Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2016 година Протокол № 1 / 17.12.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 17.12.2015 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 1/17.12.2015


Днес, 17.12.2015 г. (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Христо Кискинов и Надя Милева.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

1. Обсъждане задачите на новата Факултетна комисия по атестиране.
2. Разни.

Доц. д-р Ангел Голев – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Доц. д-р А. Голев съобщи, че е все още не е подготвен Правилник за атестиране на служителите на ПУ (досега такъв Правилник не е съществувал). Той би трябвало да е съобразен с действащия Правилник за атестиране на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ и специфичните особености на ФМИ. В съответствие с новите изисквания на НАОА е добавен раздел за атестиране и на служителите на ФМИ, които не са от преподавателския състав. Обсъден бе редът, по който ще се атестира преподавателския състав на ФМИ. Последно атестиране е през юни 2014 г.

ПО ТОЧКА 2:

Обсъден бе въпросът за изготвяне на списък на преподавателите от ФМИ подлежащи на атестиране. Възложено бе на Надя Милева да направи справка в отдел „Човешки ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски“ за щатните преподаватели от ФМИ, подлежащи на атестиране. Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Ангел Голев закри заседанието на комисията по атестация.


17.12.2015 г.
гр. Пловдив

Протоколчик: ………………….

/Надя Милева/


Председател на ФКА: ……………
/доц. д-р Ангел Голев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ