение БИТ, 4 курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Веселина Василева Карапеева (магистър) – с хорариум 80 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс и СТД, 1 курс, задочно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Илиан Руменов Иванов (магистър) – с хорариум 150 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Бизнес право II част”, за всички специалности, редовно и задочно обучение; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 •  Силвия Георгиева Павлова (магистър) – 100 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Преговори в IT индустрията”, за всички специалности; за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – с хорариум 360 часа за водене на избираеми дисциплини (двоен хонорар);
 • Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – с хорариум 100 часа за водене на часове по избираеми дисциплини (двоен хонорар);
 • Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – с хорариум 150 часа за водене на часове по МОМ, ТПП, ППП, (двоен хонорар);
 • Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – с хорариум 100 часа за водене на часове по МОМ, ТПП, ППП (двоен хонорар);
 • Анастасия Ангелова Паланова – с хорариум 380 часа в упр. за водене на часове по Английски език на 1. курс, редовно и задочно обучение;
 • Димитър Костадинов Карамитев –с хорариум 240 часа в упр. за водене на часове по Английски език на 1. курс, редовно и задочно обучение;
 • Владимир Петров Вълев – с хорариум 100 часа за водене на Избираема дисциплина, редовно обучение;
 • Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – с хорариум 100 часа за водене на избираеми дисциплини (двоен хонорар);
 • Доц. д-р Люба Иванова Попова – с хорариум 180 часа за водене на лекции и упр. по дисциплината „Числени методи“ на 3.МИ и 3.ИТМОМ (двоен хонорар);
 • Венелин Васков Вълков (докторант) – с хорариум 50 часа за водене на упр., преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „Статистичаски методи за вземане на решения“ на 4. БМ, редовно обучение;
 • Иван Петров Бъндев (докторант)с хорариум 80 часа за водене на упр., преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „“Оптимизационни модели в икономиката“ на 4. БИТ, редовно обучение;
 • Антоанета Петрова Йорданова (докторант) – с хорариум 50 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „Маркетингови изследвания“ за 2. БИТ, редовно обучение;
 • Ива Тодорова Найденова (докторант) – с хорариум 60 часа за водене на упр. по дисциплината „Приложна математика 1“ на 2. СТД, редовно обучение;
 • Екатерина Борисова Мадамлиева (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упр. по дисциплината „Модели на реални функции“ и участие в провеждането на семестриални изпити на 2. Информатика, редовно обучение;
 • Веселина Руменова Тавкова (магистър) – с хорариум 300 часа за водене на упр. преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „ЛААГ“ на 1. СТД, „Геометрия“ на 2. Инф., „Геометричен дизайн“ на 2. СТД;
 • Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов – с хорариум 90 часа за водене на избираема дисциплина, редовно обучение (двоен хонорар);
 • Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – с хорариум 360 часа за водене на лекции и упражнения, провеждане на изпити и проверка на курсови работи по учебните дисциплини: „Училищен курс по геометрия“ (IV к., спец. МИ и ИТМОМ, Б трим.); „Училищен курс по алгебра“ (III к., спец. МИ и ИТМОМ, В трим.); избираема дисциплина „Нестандартни математически задачи“;
 • Ментори, провеждащи практика по специалността на 3. БИТ и 3. СТД:
 • Валентина Емилова Памукова – с хорарим 180 часа;
 • Мария Тодорова Цветкова – с хорарим 180 часа;
 • Полина Николова Калпакчиева – с хорарим 180 часа;
 • Светослав Сандов Ласков – с хорарим 180 часа;
 • Александър Светославов Ласков – с хорарим 180 часа;
 • Светлана Кирилова Ласкова – с хорарим 180 часа;
 • Георги Илиев Атанасов – с хорарим 180 часа;
 • Петър Димитров Масев – с хорарим 180 часа;
 • Александър Любомиров Кьосевски – с хорарим 180 часа;
 • Милена Горанова Зетова – с хорарим 180 часа;
 • Пламен Антимов Хаджиев – с хорарим 180 часа;
 • Ибриям Асанов Дуков – с хорарим 180 часа;
 • Веселина Милчева Никова – с хорарим 180 часа;
 • Николай Малчев Николов – с хорарим 180 часа;
 • Мартин Василев Николчев – с хорарим 180 часа;
 • Симеон Аврамов Тодоров – с хорарим 180 часа;
 • Илиян Александров Георгиев – с хорарим 180 часа;
 • Петър Росенов Петров – с хорарим 180 часа;
 • Хайри Фахриев Лошев – с хорарим 180 часа;
 • Камен Иванов Смиленов – с хорарим 180 часа;
 • Любомир Стойчев Георгиев – с хорарим 180 часа;
 • Костадин Димитров Филипов – с хорарим 180 часа;
 • Венелин Стефанов Кочев – с хорарим 180 часа;
 • Тодор Георгиев Крачанов – с хорарим 180 часа;
 • Мая Тодорова Цветкова – с хорарим 180 часа;
 • Анастас Василев Кирянов – с хорарим 180 часа;
 • Божидар Пламенов Миланов – с хорарим 180 часа;
 • Бонка Запрянова Карамитова – с хорарим 180 часа;
 • Александър Димитров Марчев – с хорарим 180 часа;
 • Недялка Георгиева Бобева – с хорарим 180 часа;
 • Снежана Николова Бакърджийска – с хорарим 180 часа;
 • Теодор Георгиев Топалов – с хорарим 180 часа;
 • Евгени Милков Ганчев – с хорарим 180 часа;
 • Антон Емилов Калчев – с хорарим 180 часа;
 • Мими Стефанова Чаушева. – с хорарим 180 часа;
 • Симеон Димитров Митев – с хорарим 180 часа;
 • Димчо Василев Петров – с хорарим 180 часа;
 • Боян Димитров Найденов – с хорарим 180 часа;
 •  Ваня Костадинова Ставрева – с хорарим 180 часа.

РЕШЕНИЕ 18:ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложението: да бъде избран за „гост-професор“ и да бъде сключен трудов договор с проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“ за учебната 2017/2018 година, считано от 01.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ 19:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д.н.м. Снежана Георгиева Христова-Краева за срок от 1 /една/ година, считано от 02.02.2018 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 20:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев за срок от 1 /една/ година, считано от 15.12.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 21: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че традиционният семинар на ФМИ ще се проведе на 22, 23 и 24 ноември 2017 г. в хотел „Камелия“, Пампорово. За целта е необходимо в срок до 27.10.2017 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят списък на присъстващите.

РЕШЕНИЕ 22: Проф. Илиев информира членовете на ФС за публикуваното първо съобщение за 47-та Пролетна конференция на СМБ. Срок за подаване на доклади по покана е 01.12.2017 г.  

РЕШЕНИЕ 23: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че в началото на януари 2018 г.ще се проведе  студентска научна сесия.

РЕШЕНИЕ 24:Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Георги Петров Пашев  за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 25:Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 26:Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 27: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Мария Тонкова Василева за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни технологии“ на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 28: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Мая Василева Стоева за академичната длъжност „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни технологии“ на Факултет по математика и информатика.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика


Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ