Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2017 година Протокол № 7 / 23.02.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 23.02.2017 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 7-2016/2017 г.

Днес, 23.02.2017 г. (четвъртък) от 12.00 ч. в каб. 345 се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Ангел Голев, Председател на ФКА; членове: доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов и Надя Милева, секретар на ФКА към ФМИ.

Отсъстващи: няма

            Дневен ред:

  1. Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ, втори етап.
  2. Разни.

 

Доц. д-р Ангел Голев – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Председателят на Комисията доц. д-р Ангел Голев обяви, че са получени документите общо на 7 (седем) преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.

Доц. д-р А. Голев съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели от факултета по математика и информатика през втория етап.

Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател в негово присъствие по следния график:

  1. Гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова – 12:00 ч.
  2. Гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков – 12:15 ч.
  3. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова – 12:30 ч.
  4. Гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова – 12:45 ч.
  5. Ас. Деница Ангелова Шаркова – 13:00 ч.
  6. Преп. Кирина Димитрова Бойкова – 13:15 ч.
  7. Ас. Стоян Николов Черешаров – 13:30 ч.

С всеки преподавател бе проведено събеседване и бяха отправени препоръки за бъдещата му работа по оценяваните дейности. 

            РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Оценки по видове дейности

 

 

 

Препоръки

 

Учебна

 

Научна

Администра­тивна

 

Обща

 

 

1

 

 

Гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

Атестираният да положи усилия за израстване в научно звание „доцент“.

 

 

2

 

Гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да активизира публикационната дейност и покрие изискванията за академичната длъжност „доцент”

 

 

3

 

Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

 

Атестираният да положи усилия за израстване в научно звание „доцент“.

 

 

4

 

 

Гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

 

Атестираният да положи усилия за израстване в научно звание „доцент”

 

 

5

 

 

Ас. Деница Ангелова Шаркова

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

 

Атестираният да положи усилия за придобиване на ОНС „доктор”

 

 

6

 

 

Преп. Кирина Димитрова Бойкова

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

 

Атестираният да активизира публикацион­ната дейност и покрие изискванията за придобиване на ОНС „доктор”

 

 

7

 

Ас. Стоян Николов Черешаров

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

Атестираният да активизира публикацион­ната дейност и покрие изискванията за придобиване на ОНС „доктор”


Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Ангел Голев, председател на ФКА закри заседанието на факултетната комисия по атестация на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Заседанието бе закрито в 13:30 часа.

КОМИСИЯ:

 

Подпис: ................................

1. ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ

 Председател на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ..................................

2. ДОЦ. Д-Р ДОЙЧИН БОЯДЖИЕВ

    Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ........................................

3. ДОЦ. Д-Р АСЯ СТОЯНОВА-ДОЙЧЕВА

Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ……………………..

4. ДОЦ. Д-Р ХРИСТО КИСКИНОВ

 

Подпис: ........................................

НАДЯ МИЛЕВА

Секретар на ФКА на ФМИ

 

23.02.2017 г.

гр. Пловдив                

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ