Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2016 година Протокол № 3 / 23.06.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 23.06.2016 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 3 / 23.06.2016 г.


Днес, 23.06.2016 г. (четвъртък) от 12.00 ч. се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ива Докузова, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Петър Копанов, ас. Иванка Градева, ас. Кирил Иванов, ас. Юри Хоптериев, гл. ас. Христо Кискинов, гл. ас. д-р Добринка Бойкина, ас. Деница Шаркова, ас. Кирина Бойкова и Надя Милева.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

1. Инструктаж във връзка с атестирането и оценяването на академичния състав на ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
2. Разни.

Доц. д-р Ангел Голев, Председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения дневен ред, който бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Доц. А. Голев разясни процедурите, по които ще се извърши атестирането и оценяването на преподавателите и служителите на ФМИ.

Раздадени бяха на всички присъстващи атестационни справки и атестационни листове.

Доц. Голев: дейността на преподавателите от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, които подлежат на атестиране ще бъде оценявана по следните направления: учебна дейност, научно-изследователска и административна дейност.

По всяка от тези три основни дейности се дава писмена оценка от ръководителя на катедрата и обобщена оценка, гласувана на Катедрен съвет. За повечето неща трябва да има доказателствен материал. За целта е необходимо до 30.09.2016 г. да се проведат катедрените съвети, а до 10 октомври 2016 г. да се представят всички документи в Деканата, за да приключи атестирането в срок – 30 октомври 2016 г.

РЕШЕНИЯ:

1. В срок до 30.09.2016 г. (петък) да се проведат катедрените съвети, на които се гласува обобщена оценка на лицата, за които е открита процедура за атестиране.

2. В срок до 10.10.2016 г. (понеделник) лицата, за които е открита процедура за атестиране да представят в Деканата на ФМИ следните документи:

  • Атестационна справка;
  • Доказателствен материал свързан с Атестационната справка;
  • Попълнен Атестационен лист (по образец) - 2 бр.;
  • Препис-извлечение от протокол на заседание на КС, на което са гласувани и ясно описани оценките по трите вида дейности, които се оценяват, както и  общата атестационна оценка.


ПО ТОЧКА 2:

Доц. Голев обяви ден понеделник (от 11:30 ч. до 13:30 ч.) в 422 ауд. и ден четвъртък (от 11:30 до 13:30 ч.) в Декански кабинет за консултации по всички въпроси, свързани с атестирането на академичния състав на ФМИ, а всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч. в Деканата при Надя Милева.

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Коста Гъров закри заседанието на комисията по атестация.

23.06.2016

Гр. Пловдив

Протоколчик:
/Надя Милева/

Председател на ФКА:
/доц. д-р Ангел Голев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ