Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Характеристики Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (2 г.) до 2022    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (2 г.) до 2022

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА СПЕЦИАЛНОСТ

 «СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧНИ СРЕДИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ »

Специалността „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси” е от областта на висше образование 4. Природни на­­у­­ки, ма­те­ма­тика и ин­форматика по про­­фесионалното направление 4.6. Ин­фор­ма­ти­ка и ком­пю­­търни науки. Обу­че­ни­ето по специалността за об­ра­зо­ва­­телно-квалификационна сте­пен „Ма­гис­тър” има редовна фор­ма с продължителност 1 година за бакалаври по специалности от про­фе­си­о­налното направление Информатика и компютърни науки и 2 години за бакалаври от всички други специалности. Завър­ши­лите магистри по тази специалност при­добиват про­фе­си­онална квалификация „Информатик”.  

Обща характеристика на специалността. Програмата има за цел да запознае студентите с принципите и добрите практики при изграждането на потребителски интерфейси (менюта, бутони, списъци и др.) за уеб, както и за различни видове устройства. Ще бъдат изучавани водещи рамки и технологии, позволяващи сравнително лесно създаване на качествени потребителски интерфейси.

В първата година на двугодишната програма студентите получават базовите познания в областта на информатиката, необходими за успешно продължаване на магистърската програма във втората година. Изучават се основополагащи дискретни структури и модели, основи на съвременното програмиране, операционни системи, основи на софтуерните технологии, компютърни мрежи и комуникации, въведение в изкуствения интелект. Разработва се практически проект.

Програмата е съобразена със съвременните тенденции за обучение на магистри. Прилагат се добри европейски и световни практики за обучение, включващи проектно-ориентирано обу­чение, смесени форми на обучение (blended learning) и Интернет-базирано самообучение (self-paced learning). Реализирането на програмата се подпомага от специализиран образователен портал.

Магистърската програма (втората година на двугодишната програма) се провежда по следната схема:

 • Базово обучение (първи триместър) - включва три базови технологични дисциплини и практикум.
 • Специализирано обучение (втори и трети триместър) - изучават се три специализирани дисциплини.
 • Проектно-ориентирано обучение (втори и трети триместър) – по време на два практикума се разработват практически проекти с цел прилагане на получените знания при разработване на реални приложения.
 • Избираеми дисциплини (втори и трети триместър) – за разширяване на знанията в областта от пул с учебни дисциплини студентите избират две дисциплини.
 • Дипломна работа или държавен изпит (трети триместър) – завършващ етап, където студентите демонстрират усвоените знания и практически умения. Желателно е дипломната работа да се разработва като продължение на практическите проекти.  Подготовка за държавен изпит се реализира също в проектно-ориентиран под­ход. Студентите се подготвят да решават практически казуси на основата на пред­ва­рително подготвен конспект.  

Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на магистър­ска­­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения жи­вот;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.

Наред с информатичната и математическа компетентности, характерни за професионалното на­прав­ление, всеки дипломиран студент тряб­ва да е придобил и следните ключови умения и ком­пе­тен­т­ности:

 • Способност за логическо мислене и моделиране на реални процеси.
 • Способност за работа в екип.
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Умения за работа с езици и среди за програмиране в Интернет.
 • Умения за интегриране на бази от данни в уеб среда.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да разработват софтуерни продукти за различни приложни области, прилагайки съвременни софтуерни технологии. Успешно завършилите магистърската програма имат въз­мож­ност да про­дъл­жат обу­че­ни­ето си в об­ра­зователната и научна степен „Доктор”, което би им разкрило перспектива за реализация като пре­по­да­­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти.

Условия за прием по специалността. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър от дип­ломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по до­кументи.

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 17 / 19.04.2017 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ