Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2016 година Протокол № 2 / 24.03.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 / 24.03.2016 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ



Протокол № 2 / 24.03.2016 г.

 

Днес, 24.03.2016 г. (четвъртък) от 11:00 ч. се проведе заседание на комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Христо Кискинов и Надя Милева.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

1. Определяне на списъка от преподаватели на ФМИ, подлежащи на атестиране през 2016 г.
2. Разни.

Доц. д-р Ангел Голев – Председател на Факултетната комисия по атестиране откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Доц. д-р К. Гъров съобщи, че след направена справка в отдел „Човешки ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски“ е съставен списък на служителите от ФМИ подлежащи на атестиране. Поради големия брой служители – 20 на брой

доц. Голев предложи атестирането да се проведе на два етапа. Първият етап да  приключи на 30 октомври 2016 г., а вторият – на 30 януари 2017 г. Бяха предложени следните два списъка за атестиране:

І. СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА АТЕСТИРАНЕ ПЪРВИ ЕТАП – до 30 октомври 2016 г.
 

I. Катедра „Алгебра и геометрия”
1. Гл. ас. д-р Асен Христов Христов
2. Гл.ас. Ива Руменова Докузова
3. Ас. Иванка Георгиева Градева

ІІ. Катедра „Математически анализ”
1. Доц. д-р Теменужка Пенева Пенева

ІІІ. Катедра „Приложна математика и моделиране”
1. Гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов

ІV Катедра „Компютърна информатика”
1. Ас. Кирил Иванов Иванов
2. Ас. Юри Тодоров Хоптериев

VІ. Катедра „Софтуерни технологии”
1. Гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов

ІІ. СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА АТЕСТИРАНЕ ВТОРИ ЕТАП – до 30 януари 2017 г.


I. Катедра „Приложна математика и моделиране”
1. Гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова

II. Катедра „Компютърна информатика”
1. Гл.ас. д-р Светослав Христосов Енков

III. Катедра „Компютърни системи”
1. Гл. ас. Генчо Димитров Стоицов
2. Гл. ас. Иван Марков Димитров

ІV. Катедра „Компютърни технологии”
1. Гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова
2. Гл. ас. д-р Димитър Благоев Благоев
3. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова

V. Катедра „OМИИТ”
1. Ас. Деница Ангелова Шаркова
2. Ас. Кирина Димитрова Бойкова

VІ. Катедра „Софтуерни технологии”
1. Ас. Стоян Николов Черешаров

Доц. А. Голев предложи списъците да бъдат одобрени от ФС на ФМИ и Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да издаде съответните заповеди за атестиране.

Пристъпи се към гласуване. В резултат, бе гласувано единодушно списъците за атестиране да бъдат одобрени от ФС на ФМИ и Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да издаде съответните заповеди за атестиране.

ПО ТОЧКА 2:

Обсъден бе въпросът за изготвяне на календарен график за атестиране.

Възложено бе на Надя Милева да направи проект за такъв график съобразен с учебните разписания и ангажименти на членовете на комисията и лицата подлежащи на атестиране.

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Ангел Голев закри заседанието на комисията по атестация.

24.03.2016 г.
Гр. Пловдив

 

Протоколчик:

/Надя Милева/

Председател на КА:
/доц. д-р А. Голев /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ