Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Софтуерно инженерство    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО»

Специалността „Софтуерно инженерство” е от областта на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионалното направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Обучението по специалността за образователноквалификационна степен „Бакалавър” има редовна и задочна форма с продължителност 4 години. Завършилите бакалаври по тази специалност придобиват професионална квалификация „Информатик“.
 
Обща характеристика на специалността. Специалността отговаря на тенденциите на развитие и нуждите на софтуерния бизнес и подпомага по-бързата адаптация и реализация на завършващите специалисти на пазара на труда.   Програмата осигурява задълбочена подготовка по информатика, информационни технологии и софтуерен инженеринг.  Акцентира се върху всички процеси и етапи на софтуерното производство, и по-специално анализ, проектиране, разработване, внедряване и осигуряване на качество на софтуера. Изучават се още съвременни езици и среди за програмиране, алгоритми и структури от данни, компютърни мрежи, бази от данни, разпределени приложения, уеббазирани системи, мобилни приложения, изкуствен интелект, управление на проекти и др.  Студентите получават базови математически знания за програмисти от областта на приложната математика и теоретичната информатика.  Задължителните фундаментални дисциплини в учебния план осигуряват необходимата широкопрофилна подготовка по информатика и софтуерни технологии. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област на най-съвременните софтуерни технологии, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, езиковото обучение и други. Практиката по специалността и преддипломният стаж се провеждат в сътрудничество с авторитетните работодателски организации Българска асоциация на софтуерните компании, „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив” и водещи фирми в Пловдив и страната. Те подпомагат необходимата подготовка на студентите за реализация на трудовия пазар.
 
Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бакалавърската степен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва задълбочени познания за информационните процеси, модели и системи;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения;
 • да планира, управлява и анализира процесите и дейностите по осигуряване на качество на софтуера;
 • да извършва бизнес анализ на заданието, идентифициране на изискванията и изготвяне на спецификация на изискванията към информационна система;
 • да прилага специфични компетентности за управление на проект за разработка на софтуер;
 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения живот. 

Наред с информатичната и математическа компетентности, характерни за професионалното направление, всеки дипломиран информатик в областта на софтуерното инженерство трябва да е придобил и следните ключови умения и компетентности:

 • Способност за логическо мислене и моделиране на реални процеси. 
 • Способност за работа в екип. 
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания. 
 • Способност за прилагане на математическия апарат в различни предметни области с помощта на най-новите информационни технологии.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Познания за обектноориентиран анализ, проектиране и програмиране.
 • Познания за съвременен софтуерен дизайн и архитектура.
 • Познания за уеббазирани и мобилни системи.
 • Познания за управление на проекти за разработка на софтуер.
 • Умения за създаване на софтуерни приложения.
 • Умения за професионална комуникация на английски език.

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да прилагат знанията си в различни области на човешката дейност. Бакалаврите по софтуерно инженерство се реализират като специалисти в компютърни и софтуерни фирми, научни организации, където проектират, създават, оценяват и внедряват различните софтуерни системи. Завършилите специалността могат да работят като:

 • Програмист
 • Тестер и тест автоматизатор
 • QA мениджър
 • Технически документатор
 • Мениджър проекти
 • ИТ специалист в малки, средни и големи предприятия в промишлеността и  търговията

След завършване и на магистърска степен студентите имат възможност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.
 
Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени параметрите, гарантиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”; придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна степен; завършване на обучението в съкратени срокове при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във Факултета; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател. 

Условия за прием по специалносттаПриемът за всички бакалавърски специалности във Факултета се реализира на базата на следната формула.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в про­грамите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация при­съства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на Факултета.

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 10 / 06.07.2016 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ