Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2016 година Протокол № 4 / 19.10.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 19.10.2016 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 4 / 19.10.2016 г.

Днес, 19.10.2016 г. (сряда) от 11.00 ч.се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов и Надя Милева.

Отсъстващи: няма.

            Дневен ред:

  1. 1.      Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ – първи етап.
  2. 2.      Разни.

Доц. д-р Ангел Голев, Председател на комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Председателят на ФКА доц. д-р А. Голев обяви, че са получени документите общо на 8 (осем) преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.

Доц. Ангел Голев съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели от факултета по математика и информатика през първия етап.

Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател по следния график:

На 19.10.2016 г. (сряда) в 441 с.з.

  1. Доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – 11:15 ч.
  2. Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова – 11:30 ч.
  3. Гл.ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов – 11:45 ч.

ІІ. На 20.10.2016 г. (четвъртък) в 232 с.з.

  1. Гл. ас. д-р Асен Христов Христов – 12:30 ч.
  2. Гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов – 12:45 ч.
  3. Ас. Иванка Георгиева Градева – 13:00 ч.
  4. Ас. Кирил Иванов Иванов – 13:15 ч.
  5. Ас. Юри Тодоров Хоптериев – 13:30 ч.

            РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Оценки по видове дейности

 

 

 

Препоръки

 

Учебна

 

Научна

Администра­тивна

 

Обща

 

 

 

1

 

доц. д-р Теменужка Пенева Пенева

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

Атестираният да положи усилия за израстване в научно звание „професор”.

 

 

2

 

гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да активизира публикационната дейност и покрие изискванията за академичната длъжност „доцент”

 

 

3

 

гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

Атестираният да активизира публикационната дейност и покрие изискванията за академичната длъжност „доцент”

ПО ТОЧКА 2:

Доц. д-р Ангел Голев съобщи, че на 20.10.2016 г. продължава атестирането на останалите пет преподаватели. За втория етап са определени дя се атестират още 10 преподаватели, за които са издадени заповедите за атестиране и до края на месец януари 2017 г. ще трябва да се проведат катедрените съвети в съответните катедри.

Заседанието бе закрито в 12 часа.

КОМИСИЯ:

Подпис: ................................

1. ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ

 Председател на ФКА на ФМИ

Подпис: ..................................

2. ДОЦ. Д-Р ДОЙЧИН БОЯДЖИЕВ

    Член на ФКА на ФМИ

Подпис: ........................................

3. ДОЦ. Д-Р АСЯ СТОЯНОВА-ДОЙЧЕВА

Член на ФКА на ФМИ

Подпис: ........................................

4. ДОЦ. Д-Р ХРИСТО КИСКИНОВ

Член на ФКА на ФМИ

Подпис: ........................................

НАДЯ МИЛЕВА

Протоколчик 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ