Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Характеристики Обучение по информационни технологии в прогимназията 1г. до 2022    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информационни технологии в прогимназията 1г. до 2022

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛНОСТ 

„ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА”

Специалността „Обучение по информационни технологии в прогимназията” е от об­ласт на вис­ше образование 1. Педагогически нау­ки, по про­фесионално направление 1.3. Пе­да­г­о­ги­ка на обу­чението по .... Обу­че­ни­ето по специалността за об­ра­зо­ва­­телно-квалификационна сте­­пен „Ма­гис­тър” се провежда в задочна фор­ма с продължителност 1 година. Завър­ши­лите магистри по та­зи спе­ци­ал­ност придобиват про­фе­си­онална квалификация „Учител по ин­фор­ма­ци­он­ни тех­­но­ло­гии в про­гим­на­зията”.  

Обща характеристика на специалността. В програмата са застъпени основните поз­на­ния, необходими на учителите в прогимназиалния етап на основната образователна степен за ус­пеш­но преподаване на предмета „Информационни технологии” в прогимназия, съгласно държав­ни­те образователни изисквания на МОН за прогимназиалния етап на основната образователна сте­­пен. Освен необходимите научни познания в областта на информационните технологии, учеб­ни­ят план предвижда и усвояване на умения за успешно преподаване и прилагане на ин­фор­ма­ци­он­ни тех­нологии в прогимназията. Практическите умения включват ус­во­я­ва­не на приложни програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, обработка на гра­фич­ни изображения и звук, компютърно моделиране, работа с и администриране на персонален компютър и мрежа от пер­со­нал­ни компютри, представяне пред публика, работа в екип и интегриране на дейности, реа­ли­зи­ра­ни чрез различни приложни програмни продукти. Особено внимание се отделя на обучението, ба­зи­ра­­но на проекти и на съвременните информационни технологии в образованието. Застъпено е и изу­­ча­ване на методическите аспекти на новия предмет „Информационни технологии” в про­гим­на­зи­я­та. В учебния план са застъпени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите са­ми да определят своята тясна специализация в зависимост от личните си интереси. Обучението за­вършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за са­мо­с­тоятелно решаване на актуален преподавателски проблем с практическа насоченост.

Kомпетентности на дипломираните по специалността. Всеки дипломиран учител по  информационни технологии в прогимназията тряб­­ва да е придобил следните ключови знания и умения: да използва уверено и критично технологиите на информационното общество, да познава и правилно разбира природата, ролята и възможностите на информатиката и информационните технологии, да моделира практически и учебни си­ту­­ации и да ги решава с помощта на компютри или компютърни мрежи, да използва знанията си по информационни технологии в педагогическата практика. Това са ключовите учебни резултати, които в различна сте­пен реф­лек­ти­рат вър­ху специфични ком­пе­тен­тности от следния списък:

-      Умение да се извършва логически и дидактически анализ на понятия от информатиката и информационните технологии, да се разкриват връзките между понятията и да се избира подходяща методика за изучаване на конкретните понятия;

-      Умение да се използват основни компютърни програми за обработка на текстове, електронни таблици, компютърна графика, съхраняване и управление на информация;

-      Способност да се търси, събира и обработва информация, която да се използва по критичен и систематичен начин, да се оценява нейната актуалност и да се разграничава истинското от виртуалното, като в същото време се разпознават връзките между двете;

-      Способност да се  използват интернет-базирани услуги, за търсене и разбиране на сложна информация;

-      Умение да се използват инструменти за създаване на електронно учебно съдържание и приложението му в педагогическата практика;

-      Способност да се използват технологиите на информационното общество за подпомагане на творчеството и новаторството на учениците;

-      Готовност да се занимава с нови задачи от нови области на информатиката, информационните технологии, педагогиката и психологията;

-      Умение да се разработват дидактически материали и определяне мястото на използването им в учебния процес по информационни технологии и други учебни дисциплини;

-      Умение да създават условия за възникване на подходящи дидактически проблемни ситу­ации, които да оползотворяват успешно в учебния процес;

-      Притежават игрова култура в информационна среда;

-      Умения за създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях;

-      Умение  да се интегрират различни информационни дейности и технологии;

-      Умение за работа в екип при реализиране на проекти с помощта на информационни технологии.

Перспективи за реализация. Завършилите тази магистърска програма ще могат да препо­да­ват успешно предмета „Информационни технологии” в прогимназията, както и да прилагат съв­ре­менни компютъризирани методи на преподаване. Те могат да бъдат ръко­во­дители на ком­пю­тър­ни кабинети и биха могли да подпомагат колегите си по отношение на раз­ра­ботването на ком­пю­тър­ни учебни помагала по различни учебни предмети, изучавани в про­гим­на­зиалния етап на ос­нов­ната образователна степен на българското училище. Така завършилите тази магистърска програма ще бъдат добре под­готвени за промените в българското образование, които настъпиха след присъединяването на стра­ната ни към Европейския съюз. Също така те имат въз­мож­ност да про­дъл­жат обу­че­ни­ето си за об­ра­зователната и научна степен „Доктор” и да се реа­ли­зи­рат като пре­по­да­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти.

Условия за прием по специалността. Приемат се кандидати, които притежават бакала­вър­ска или магистърска степен, която осигурява учителска правоспособност за прогимназиалния етап на основната образователна степен. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър от дип­ломата за завършена степен на висшето образование. Приемът се провежда чрез конкурс по до­ку­менти.

Учебният план е съобразен с изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование, обнародван в Държавен вестник, брой 79 от 13.10.2015 г. и влизащ в сила от 01.08.2016 г., както и с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, обнародвана в Държавен вестник, брой 89 от 11.11.2016 г. и влизаща в сила от учебната 2017/2018 година.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 17/19.04.2017 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ