Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2016 година Протокол № 6 / 10.11.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 10.11.2016 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Протокол № 6 / 10.11.2016 г.

Днес, 10.11.2016 г. (четвъртък) от 11.30 ч. се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Дойчин Бояджиев,  доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов, , гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков, гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, гл. ас. д-р Димитър Благоев Благоев, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, ас. Деница Ангелова Шаркова, ас. Кирина Димитрова Бойкова,
Отсъстващи: гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова, ас. Стоян Николов Черешаров.
Дневен ред:

 1. Инструктаж във връзка с атестирането и оценяването на академичния състав на ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
 2. Разни.

Доц. д-р Ангел Голев, Председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред, който бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:
Доц. Голев разясни процедурите, по които ще се извърши атестирането и оценяването на преподавателите и служителите на ФМИ.
Раздадени бяха на всички присъстващи атестационни справки и атестационни листове.
 Доц. Голев: дейността на преподавателите от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, които подлежат на атестиране ще бъде оценявана по следните направления: учебна дейност, научно-изследователска и административна дейност. По всяка от тези три основни дейности се дава писмена оценка от ръководителя на катедрата и обобщена оценка, гласувана на Катедрен съвет. За повечето неща трябва да има доказателствен материал. За целта е необходимо до 31.01.2017 г. да се проведат катедрените съвети, а до 10 февруари 2017 г. да се представят всички документи в Деканата, за да приключи атестирането в срок – 28 февруари 2017 г.

РЕШЕНИЯ:

 1. В срок до 31.01.2017 г. (сряда) да се проведат катедрените съвети, на които се гласува обобщена оценка на лицата, за които е открита процедура за атестиране.
 2. В срок до 10.02.2017 г. (понеделник) лицата, за които е открита процедура за атестиране да представят в Деканата на ФМИ следните документи:
  • Атестационна справка;
  • Доказателствен материал свързан с Атестационната справка;
  • Попълнен Атестационен лист (по образец) - 2 бр.;
  • Препис-извлечение от протокол на заседание на КС, на което са гласувани и ясно описани оценките по трите вида дейности, които се оценяват, както и  общата атестационна оценка.

ПО ТОЧКА 2:
Доц. Голев обяви ден четвъртък (от 11:30 до 13:30 ч.) в Декански кабинет за консултации по всички въпроси, свързани с атестирането на академичния състав на ФМИ, а всеки делничен ден от 10:30 до 12:30 ч.  и от 13:30 до 15:30 ч. в Деканата при Надя Милева.
Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Ангел Голев закри заседанието на комисията по атестация.

10.11.2016 г.    Протоколчик: .............................................
    /Надя Милева/
гр. Пловдив    
    Председател на ФКА: ................................
    /доц. д-р Ангел Голев/

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ