Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни планове Основни характеристики на учебния план за ОКС „Магистър" Основни характеристики на учебния план за направление 4.5 Математика    English
Факултет по математика и информатика - Основни характеристики на учебния план за направление 4.5 Математика

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН 

 • Учебният план е разработен съгласно Наредба за държавните изисквания за при­до­биване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бака­ла­вър", "магистър" и "специалист" от 2002 г., а от началото на учебната 2004/05 е в съот­вет­ствие и с Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и тран­с­фер на кредити във висшите училища. Изготвен е от комисия, включваща ръково­ди­телите на катедри (или оторизирани от тях представители на катедрата), обсъден е по ка­тедри, приет е от Факултетния съвет и е утвърден от Академичния съвет.
 • Учебният план отразява резултатите на образователния проект на Европейската ко­ми­сия Tuning Educational Structures in Europe за разработване от представители на над 140 университета на образователните стандарти във висшето образование на обединена Европа според Болонския процес. Редовен член на работната група по математически на­у­ки беше ФМИ на ПУ. Разработените стандарти бяха отразени в нормативните доку­мен­ти на страните членки на ЕС.
 • Учебният план има ясна връзка с мисията, целите и задачите на Стратегията за раз­­­витие на ПУ (2011-2020). По-специално учебният план е в унисон с мисията да се про­­вежда качествено университетско обучение по специалността, спомага за поддържане на целта ФМИ и ПУ да са водещ образователен център по специалността, да се рефор­ми­ра образованието на базата на съвременните информационни и комуникационни тех­но­ло­гии и да се повишава качеството на обучението, интеграционното ориентиране и под­дър­жане на висока конкурентоспособност на ФМИ и ПУ по специалността.
 • Учебният план е в съответствие с принципите за устойчивост на проект на Европейския социален фонд: BG051PO001-3.1.07-0009; №Д01-3609/19.02.2013 г. „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар“. Настоящият учебен план е разработен съвместно с Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ и Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив – ИКТ Клъстер Пловдив.
 • Една академична година се състои от три триместъра (Есенен, Зимен и Пролетен).
 • Аудиторната заетост през всеки триместър за редовна форма на обучение е в рам­ки­те на 10 седмици, а за задочната форма на обучение - в рамките на 3 седмици.
 • Учебният план съдържа задължителни дисциплини, фундаментални за спе­циал­ност­та. Избираемите дисциплини профилират обучението на студента в избрана от него об­ласт по специалността. С факултативните дисциплини студентите придобиват познания в различни области, имащи отношение към специалността му, като: ико­но­миката, правото, биз­­­­неса, психологията, философията, езиковото обучение и други.
 • Ако студент е положил изпити по повече избираеми дисциплини, то те се вписват в дипломата. За избираеми или факултативни дисциплини може да се признаят и дис­цип­ли­ни, невключени в учебния план, по които са положени вече изпити в друга специ­ал­ност на ФМИ на ПУ (или на друг факултет или друг университет, ако студентът се е пре­хвърлил), както и от специализации у нас или в чужбина по академичен обмен.
 • Обучението завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа.
 • Оценяването по дадена учебна дисциплина се извършва на изпитните сесии след все­ки триместър или с текуща оценка по време на триместъра. Основната форма на изпит­ва­не е писмен изпит (вкл. електронен вариант), завършващ със събеседване със студента, когато се оформя крайната оцен­ка и се съобщават мотивите за нея.
 •  Един ECTS кредит се равнява на 30 учебни часа студентска натовареност. Студентската учебна натовареност включ­ва аудиторна и извънаудиторна заетост.
 • Сравнение на традиционните и ECTS оценки се дава в следната таблица:

Традиционна оценка

ECTS оценка

цифрова

словесна

буквена

словесна

6

ОТЛИЧЕН

A+

EXCELLENT

5,75

ОТЛИЧЕН

A

EXCELLENT

5,5

ОТЛИЧЕН

A–

EXCELLENT

5,25

МНОГО ДОБЪР

B+

VERY GOOD

5

МНОГО ДОБЪР

B

VERY GOOD

4,75

МНОГО ДОБЪР

C+

GOOD

4,5

МНОГО ДОБЪР

C

GOOD

4,25

ДОБЪР

C–

GOOD

4

ДОБЪР

D+

SATISFACTORY

3,75

ДОБЪР

D

SATISFACTORY

3,5

ДОБЪР

E+

SUFFICIENT

3,25

СРЕДЕН

E

SUFFICIENT

3

СРЕДЕН

E–

SUFFICIENT

2,75

СЛАБ

Fx+

FAIL

2,5

СЛАБ

Fx

FAIL

2,25

СЛАБ

F+

FAIL

2

СЛАБ

F

FAIL

 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс – лабора­тор­ни упражнения седмично; СП – самоподготовка; О – общо; К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на тримес­тъ­ра; И – изпит; ТО – текуща оценка; Зв – заверка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 17 / 19.04.2017 г.
и на Академичен съвет на ПУ – Протокол № 18 / 24.04.2017 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ