Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2016 година Протокол № 5 / 20.10.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 20.10.2016 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 5 / 20.10.2016

Днес, 20.10.2016 г. (четвъртък) от 12.30 ч. в каб. 345 се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Ангел Голев, Председател на ФКА; членове: доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов и Надя Милева, секретар на ФКА към ФМИ.

Отсъстващи: няма.

            Дневен ред:

 1. 1.      Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ, първи етап.
 2. 2.      Разни.

Доц. д-р Ангел Голев – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Председателят на Комисията доц. д-р Ангел Голев обяви, че са получени документите общо на 8 преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.

Доц. д-р А. Голев съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели от факултета по математика и информатика през първия етап.

Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател в негово присъствие по следния график:

1.  Гл. ас. д-р Асен Христо Христов – 12:30 ч.
2. Гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов – 12:45 ч.
3. Ас. Иванка Георгиева Градева – 13:00 ч.
4. Ас. Кирил Иванов Иванов – 13:15 ч.
5. Ас.  Юри Тодоров Хоптериев – 13:30 ч.

С всеки преподавател бе проведено събеседване и бяха отправени препоръки за бъдещата му работа по оценяваните дейности. 

            РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Оценки по видове дейности

 

 

 

Препоръки

 

Учебна

 

Научна

Администра­тивна

 

Обща

 

 

 

1

 

 

 

Гл. ас. д-р Асен Христов Христов

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

Атестираният да активизира публикационната и научна дейност за кандидатстване за академичната длъжност „Доцент” .

 

 

2

 

гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да продължи работата по изготвяне на научна продукция, с цел кандидатстване за академичната длъжност „Доцент”

 

 

3

 

Ас. Иванка Георгиева Градева

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

Атестираният да положи усилия за завършване на дисертационния труд за придобиване на ОНС „Доктор”

 

 

4

 

 

Ас. Кирил Иванов Иванов

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

 

Атестираният да положи усилия през учебната 2016/2017 г. да се зачисли в докторантура на самостоятелна подготовка с цел придобиване на ОНС „Доктор”.

 

 

5

 

Ас. Юри Тодоров Хоптериев

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

Атестираният да положи усилия през учебната 2016/2017 г. да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка за придобиване на ОНС „Доктор”.

ПО ТОЧКА 2:

Доц. Ангел Голев съобщи, че до края на месец януари 2017 г. ще се проведе атестирането на преподавателите, определeни за втория етап, а именно:

 1. Гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова;
 2. Гл.ас. д-р Светослав Христосов Енков;
 3. Гл. ас. Иван Марков Димитров;
 4. Гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова;
 5. Гл. ас. д-р Димитър Благоев Благоев;
 6. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова;
 7. Ас. Деница Ангелова Шаркова;
 8. Ас. Кирина Димитрова Бойкова;
 9. Ас. Стоян Николов Черешаров.

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Ангел Голев, председател на ФКА закри заседанието на факултетната комисия по атестация на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Заседанието бе закрито в 13:30 часа.

 

КОМИСИЯ:

Подпис: ................................

1. ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ

 Председател на ФКА на ФМИ

Подпис: ..................................

2. ДОЦ. Д-Р ДОЙЧИН БОЯДЖИЕВ

    Член на ФКА на ФМИ

Подпис: ........................................

3. ДОЦ. Д-Р АСЯ СТОЯНОВА-ДОЙЧЕВА

Член на ФКА на ФМИ

Подпис: ……………………..

4. ДОЦ. Д-Р ХРИСТО КИСКИНОВ

Подпис: ........................................

НАДЯ МИЛЕВА

Секретар на ФКА на ФМИ           


20.10.2016 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ